Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Zwarte Piet tijdens de Sinterklaasintocht

De Eindhovense fractie van de Lijst Pim Fortuyn is het absoluut oneens met de inhoud van de raadsinformatiebrief die burgemeester John Jorritsma zonder overleg met de gemeenteraad en de commissievoorzitter van de intocht van Sinterklaas heeft geschreven, waarin staat dat er vanaf dit jaar 2020 geen enkele Zwarte Piet met zwarte of bruine schmink opgemaakt mag zijn of andere kenmerken die behoren bij de entourage van de Zwarte Piet zoals deze al eeuwen in de volkscultuur aanwezig is. Ook de landelijke Stichting Sint en Pietengilde gaat dit te ver en zij hebben de hier onderstaande brief geschreven.

 

Burgemeester en Wethouders Eindhoven

Heerhugowaard, 6 mei 2020

Betreft: uw raadsinformatiebrief m.b.t. voorwaarden rond Zwarte Piet tijdens de Sinterklaasintocht.

 
Geacht college,
Wij schrijven u omdat wij benaderd zijn door inwoners van Eindhoven die zich ernstige zorgen maken over de democratie onwaardige praktijken waarmee het College van B&W haar invloed wil laten gelden op de jaarlijkse Sinterklaasintocht in de stad. 
 

In een raadsinformatiebrief geeft u aan dat een Sinterklaasintocht in uw stad moet voldoen aan wat u noemt “een kaderstelling op grond van de landelijke tv-lijn”. Een volksfeest zoals het Sinterklaasfeest is echter nimmer het eigendom geweest van de NTR of van u als bestuurders en zal dit ook nooit worden. Het is uw taak deze volkscultuur te respecteren en met name de betekenis van het ZWART hierin.
Zoals u terecht vaststelt biedt de verlening van een evenementenvergunning geen ruimte voor het doordrukken van uw persoonlijke wensen ten aanzien van de invulling van het Sinterklaasfeest.  U bent echter wel van mening dat een subsidieaanvraag deze ruimte wel biedt en als achterdeurtje kan fungeren voor wat voor u anders juridisch onmogelijk is: Het doordrukken van het feit dat Zwarte Piet moet veranderen. Kennelijk bent u door tegenstanders van Zwarte Piet “overtuigd” met hun incorrecte en eenzijdige zienswijze hieromtrent. 
 
Volgens de lezing van die tegenstanders staat het feest in zijn huidige vorm met Zwarte Piet voor al het racisme in de samenleving. Dit is echter slechts hun zienswijze en Zwarte Piet is niet op grond daarvan verboden. Het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet is gewoon toegestaan. Ook in Eindhoven!!!
 
U zegt dat u dialoogsessies hebt gevoerd met betrokken inwoners van Eindhoven. Uit onze informatie blijkt dat zeer betrokken inwoners die voorstander van Zwarte Piet zijn buiten deze sessies zijn gehouden. Zij zijn het niet eens met de door u gekozen “kaderstelling”. Hun stem weegt  echter voor u kennelijk niet mee. Dit terwijl onderzoek uitwijst dat meer dan 70% van de inwoners van Nederland, mogelijk zelfs 95% Zwarte Piet wil behouden. Wanneer U er voor alle Eindhovenaren beweert te zijn, is het uitsluiten van deze groep onaanvaardbaar. Niet alleen op grond van hun aantal, maar ook op grond van hun rechten.
 
Mensen hebben namelijk een onvervreemdbaar recht op:
A. Juiste weergave van hun cultuur en
B. het recht op doorgeven van die cultuur aan kinderen door hun ouders – op basis van een juiste historische weergave van die cultuur. (art. 30 en 31 van het kinderrechtenverdrag)
 
Het Sinterklaasfeest is een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse en Europese cultuur en dit kan niet op grond van halfbakken inzichten, zoals deze door tegenstanders van Zwarte Piet gehanteerd worden en waarschijnlijk ook op deze wijze in uw dialoogsessies ingebracht en gehanteerd zijn, even aan de kant geschoven worden omdat dit politiek correcter zou zijn. Ook UNESCO is hier duidelijk over. Hier komen wij later nog op terug.
 
Het door tegenstanders van Zwarte Piet gestelde biedt geen enkele feitelijke basis voor de dwang die u wilt hanteren via de subsidieregeling en wij willen dan ook graag van u horen dat u hiervan afziet.
 
