Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Uitgesproken betoog i.v.m. de Begroting 2020

In twee aparte vergaderzalen mochten de fracties de Begroting 2020 van commentaar voorzien. De beschikbare tijd was 3 minuten per onderwerp, dus is het kiezen wat je wil zeggen. Hierna kunt u de bijdragen lezen van de Lijst Pim Fortuyn fractie. 

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Dank u wel voorzitter,

De transformatie van 2-1-0 is een mooi streven maar nog steeds blijft de vraag gaat dit op de juiste manier, waar is de administratie over de uitstroom van de 2e lijn naar beneden, waarom is er geen duidelijkheid waar de mensen blijven als ze uitstromen en wat de reden is van uitstroom, vallen deze mensen nu in het zwarte gat?

Willen we een duidelijk beeld krijgen of de aanpak die we ingezet hebben werkt is het van groot belang dat bovengenoemde in beeld is. We willen toch niet dat de burger tussen wal en schip beland?

Vorig jaar is bij de invoering van het servicebureau verteld dat dit kostenneutraal zou zijn. Nu gebleken is dat ze bij de afhandeling van de aanvragen dit jaar al een achterstand hebben opgelopen, die nu door externe wordt ingelopen. Extra mensen worden nu aangenomen, kan dit nog steeds kostenneutraal? Als we de begroting mogen geloven wel omdat het budget omlaag gaat maar is dit ook werkelijk zo, of gaat dit ten koste van de ondersteuning aan de burgers?

Mooi te lezen dat we de burgers met een uitkering meer willen ondersteunen om niet in de schuldhulpverlening te laten komen of er sneller uit te laten stromen, maar wat gebeurt er voor de mensen die wel werken maar een salaris op bijstandsniveau ontvangen en ook deze problemen ondervinden, weten zij ook de weg te vinden naar hulp vanuit de gemeente, en wordt deze dan ook geboden?

Bezuinigingen op veel onderdelen binnen het Sociaal Domein, maar als je dan de BBV-indicatoren bekijkt zien we een beeld waar de LPF nog niet blij van wordt.
We zitten qua banen dan wel boven het gemiddelde maar dat geldt ook voor kinderen in armoede, en jongeren die hulp nodig hebben.

Voorzitter,

Opvallend bij het hoofdstuk Sociaal Domein in deze begroting is dat de lasten over 2020, twee en een half miljoen euro lager worden geschat dan in 2019. En de baten zelfs ruim vier miljoen euro lager in deze begroting staan. Dit, terwijl het sociaal domein de laatste jaren toch het zorgenkindje is van dit college.
Voorzitter, Kunt u deze getallen verklaren?  

Tot zover.

Uitgesproken door Petra Strijbos

 

Volksgezondheid en Milieu

Voorzitter, dank u wel,

Cultureel erfgoed
Wat betreft het cultureel erfgoed in onze stad zijn wij van mening dat we moeten streven naar het behoud van de cultuurhistorische bebouwing. Door de Tweede Wereldoorlog en de na-oorlogse sloopwoede zijn er helaas veel historische panden verdwenen. De gemeente moet in samenwerking met de van Abbe stichting ervoor waken dat er nog meer van dit soort panden verdwijnen. Want deze panden vormen het DNA van onze stad en houden het verleden levend. Het is dan ook goed om te zien dat de gemeente in de begroting inzet op transformatie en hergebruik van waardevolle bebouwing ipv deze te slopen.

Media

Voorzitter,
Wat betreft de media zijn we blij met de lokale publieke Omroep Studio040. Zij zorgen ervoor dat de burger geïnformeerd wordt over belangrijke zaken die zich afspelen in onze stad en de regio. Goed dat dit in de toekomst ook het geval blijft en dat ze streven naar meer regionale samenwerking

Afval

Voorzitter,
De afvalinzameling liet nogal te wensen over de laatste tijd. Er was sprake van veel bijzet naast de containers. Enerzijds kwam dit doordat de containers vol zaten, anderzijds door gemakzucht van de burger. Wij zijn als LPF voor strenge handhaving naast het feit dat de containers snel geleegd moeten worden. Is er al een systeem aangebracht waardoor CURE een seintje krijgt als een container vol is? Zo niet, gaat dat systeem er dan nog komen? Graag antwoord van de wethouder. Wij kijken ook reikhalzend uit naar de komst van de nieuwe milieustraat in Acht. Deze milieustraat werd erg gemist in Eindhoven-Noord na de sluiting van milieustraat Esp. Hopelijk zorgt dat er ook voor dat er minder afval in de openbare ruimte wordt gedumpt.
Voorzitter tot zover, dank u

Milieu

Voorzitter,
De verdichting van onze stad naar 300.000 inwoners, kan enerzijds goed zijn voor de belastinginkomsten via de OZB, maar anderzijds trekt dat haar wissel op het milieu. Meer bomen en plantenbakken in het centrum zullen dat niet goed maken.

