Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Betoog coalitieakkoord 2018 - 2022

Zienswijze Lijst Pim Fortuyn coalitieakkoord 2018-2022 ‘Evenwicht & Energie’.

29 mei 2018

Voorzitter, dank u wel

De uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen was niet datgene wat Eindhoven na vier jaar links beleid echt nodig heeft, namelijk een massale ruk naar rechts. De vorige 3 beleidsperioden, ik spreek dan vanaf 2006, pakten wel erg nadelig voor Eindhoven uit en dit drama zal onze stad nog jaren blijven achtervolgen.

Voorzitter
De versnippering van het politieke krachtenveld is nog nooit zo groot geweest als nu bij de verkiezingen op 21 maart jl. Met 12 partijen in de gemeenteraad met 45 zetels is er dan ook niet één partij, ondanks dat je met 7 zetels de grootste bent, die er echt bovenuit steekt. Het rechtse beleid, noem het maar het sociale en realistisch beleid, dat onze stad nodig heeft kan daarom niet worden gerealiseerd. Met 4 partijen in deze coalitie is het van alles onvoldoende. M.a.w. de titel ‘Evenwicht en Energie’ zoals het coalitieakkoord als naam heeft meegekregen is ‘vlees noch vis’. Maar het is niet anders, de stad zal bestuurd moeten worden.

Voorzitter
Naar het zich laat aanzien lijkt deze coalitie geen lang leven beschoren omdat er door een mogelijke herindeling vervroegde verkiezingen zullen plaatsvinden. Een geluk bij een ongeluk zullen wij maar zeggen.

De kansen die Brainport met Eindhoven als kloppend hart van de Metropoolregio heeft zijn veelbelovend en dat schept verplichtingen. Verplichtingen naar onze regiogemeenten maar op de eerste plaats ook naar de inwoners van deze stad. Deze verplichtingen komen onvoldoende uit de verf in dit coalitieakkoord waar de handrem van het links bestuur nog duidelijk op staat. Ik ga nu niet het hele coalitieakkoord met u doornemen maar slechts enkele punten, te beginnen bij het Sociaal Domein.

Sociaal Domein
Al jaren is dit het zorgenkindje van Eindhoven waar tot op heden onvoldoende grip op is. De Lijst Pim Fortuyn fractie is het eens met het terugdringen van de zorgkosten maar tekent hierbij nadrukkelijk aan om geen zorg af te nemen van diegenen die echt zorg nodig hebben. Veel kan worden bereikt door minder bureaucratie, een goede communicatie en toebedelen van verantwoordelijkheden. De betreffende wethouder zal hier politiek verantwoordelijk voor moeten zijn en derhalve hierop aangesproken moeten worden. Wachtlijsten in de zorg vinden wij als LPF ontoelaatbaar.

Bereikbaarheid
Het is van cruciaal belang om onze stad bereikbaar te houden. Ook vanaf de autosnelwegen. Maar de doorstroming binnen de Ring alsook op de Ring zelf en de bereikbaarheid van de binnenstad baart voor onze fractie na het lezen van dit akkoord grote zorgen. Er worden geen echte lange termijn keuzes gemaakt. Het is voortborduren op slechte plannen van D66, SP, GroenLinks en de PvdA, de coalitie in de vorige periode.

Als onze stad voornamelijk in het centrum wil verdichten en wil doorgroeien naar 300 duizend inwoners, terwijl onze stad nu al een verzorgingsgebied heeft van 750.000 inwoners, moet je beter beslagen ten ijs komen en lef durven tonen. Het is verder kijken dan je neus lang is, het is verder kijken dan deze coalitieperiode.Je moet meerdere decennia vooruit durven kijken. Je moet durven dromen hoe je Eindhoven op de wereldkaart kan zetten. Onze stad toekomstbestendig maken met een grotere binnenstad waar de Vestdijk niet als een blijvend obstakel tussendoor loopt. De illusie dat straks iedereen met het openbaar vervoer gaat, of op de fiets of per E-bike moet je echt vergeten. Dat worden nachtmerries.

Veiligheid
Het coalitieakkoord is bepaald niet ambitieus als het aankomt op het bevorderen van de veiligheid. In een paar zinnen staat beschreven hoe we de grote problemen van de criminaliteit die onze stad kent gaan aanpakken. Als bijzin wordt terloops nog even de aanpak van verwarde personen en dak- en thuislozen aangehaald.