Grondige bestudering van het feest levert heel veel informatie op, die het stevig verankeren in de volkscultuur. Het bewust verkeerd interpreteren, ontkennen of negeren van het Sinterklaasfeest als cultuurgoed wordt dan ook niet geaccepteerd. Wij willen die cultuur doorgeven aan de volgende generaties, inclusief de daarin voorkomende inheemse zwartschminktraditie! Uw opmerking dat er met het volgen van de door u aangegeven kaders geen sprake is van afbreuk van het cultureel erfgoed is pertinent onjuist. U ontneemt de bevolking het recht op hun cultureel erfgoed op de wijze die zij voorstaan, door zo aan te dringen op uitfasering van Zwarte Piet en zo het Sinterklaasfeest tot een zielloze vertoning te laten verworden. Hiermee verdwijnt ook de passie waarmee organisatoren zich elk jaar weer storten op de hele rompslomp van organisatie van dit cultuurfeest dat zoveel meer is dan een willekeurig verhaaltje waaraan je naar believen kunt sleutelen. 
 
Het valt op dat juist partijen die opkomen voor mensen die niet in de mal van het normale passen nu hun uiterste best doen om de diversiteit, die het vieren van het Sinterklaasfeest ook is, te torpederen door zalvend en dwingend de roetveegpiet of andere verzonnen vormen in te willen voeren als polderalternatief. Wij willen hiertegen met kracht opstaan. Daar is deze traditie, met de juiste uitleg erbij, ons te dierbaar voor. Wij zijn hier niet van gediend!  
 
Gelukkig staan wij hierin niet alleen. In de afgelopen tijd hebben de Verenigde Naties - in hun richtlijnen van UNESCO - de formulering van de rechten van volken op hun cultuur nog eens aangescherpt. Kort samengevat betekent dit dat gemeenschappen, groepen en individuen zelf mogen uitmaken wat hun erfgoed is en dat zij zich daarbij niet hoeven te onderwerpen aan het oordeel van anderen. Dus ook niet aan uw oordeel! Verder hebben deze erfgoedgemeenschappen volgens deze UNESCO -richtlijnen het recht op vrije uitoefening van hun erfgoed. 

 
Wij vragen u dringend zich op de hoogte te stellen van deze kant van het verhaal en te erkennen dat dit erfgoed ook in die zin bescherming geniet en vanuit de ontstaanscultuur beoordeeld moet worden.
Dat u racisme in de samenleving wilt aanpakken is een groot goed, waar wij zeker achter staan. Echter is Zwarte Piet hierbij door tegenstanders als symbool gekozen en hebben zij daarmee een verkeerd gekozen vijand gezocht en de verkeerde kapstok gekozen om deze racismestrijd aan op te hangen. 
 
Het Sinterklaasfeest is altijd een feest geweest voor eenieder die dat wil. Meer willen dan dat is een Utopie! Dat is nergens ter wereld het geval met tradities. Zij die zich in een bepaalde vorm niet kunnen vinden hebben zeker de vrijheid het feest in eigen kring te vieren zoals men wil en eventueel een vergunning aan te vragen voor een intocht naar eigen smaak of het anders niet te vieren. De burgemeester had klagers hierop moeten wijzen. Het Sinterklaasfeest is mede hierdoor al eeuwen een feest voor iedereen die het wil vieren en zal dat ook blijven. Wij heten iedereen die dat wil welkom om dit feest, in ons geval met Zwarte Pieten, samen met ons te vieren. Wij vragen u dus ook zich niet langer te bemoeien met de wijze van vieren van dit feest en het aan de bevolking zelf over te laten, zoals dat hoort bij een volksfeest 
 
Graag zouden wij concreet antwoord willen hebben op de volgende vragen:
 
U grijpt de heftige geweldsuitbarstingen rond een demonstratie, waarvoor u als gemeente toestemming hebt gegeven en de verantwoordelijkheid draagt, aan als reden voor de uitgangspunten die u vanaf nu wilt hanteren ten aanzien van de Sinterklaasintochten.
 
1. Bent u zich ervan bewust dat u zelf de verantwoordelijkheid draagt rond de beveiliging en coördinatie ten aanzien van deze demonstratie en u deze kennelijk niet op orde had? 
 
2. Bent u zich ervan bewust dat u deze verantwoordelijkheid feitelijk afschuift op het organiserend comité dat part noch deel had aan de demonstratie of de reactie daarop door hooligans. En dat die escalatie volledig los staat van het al dan niet nakomen van afspraken tussen u en het comité?
 
3. Bent u zich er van bewust dat de confrontatie tussen deelnemers aan deze demonstratie en de hooligans niet slechts plaats heeft gevonden tijdens de demonstratie zelf, maar dat zij elkaar vaker “treffen” en in hun denkbeelden tegenover elkaar staan en dat dit mede daardoor niet buiten die context geïnterpreteerd kan worden als een zogenaamd vreedzame groep die zomaar aangevallen wordt?
 