Het college verkijkt zich op de talrijke bewegingen die mensen moeten maken. De binnenstad met haar vele arbeidsplaatsen en bezoekers wordt door uw beleid moeilijker of in de nabije toekomst helemaal niet meer bereikbaar als je met eigen vervoer komt. Het openbaar vervoer schiet nu al tekort en is voor veel mensen te duur. Ik hoef u niet te vertellen wat deze verschraling voor het MKB en onze lokale economie betekent.

Eveneens verkijkt het college zich op de Smart-Mobility plannen. Op zich is dat prachtig als men zich bevind in het Caribisch gebied of op andere zonnige oorden op deze wereldbol. In Nederland, dus ook in Eindhoven is dat leuk om erbij te hebben maar het zal door ons klimaat nooit een alternatief kunnen zijn of worden van het eigen vervoer, die door moderne toepassingen van brandstoffen steeds schoner worden. Wat het college door haar beleid wel doet is het creëren van files in onze stad. En laat dat nu slecht zijn voor de luchtkwaliteit in dat gebied.

Voorzitter,
Toch begroot het college de lasten van deze post met ruim 7 miljoen euro. Is het college in staat om dit bedrag toe te lichten waaraan het wordt uitgegeven?

Tot zover onze bijdrage.

Uitgesproken door Tjerk Langman

 

Verkeer, vervoer en waterstaat

Voorzitter, dank u wel,

Wij als LPF Eindhoven vinden het een goede zaak, dat er geïnvesteerd wordt in een verkeersveilige stad. Zeker voor de kwetsbaren deelnemers in het verkeer is deze begroting een stap in de goede richting. Maar ook het vernieuwen van de verkeersregelinstallaties kunnen wij dan ook alleen maar toejuichen die samen gaat met het verbeteren van de doorstroming.

M.b.t. de nieuwe P+R Genneper Parken hopen wij dan ook dat deze gewoon volgens de planning in 2020 opgeleverd kan gaan worden. Zodat de druk in het centrum afneemt en de GGD Brabant-Zuidoost, samen met de ambulancepost hier hun intrek kunnen doen. De LPF fractie gaat ervan uit dat dit binnen de begrotingscijfers past.

Tot zover,

Uitgesproken door Dennis Klein

 

Bestuur en ondersteuning

Voorzitter, dank u wel.

In een gestroomlijnde en platte organisatie, waar iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht, kun je primair meer werk verzetten en tot betere resultaten komen. Secundair daaraan hebben medewerkers meer plezier in het werk, wat leidt naar een lager ziekteverzuim en minder verloop. Het eigenaarschap wat zij dan als een tweede natuur met zich meedragen zal zorgen voor een hogere kwaliteit en minder bureaucratie. Dus een win-winsituatie, waar de inwoners van onze stad van profiteren.

Voorzitter,
Het éérste wat ons als Lijst Pim Fortuyn-fractie in deze begroting dan ook opvalt, is dat het aantal medewerkers met 98 fte’s toe zal nemen en inherent daaraan de personeelslasten met ruim 23 miljoen gaan stijgen. U begrijpt dat de LPF-fractie vindt, dat het college hiermee, op voorhand al een verkeerde weg inslaat.
Voorzitter, graag uw motivatie over dit onlogisch besluit.

Veiligheid

We moeten streven naar een leefbare en veilige stad. Dit laat nu nog flink te wensen over. We hebben te weinig politieagenten en te weinig BOA’s. Daarom moeten we de komende jaren flink investeren in veiligheid met als ultieme doel dat aan iedere wijkagent een BOA kan worden gekoppeld. Samen kunnen ze de leefbaarheid en veiligheid van de wijken sterk verbeteren.

Het is goed om te horen dat minister Grapperhaus nadenkt om in uitzonderlijke gevallen BOA’s uit te rusten met verdedigingsmiddelen zoals pepperspray, handboeien en een wapenstok. De verhuftering van de maatschappij is helaas zover gevorderd dat dit noodzakelijk is. Ook in onze stad.

