Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kamerverhuur en woningsplitsing

 

22 januari 2019
 
Commissienotitie: Beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing
  
Voorzitter, dank u wel.

In 2010 is uit de toenmalige gemeenteraad een ‘Raadswerkgroep Woningsplitsing en Kamerbewoning’ geformeerd, die naar aanleiding van jarenlange signalen uit de stad misstanden heeft onderzocht over huisjesmelkers en overlast gevende panden waarin kamers werden verhuurd. Dit met als doel het voorkomen en aanpakken van problemen die kamerverhuurpanden met zich mee brengen. De huidige wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling, was destijds als raadslid, de voorzitter van deze werkgroep.
 
De bevindingen en conclusies van die raadswerkgroep waren toen al onthutsend omdat uit het onderzoek bleek dat in veel gevallen alles fout was wat er maar fout kon zijn. De aanbevelingen van de raadswerkgroep zijn destijds helder en duidelijk op schrift gesteld. Uit klachten die niet alleen onze fractie veelvuldig bereiken, maar zoals u weet krijgen alle fracties klachten, blijkt dat er ruim 8 jaar na de aanbevelingen weinig tot niets is veranderd. Voorzitter, dit is een zorgwekkende constatering.

Maar, er gloort hoop aan de horizon. Het is dan ook een moeizame en lange weg geweest alvorens het college, bij monde van deze wethouder kwam met een ‘parapluplan’, om de overlast van kamerverhuurpanden aan banden te leggen. Nu mag de raad in deze vergadering haar mening geven over de ‘beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing’, zoals die door het college in deze commissienotie worden voorgesteld.

Voorzitter,
Allereerst doe ik hierbij een dringend beroep op al mijn collega’s, om voor eens en altijd deze beleidsregels zodanig te formuleren dat onschuldige buurtbewoners geen terreur, in welke vorm dan ook van kamerverhuurpanden of gesplitste panden mogen ondervinden.

Laat ik voorop stellen voorzitter, dat de Lijst Pim Fortuyn-fractie in beginsel blij is met deze nadere onderbouwing, zoals door het college op papier is gezet. Maar deze beleidsregels zijn bij lange na niet toereikend om de overlast te doen voorkomen of te doen beëindigen.

De LPF onderschrijft de maatschappelijke behoefte aan voldoende en gevarieerde woonruimte in onze stad. Maar dat mag niet leiden tot aantasting van de leefbaarheid door woonoverlast of schade aan andermans eigendommen, in welke vorm dan ook. Dus voorzitter hier hoort ook de financiële schade bij in de vorm van waardevermindering door teveel kamerverhuurpanden en/of woningsplitsingen van andere panden, in deze buurt of wijk.

Dus mijn oproep naar het college en uiteraard ook naar mijn collega’s is dan ook, om de condities in deze beleidsregels, zoals voor een deel al door het college wordt aangegeven, in één keer goed vast te stellen, waarbij:

- Kamerverhuur en woningsplitsing met een vergunning onder voorwaarden mogelijk blijft, zoals het college deze omschrijft met een intrekkingsvoorschrift indien de verhuurder zijn rol als goede beheerder niet waar maakt.
- Het college adequaat kan en gaat sturen op leefbaarheid.
- Het college de belangen en bezwaren van de buurt, ook vooraf serieus gaat nemen door een onafhankelijke leefbaarheidscommissie, die transparant een eindadvies geeft.
- En dat de huidige ‘op-slot-gebieden’ gehandhaafd blijven.

Voorzitter,
Tot zover een prima begin van deze nieuwe beleidsregels. Zelfs de beperkingen van kamerverhuur die het college voorstelt bij een flat of wooncomplex kan mijn fractie mee akkoord gaan.

Maar dan komt de aap uit de mouw en komt het college in deze notitie met een 3-panden- en 5-panden maateregel, die als buffer tussen deze kamerverhuurpanden zou moeten dienen. Terwijl er door het college in eerdere bijeenkomsten, waar raadsleden en een aantal inwoners bij aanwezig waren, is gesproken over een 50-meter zone vanaf de erfgrens. Dus het voorstel van een buffer is in deze commissienotitie ongepast.

Voorzitter,
Méér kamerverhuurpanden of het splitsen van woningen is een zeer serieuze zaak die veel mensen in deze stad slapeloze nachten heeft bezorgd en nog bezorgt. De LPF-fractie is van mening dat het college met de buffer van 3- en 5-panden hier weer enkele passen achteruit zet. Geven met de ene hand, terugpakken met de andere hand. Naar die kant mogen wij als raad niet in meegaan.

De panden waar investeerders op azen voorzitter liggen in wijken waar koopwoningen nog betaalbaar zijn, waardoor kamerverhuur of het splitsen van deze panden voor hen het maximale rendement opbrengt. In de Diepenbrockstraat wordt voor een 2-kamerappartement momenteel 1045 euro per maand gevraagd. Deze panden die in theorie geschikt zijn als kamerverhuurpanden vindt je in onze stad meer dan voldoende, zowel binnen- als buiten de Ring. Door hier als college een 3-panden en buiten de Ring een 5- panden-regel toe te passen i.p.v. een 50-meter-regel werk je actief mee aan de verpaupering van onze stad en van deze stadswijken. En dat is niet wat u als college en wij als raad moeten willen.

Voorzitter,
Een buffer van 3-panden, links en rechts van een kamerverhuurpand wordt dan een beleidsregel. Let wel, gemiddeld praat u dan over 18 meter tot het volgende verhuurpand. Buiten de Ring is de buffer minimaal 5 panden ofwel ca. 30 meter. Ook dat is toch wel héél erg dichtbij.

Met deze beoogde buffer wordt geen rekening gehouden met woningen aan de achterzijde of overzijde van kamerverhuurpanden. Sommige straten waar kamerverhuurpanden zich bevinden zijn maar amper 10 meter breed! Hoe wil het college dan de overlast beperken? Welke beleidsregel is er dan van toepassing? En als we dat niet weten kan dat voor de buurtbewoners weer een groot probleem opleveren.

Voorzitter,
Investeerders zoeken dagelijks naar panden waar zij snel veel geld kunnen verdienen. Uiteraard is dat hun goed recht. Maar daardoor kunnen zij ook snel onderhandelen met de eigenaar wat tot een snelle koop leidt. De jonge starters die nu teveel huur betalen in de particuliere markt, of van hun spaargeld hun eerste woning willen kopen, of helemaal nog geen woning hebben, komen mede hierdoor niet aan bod en moeten dan hun heil zoeken buiten onze gemeente. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg te vinden.

Voorzitter,
U weet heel goed dat teveel kamerverhuurpanden of gesplitste woningen in een bepaalde wijk, buurt of straat de cohesie onder buurtbewoners vermindert. Daarbij komt dat de parkeerdruk bij teveel bewoning veelal het ondergeschoven kindje is, terwijl het college de verpaupering van de wijk en daarbij de waardevermindering van de overige woningen ook niet mag onderschatten. Sommige woningen worden hierdoor zelfs onverkoopbaar, omdat makelaars deze niet in de verkoop willen nemen.

Daarbij zal de praktijk moeten uitwijzen of een onafhankelijke leefbaarheidscommissie voldoende in staat is om voor de belangen van de huidige buurtbewoners op te komen. Het verleden geeft hierin weinig tot geen vertrouwen.

Voorzitter,
De LPF-fractie heeft zeven wensen die noodzakelijk zijn om de beleidsregels waar wij het wél mee eens zijn te optimaliseren.

- Als eerste zien wij graag dat de 3-panden of 5-panden regel komen te vervallen. En in plaats daarvan vanaf de erfgrens rondom de woning minimaal een 50-meter-regel aan te houden. Dat voorkomt veel problemen en dan weet ook iedereen waar men aan toe is.

- Als tweede punt, zien wij als LPF graag in de voorwaarden opgenomen, dat de vergunning een tijdelijk karakter heeft, maar wel via een her-aanvraag verlengbaar is.

- Als derde punt, dat bij elke aanvraag de panden door de Gemeente Eindhoven vooraf gecontroleerd worden, om fraude bij de maatvoering op tekening te voorkomen.

- Als vierde punt is het handig dat bij verkoop- of doorverkoop van een kamerverhuurpand de vergunning vervalt en de nieuwe eigenaar volgens de nieuwe beleidsregels opnieuw een vergunning dient aan te vragen, indien hij of zij de kamerverhuur wil voortzetten. Zo houdt u als college de vinger aan de pols, krijgen overbelaste wijken op termijn minder kamerverhuurpanden en niet minder belangrijk kan dit een aderlating zijn voor criminelen die geldstromen willen witwassen.

- Als punt 5, zal een BIBOP onderzoek te allen tijde deel moeten uitmaken bij de aanvraag en beoordeling.

- Als punt 6 moeten buurtbewoners na de aanvraag actief geïnformeerd worden, zodat bij de buurt bekende illegale kamerpanden, gelijk deel kunnen uitmaken van het onderzoek.

- Tot slot en niet minder belangrijk, moet het college erop toezien dat er geen Air B&B pand in een rijtjeswoning wordt geëxploiteerd. Dat is vragen om problemen.

Bijkomend voordeel van deze duidelijke regels is dan ook, dat er meer betaalbare panden beschikbaar komen voor doorstromers en starters, waar door de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijken toe zal nemen.

Dank u wel.

Rudy Reker

17/01 Studio040

23/01 Studio040

23/01 Eindhovens Dagblad

24/01 Studio040/ Studio Stadhuis. Na 5.45 minuten de LPF aan het woord 

29/01 Studio040

29/01 Eindhovens Dagblad

29/01 Eindhovens Dagblad

 

 

 

Laat reactieformulier zien