4. Bent u zich ervan bewust dat u als gemeente, zonder weerwoord te accepteren, feitelijk als een dictator dus, bereid bent op de eisen van de demonstranten in te gaan? Dat u hierbij de argumenten van de groep die het Sinterklaasfeest met zwarte Pieten willen vieren negeert en hiermee hun rechten ontneemt als het gaat om het in vrijheid beoefenen van wat wel degelijk en aantoonbaar hun cultureel erfgoed is?
 
5. Bent u zich er van bewust dat u hiermee ingaat tegen de adviezen van het kabinet en de Raad van State in deze kwestie?
 
6. Bent u er zich van bewust dat een heel grote groep mensen, te weten de voorstanders van Zwarte Piet, uw uitspraak dat de voorgenomen kaderstelling geen afbreuk doet aan het cultureel erfgoed, niet deelt?
 
7. Bent u zich ervan bewust dat u de mensenrechten van de voorstanders van een Sinterklaasfeest met Zwarte Pieten schendt door deze visie door te willen drukken via het oneigenlijke middel van niet toekennen van subsidie?
 
8. Vind u dat iemand of een kleine groep op een arbitraire wijze het Sinterklaasfeest mag interpreteren op de wijze zoals tegenstanders van Zwarte Piet dit doen, zonder dat zij zich hierbij gehinderd voelen door een juiste uitleg van de historie van het feest zelf? (Denk hierbij aan de ook bestaande interpretatie van Sint als verkrachter op de slavenboot, Sint als pedofiel (een oude vent met kleine kindjes op schoot), of als beeld  van het kindermisbruik dat steeds meer aan het licht komt binnen de Rooms Katholieke Kerk)
 
9. Bent u zich ervan bewust dat u juist polariseert door een arbitraire interpretatie van het Sinterklaasfeest te aanvaarden als de wijze waarop dit gezien zou moeten worden?
 
10. Kunt u uitleggen waarom u bereid bent af te wijken van een historische aan te tonen uitleg voor de viering van het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet om een relatief kleine groep mensen tevreden te stellen?
 
11. Bent u zich ervan bewust dat u een heel grote groep mensen schoffeert met uw kaderstelling en dat ook dit juist bijdraagt aan de polarisatie waarvan u nota bene beweert dat die in uw stad niet voorkomt?
 
12. Bent u zich ervan bewust dat u zelf groepen uitsluit wanneer u “Eindhoven handhaaft Zwarte Piet” of de lokale afdeling van het Sint en Pietengilde (nota bene de officiële erfgoeddragers van het Sinterklaasfeest) niet hun inbreng laat hebben in de door u georganiseerde dialoogsessies. Zelfs niet nadat het Sint en Pietengilde dat al eerder aan u en de raad hebben voorgesteld en aangeboden?
 
13. Heeft u tegenstanders van Zwarte Pieten gewezen op hun recht zelf een intocht naar eigen smaak te mogen organiseren in plaats van de eigen mening ongegrond op te willen leggen aan het huidige comité en de toeschouwers die daar graag naar komen kijken?
 
14. Bent u zich ervan bewust dat de door u aangegeven “landelijke lijn” slechts uit de pen komt van een kleine groep tekstschrijvers die ook al eens clowns hebben neergezet als helpers van Sinterklaas en die altijd ad random hun persoonlijke invulling geven aan het script? Vrijwel niemand heeft die clowns of roetveegfiguren gevolgd. Het is dus heel goed mogelijk om voorrang te geven aan hoe de traditie zich op natuurlijke wijze ontwikkelt, zonder zich te laten leiden door de media. Ook de roetveegfiguur is ontstaan vanuit een verzinsel van die zelfde scriptschrijvers, samen met de gemeente Amsterdam, puur als compromis met tegenstanders in de hoop zo van de discussie af te komen. Dit is valse hoop.
 
15. Overigens zijn de hulpjes van Sinterklaas bij de club van Sinterklaas wel degelijk egaal bruin met zwarte strepen geschminkt, is u dat bekend?
 
16. Bent u zich er van bewust dat u de voorwaarde van uw “landelijke” tv-lijn niet en nooit vooraf helder kunt communiceren richting organiserende partijen, omdat dat pas in het seizoen zelf bekend wordt? En dat u daarmee nimmer kunt claimen dat verstrekte subsidies “deels” terug betaald moeten worden als men achteraf niet voldoet aan de tv-lijn.
 