Om verdere professionalisering van de Eindhovense BOA’s te bewerkstelligen moeten we alvast een pilot starten waarbij de BOA’s worden uitgerust met een bodycam. Niet alleen om bewijsmateriaal te vergaren of om mensen te filmen die opstandig worden maar ook om het handelen van de BOA vast te leggen wat later gebruikt kan worden ter evaluatie.

Tot zover deze bijdrage,

Uitgesproken door Rudy Reker

 

Economie, Onderwijs en Sport

Voorzitter, dank u wel,

Voorzitter, u kent ongetwijfeld Artikel 1 van de Nederlandse grondwet, die luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’ Enz. Ik mag dan veronderstellen dat onze wethouder die sport in zijn portefeuille heeft zich daaraan zal houden.

Voorzitter,
Tot nu toe is dat niet zo. …… althans bij sportverenigingen. En omdat we de begroting behandelen lijkt mij dit een uitstekend moment om de brief van gisteren van onze gemeente, afdeling Sport even aan te halen.

Vol trots wordt in deze brief de realisatie en vervanging van nieuwe kunstgrasvelden beschreven. Maar bij Eindhoven AV met ca. 1.000 leden voetbalt men al vele jaren op velden die het woord sportvelden geweld aandoen.

Ook de daarlangs gelegen Fontys Sporthogeschool maakt in de week veelvuldig gebruik van deze sportvelden met o.a. discuswerpen en speerwerpen.
 
Hardnekkig onkruid en een ongelijke grasmat door het gegraaf van konijnen. Blessures liggen daar op de loer, terwijl Eindhoven AV het enige sportpark is in onze gemeente, waar zoveel gebruik van word gemaakt die geen kunstgrasveld heeft. Dat moeten wij als Eindhoven niet willen.

Voorzitter,
Via u, wil ik de wethouder dringend verzoeken om in zijn budget voor 2020 en eventueel nog in 2019 ruimte te maken om z.s.m. Eindhoven AV van een of twee kunstgrasvelden te voorzien en zich nu daarover uit te spreken.

Binnenkort wordt de situatie nog nijpender omdat Waterschap De Dommel twee sportvelden wil onttrekken van Eindhoven AV i.v.m. de drinkwatervoorziening.

Dank u wel,

Uitgesproken door Rudy Reker

 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Voorzitter, dank u wel,

Een aantal jaar geleden hebben meerdere coalities de groei van Eindhoven ingezet door te opperen dat we, om alles enigszins betaalbaar te kunnen houden, qua inwonersaantal door zouden moeten groeien naar 300.000 inwoners.

Dit, met als reden, dat dan de bijdrage vanuit het Rijk ook dusdanig toeneemt dat we de benodigde investeringen kunnen doen in de openbare ruimte en dergelijke.

Inmiddels zijn we hier goed mee op dreef, er wordt flink gebouwd en er staat voor de komende jaren nog flink wat op de planning.
 
Alleen willen wij als Lijst Pim Fortuyn er toch voor waken dat er alleen maar éénpersoons verhuurhokken gebouwd worden. Dit zijn geen volwaardige woningen. Maar zo wordt het wel voorgespiegeld.

Als we echt iets voor de toekomst willen doen, zullen we ook eengezinswoningen moeten bouwen en ook verder moeten kijken. Ook willen wij ervoor waken dat er alleen maar met lokale projectontwikkelaars wordt opgetrokken.

Het voorbeeld van het uitsluiten van dhr. Atom Zhou staat ons nog meer dan duidelijk op ons netvlies. Hij werd a la minuut buiten spel gezet door aanpassing van het bestemmingsplan. Dit heeft de gemeente erg veel geld gekost, wat achteraf niet nodig was geweest.

Maar wat schetst onze verbazing, nu een en ander voor 1,5 miljoen verkocht is, wordt ineens het parkje opgepimpt voor de Dutch Design Week. En ineens is iedereen dolenthousiast.

Maar dhr. Atom Zhou wilde hetzelfde!

Ook missen wij in de begroting een paragraaf gewijd aan Erfgoed en Monumentenzorg. Terwijl we hier ook eerder duidelijke standpunten over hebben ingenomen.

Wat kan de wethouder ons toezeggen wat er voor 2020 gereserveerd wordt voor Erfgoed en Monumentenzorg?

Tot zover onze inbreng.

Uitgesproken door Mari Nijs

 

21/10 ED Boa's krijgen mogelijk pepperspry of een wapenstok

31/10 ED CDA en LPF wil bodycams voor boa's 

2/11 ED Nu toch een proef met bodycams in Eindhoven

 

 

 

 

 

Laat reactieformulier zien