Voorzitter, u en ik weten hoe problematisch en bureaucratisch dat hier in deze stad verloopt. Een gemiste kans vinden wij als LPF fractie dat er geen wethouder veiligheid is gekomen. Een wethouder die zich fulltime op deze materie kan richten. Openbare orde en veiligheid mag geen bijbaan zijn van de burgemeester.

Frisse lucht en nieuwe energie
Wie kan hier tegen zijn? Niemand toch? Maar voorzitter deze coalitie loopt bij deze gigantisch grote transitie en investering wel erg hard van stapel. Zelfs langs het drammerige af en dat roept nu al veel weerstand op bij inwoners en bedrijven. Bovendien is de vraag wie dat allemaal gaat betalen? Want dat staat niet in dit akkoord. Wij als Gemeente Eindhoven hebben hier voorlopig geen geld voor. En ook woningcoöperaties die te maken krijgen met een absurde verhoging van de Verhuurdersheffing, hogere gemeentelijke belastingen en dure grond kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Terwijl er toch van hen wordt verwacht huizen te bouwen in de sociale sector.

Veel bejaarde bezitters van eigen woningen kunnen gezien hun leeftijd nu al geen lening op hypotheekvoorwaarden meer krijgen voor het ouderdomsproef maken en de energietransitie van hun woning. Wij lezen nergens hoe het college dat wil oplossen. Ik zeg tegen het nieuwe college: “Houd beide beentjes op de grond, blijf realistisch en kom met uitvoerbare oplossingen.”

Financiën, Transparant en Toekomstbestendig
De belangrijkste speerpunt in de komende coalitieperiode is om niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Want het op orde brengen van de financiële chaos is een eerste vereiste.
Een chaos die in 2006, dus al 3 coalities eerder, is ingezet en waar de LPF fractie samen met het OAE als enige 2 partijen in deze raad al 10 jaar op rij voor hebben gewaarschuwd. Helaas is deze goede raad nooit serieus genomen.

De arrogantie van niet willen luisteren naar twee oppositiepartijen – en dat 10 jaar op rij – heeft geleid tot de huidige financiële problemen in deze stad. Wij als LPF-fractie verwachten van deze coalitie dat zij realistische begrotingen presenteert zonder een greep vooraf in onze reserves. Je moet de nering naar de tering durven zetten, waarbij kostbare projecten naar achteren worden geschoven en de sociaal zwakkeren in onze maatschappij hier niet het slachtoffer van kunnen worden.

Financiële spelregels
De financiële spelregels zoals verwoord in dit coalitieakkoord zijn duidelijk waarbij ‘het gehele college verantwoordelijk is voor de gemeentelijke financiën’. ‘De wethouder ziet toe op de naleving van deze spelregels en dient tijdig te worden geïnformeerd over afwijkingen’. Wat ik in deze spelregels mis voorzitter is dat de wethouder van financiën een vetorecht moet hebben op deze uitgaven. Anders voelt niemand zich verantwoordelijk voor de ontstane tekorten. Blijft men naar elkaar wijzen en ondertussen wordt de financiële chaos alsmaar groter.

Voorzitter, tot slot en wellicht de meest belangrijke uitdaging is de gemeentelijke organisatie en een zakelijke en gedegen bedrijfsvoering
De Lijst Pim Fortuyn fractie verwacht van deze portefeuillehouder, in samenspraak met het gehele college en belanghebbenden, het uiterste om een gesmeerde organisatie neer te zetten die is ontdaan van alle overbodige franje en bureaucratie. Want hier gaat veel tijd en kapitaal door verloren. Kapitaal dat nu niet op andere plaatsen kan worden ingezet. Wij als LPF fractie begrijpen maar al te goed dat dit een omvangrijke en moeilijke opgave is. Een opgave die wellicht niet in één coalitieperiode kan worden gerealiseerd. Zeker niet in deze mogelijk korte coalitieperiode. Maar het is wel bitternoodzakelijk om daar morgen mee te beginnen om onze mooie, fijne en geweldige stad om in te werken en in te wonen toekomstbestendig te maken.

Ik wens namens de Lijst Pim Fortuyn het nieuwe college hier veel succes mee.

Dank u wel.

Uitgesproken door Rudy Reker, fractievoorzitter

Coalitieakkoord 2018 - 2022

Eindhovens Dagblad 30/05/18

Studio 040 30/05/18

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina