Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Daklozen moeten weg uit de gymzaal naast de Trudoschool

Raadsvragen: Daklozen moeten z.s.m. weg uit de gymzaal naast de Trudoschool
 
Met antwoord van het college
 
Eindhoven, 24 april 2020
 
Geacht college,
 
De LPF fractie heeft met grote verbazing kennis genomen van het besluit van de gemeente om daklozen op te vangen in de gymzaal aan de Klipperstraat. Door dit besluit zitten zowel de Trudoschool als bassisschool De Bergen zonder gymruimte. Er zijn ook enkele sportverenigingen die gebruik van van deze gymzaal. Het besluit om daklozen op deze locatie op te vangen is op het allerlaatste moment gecommuniceerd met de directrice van de Trudoschool.
 
Wij vinden het onbegrijpelijk dat juist deze gymzaal in allerijl is ingericht als opvanglocatie voor daklozen, midden in een woonwijk en naast een school. En dat net op het moment dat de coronamaatregelen door het kabinet zijn versoepeld waardoor kinderen weer mogen sporten. En ook de buurt is slecht geinformeerd over dit besluit, waardoor er onrust is ontstaan.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
 
- Waarom heeft u juist voor deze opvanglocatie gekozen?
 
- Welke andere opvanglocaties waren er in beeld?
 
- Waarom is de schoolleiding en de buurt zo laat geinformeerd?
 
- Bent u het met ons eens dat deze locatie helemaal niet geschikt is voor de opvang van daklozen en dat ze daar z.s.m. weg moeten, zeker nu de kinderen weer naar school mogen? Zo nee, waarom dan niet?
 
- Wat voor daklozen worden er opgevangen en waarvoor is er 24 uurs bewaking aanwezig?
 
- Wat gaat er op langere termijn met deze daklozen gebeuren?
 
- Hoe lang blijft dit een opvanglocatie?
 
- Waar moeten de schoolkinderen en de sportverenigingen nu gaan sporten?
 
- Zou bv. het Beursgebouw geen goed alternatief zijn om de daklozen tijdelijk op te vangen? Het is een enorm gebouw wat al geruime tijd leegstaat en daardoor snel kan worden ingericht volgens de RIVM regels. Wij horen graag uw mening over deze suggestie.
 
 Tjerk Langman, raadslid
Rudy Reker, fractievoorzitter
 

 Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Waarom heeft u juist voor deze opvanglocatie gekozen?
 
Er is gezocht naar een pand in gemeentelijk beheer dat recentelijk leeg is komen te staan, zodat de exploitatiekosten laag kunnen blijven en het pand snel in gebruik genomen kon worden. Tevens is gezocht naar een pand dat zich binnen de ring bevindt, en in een buurt die nog niet onder druk staat door een groot aantal zorginstellingen. Het pand aan de Klipperstraat is gekeurd door Milieu- Bouw en Woningtoezicht (MBWT) en voldoet aan basiseisen voor brandveiligheid en aan voorschriften van de GGD en het RIVM om ten tijde van corona voldoende gezondheidsmaatregelen te kunnen treffen. Ook voldoet het pand aan de eisen voor logiesvoorzieningen zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. In overleg met Vastgoed, Veiligheid, politie, Toezicht en Handhaving, Sport, gebiedscoördinatoren en Sociaal Domein is gekozen voor deze locatie.
 
2. Welke andere opvanglocaties waren er in beeld?
 
Een tweetal locaties in Woensel-Zuid. Dit is een stadsdeel waar al een hoge concentratie aan zorginstellingen aanwezig is. Op advies van politie en Toezicht en Handhaving is gezocht naar een locatie die minder onder druk staat qua leefbaarheid, zodat de draaglast beter gespreid wordt over de wijken.
 
3. Waarom is de schoolleiding en de buurt zo laat geïnformeerd?
 
Het besluit om een tijdelijke extra locatie te openen is pas op vrijdagochtend 17 april genomen door het Crisis Management Team, diezelfde middag zijn de schoolleiding en de buurt geïnformeerd.
 
4. Bent u het met ons eens dat deze locatie helemaal niet geschikt is voor de opvang van daklozen en dat ze daar z.s.m. weg moeten, zeker nu de kinderen weer naar school mogen? Zo nee, waarom dan niet?
 