17. Bent u zich er van bewust dat de door u genoemde voorbeelden van tv-lijn als voorwaarden onderling wezenlijk verschillen? Dat de NTR een geheel andere invulling geeft aan haar verhaal dan de club van Sinterklaas zij ook verschillende schminkmethodes hebben, zodat ook dat onduidelijk is om vooraf als voorwaarde aan te geven?
 
18. Bent u zich er van bewust dat u met het scheppen van deze voorwaarden de wensen rond uw beleid in handen van derden legt? Immers kan het verzinsel van de NTR geheel anders uitpakken dan de wijze waarop u dat conform uw eigen diversiteitsbeleid wilt zien.
 
19. Bent u zich ervan bewust dat uw diversiteitsbeleid per definitie niet van toepassing is op de inhoud van een cultureel evenement?
 
20. Bent u zich er van bewust dat een omroep een programma kan stoppen wanneer zij dat willen en u daarmee geen voorbeeld hebt als voorwaarden? En hoe gaat u dan de voorwaarden bepalen t.a.v. het vieren van het Sinterklaasfeest?
 
21. Bent u zich er van bewust dat u met het bepalen van voorwaarden voor Zwarte Piet alleen het signaal afgeeft dat u het met de huidige Zwarte Piet niet eens bent en u daarmee als tegenstander van Zwarte Piet dus partij kiest? En zo ja, kunt u dan aangeven op basis van argumenten op juiste feiten, zo ook de juiste historische feiten, wat er volgens u dan precies mis zou zijn met Zwarte Piet waarom u die zou willen verbieden?
 
22. Bent u met ons van mening dat:
 
a. U zich zonder meer moet onthouden van inmenging in de inhoud van een evenement wanneer dit wettelijk is toegestaan?
 
b. Dat u zelf, en niemand anders, de verantwoordelijkheid dient te dragen voor demonstraties en mogelijke ongeregeldheden die daarmee gepaard gaan wanneer u toestemming geeft voor deze demonstraties?
 
c. Dat u de verantwoordelijkheid niet mag afschuiven op de organisator van het evenement? En dat u het huidige comité op zijn minst excuses moet aanbieden dat u dit nu wel doet en heeft gedaan?
 
d. Dat het u niet past u te scharen achter een willekeurige interpretatie van tegenstanders van Zwarte Piet, en dat u daarmee een oorspronkelijke ontwikkeling en betekenis van het Sinterklaasfeest onterecht als niet relevant terzijde schuift? Dit, zonder dat u zich daar feitelijk goed van op de hoogte heeft gesteld?
 
e. Dat u onvoldoende kennis van de historie van het feest heeft om op juiste wijze te kunnen bepalen wat een gewone uitbeelding van Zwarte Piet is en op welk moment mogelijk wel grenzen overschreden worden?
 
f. Dat u de inheemse zwartschminktraditie zult moeten accepteren en respecteren.
 
g. Dat u concreet moet kunnen aanwijzen op welk vlak (anders dan het zwart uit de inheemse zwartschminktraditie) er eventueel niet zou worden voldaan aan deze eisen. Kortom, welke combinatie van elementen exact bepalend zijn daarbij om aan uw voorwaarden te voldoen, in zoverre zij niet oorspronkelijk tot de figuur behoren? Volgens onze informatie komen er namelijk geen ongepaste uitvoeringen van Zwarte Piet voor in Eindhoven.
 
h. Dat u, wanneer er naar uw mening wel ongepastheden bij de vertolking van Zwarte Pieten plaatsvinden, u deze zult moeten kunnen motiveren en ook kunnen aangeven hoe dit kan worden veranderd in een wel gepaste vorm van Zwarte Piet.
 
i. Dat u bereid bent, indien nodig, om extra geld vrij te maken zodat het comité nieuwe pruiken kan aanschaffen met een grovere krul of andersoortig haar? 
 
j. Dat zwart haar door tegenstanders hoe dan ook, onterecht, maar dat terzijde, als etnische verwijzing wordt gezien, zodat uw benoeming van kroespruiken alleen voor hen geen oplossing is?
 
k. Dat u een intocht met Zwarte Pieten gewoon zult moeten accepteren als uiting van cultureel erfgoed binnen uw gemeentegrenzen.
 
l. Dat het u niet past hieraan voorschriften of eisen te verbinden buiten het wettelijk kader.
 
Mede namens de inwoners van Eindhoven zien wij uw antwoorden graag tegemoet,
 
Met vriendelijke groet,
 
Marc Giling
Voorzitter Stichting Sint en Pietengilde, 
mede namens Sint en Pietengilde Eindhoven
06-24460172
 

30/4 Raadsinformatiebrief Geen zwart of bruin geschinkte Pieten

 
Laat reactieformulier zien