Op basis van adviezen van GGD, gebiedscoördinator, MBWT, politie en Toezicht en Handhaving is deze locatie als beste keuze uit de bus gekomen binnen de beschikbare opties. Het feit dat kinderen weer naar school toe mogen is een gegeven voortkomend uit het besluit van het kabinet. Overigens horen gymlessen daar voorlopig niet bij en is op basis van de huidige kabinetsmaatregelen enkel buitensport toegestaan. De normale situatie is dat de locatie wordt gebruikt door scholen. Wanneer dit kan vanuit het kabinet en de veiligheidsregio keren we daar zo spoedig mogelijk naar terug, waarbij ook een
oplossing voor de opvang moet worden gezocht. In een tussentijdse overlap wordt naar een oplossing voor de kinderen gezocht, want de opvang van daklozen daar is niet permanent.
 
5. Wat voor daklozen worden er opgevangen en waarvoor is er 24 uurs bewaking aanwezig?
 
Het betreft een daklozenopvang met 20 plekken. Tijdens de coronacrisis is de maatschappelijke opvang geopend voor niet-rechthebbenden, hierover bent u op 3 april geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief (20bst00444). De groep die wordt opgevangen in het pand aan de Klipperstraat bestaat voornamelijk uit niet-rechthebbenden (EU-burgers). Het betreft een relatief rustige groep dak- en thuislozen. De inzet van 24-uurs bewaking is gebruikelijk. Ook bij reguliere maatschappelijke opvang en nachtopvang opvang is altijd beveiliging aanwezig.
 
6. Wat gaat er op langere termijn met deze daklozen gebeuren? 
 
Wanneer de coronamaatregelen weer worden afgeschaald, zullen ook de opvanglocaties weer worden teruggebracht naar de reguliere locaties. Voor de wijze waarop afschaling plaats gaat vinden worden nu verschillende scenario’s onderzocht. Bij elke nieuwe dak- en thuisloze die zich in de opvang meldt, wordt de achtergrond in beeld gebracht en wordt gezocht naar mogelijkheden tot uitstroom. Ook tijdens en na de coronacrisis blijft onverminderd van belang dat personen op de juiste plek terecht komen. Op de langere termijn gaan een aantal wijzigingen plaatsvinden op het gebied van de maatschappelijke opvang. Op 26 november 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de toekomstvisie maatschappelijke opvang.
 
7. Hoe lang blijft dit een opvanglocatie?
 
Zolang de kabinetsmaatregelen in de strijd tegen corona van kracht zijn. Op dit moment is niet aan te geven hoe lang dat is.
 
8. Waar moeten de schoolkinderen en de sportverenigingen nu gaan sporten?
 
Op dit moment is enkel buitensport toegestaan. Het is afhankelijk van besluiten van het kabinet en de veiligheidsregio wanneer binnensporten weer toegestaan wordt. In overleg met afdelingen Vastgoed en Sport van de gemeente Eindhoven worden dan oplossingen gezocht.
 
9. Zou bv. het Beursgebouw geen goed alternatief zijn om de daklozen tijdelijk op te vangen? Het is een enorm gebouw wat al geruime tijd leegstaat en daardoor snel kan worden ingericht volgens de RIVM regels. Wij horen graag uw mening over deze suggestie.
 
Nee. Het beursgebouw is geen eigendom van de gemeente, dit pand was daarom geen optie. Het betreft een noodopvang die van tijdelijke aard is, wat het maken van afspraken met commerciële partijen bemoeilijkt. Tevens zijn de kenmerken van het beursgebouw niet passend bij wat nodig is.
 
Er is, onder andere gebaseerd op het advies van de GGD, gekozen voor meerdere kleinschalige locaties in plaats van één grote locatie. Hiermee vermindert de kans op een corona-uitbraak binnen de maatschappelijke opvang aanzienlijk. En mochten er besmettingen zijn, dan blijven contactonderzoeken door de GGD uitvoerbaar. Tenslotte is de belasting van de buurt kleiner wanneer er wordt gekozen voor een kleinschalige opvang.
 
Eindhoven, 19 mei 2020
Laat reactieformulier zien