Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Betoog Sint & Pietengilde

Zwarte Piet is niet aan het gemeentebestuur maar van de bevolking.

16 juni Met antwoord van het college van B&W
 
2 juni 2020
 
Namens vele inwoners van Eindhoven verschijn ik hier vanavond virtueel voor u, omdat zij, zoals vele andere inwoners van Nederland worden geconfronteerd met een gemeentebestuur dat ondoordachte, ongevraagde en ongewenste veranderingen wil doorvoeren in het Sinterklaasfeest. Veranderingen die volkomen los staan van een natuurlijke evolutie van de traditie en die worden
gemotiveerd door te verwijzen naar een tv-programma of een “landelijke ontwikkeling”, waarbij Zwarte Pieten worden vervangen door roetveegfiguren.
 
Deze zijn, daar waar ze werden doorgevoerd, onder enorme druk van bestuurders en tegen de wil van de bevolking afgedwongen. Dus om die roetveegfiguren nu te gebruiken als doorslaggevend
argument of ze een “trend” te noemen, is als Stalin concluderen dat wonen in Siberië zo populair is geworden. Een willekeurig tv-programma macht toekennen is de wereld op zijn kop. De televisie
registreert wat er in dit land gebeurt, niet omgekeerd. Gemeentebeleid moet niet afhankelijk zijn van de zenderkeuze van de burgemeester.
Partijen die voor dit soort roetveegfiguren zijn, lijken het gelijk aan hun kant te hebben omdat zij kunnen schermen met organisaties als de VN en de kinderombudsman, die hebben aangedrongen op
deze verandering. Dit klinkt intimiderend, ware het niet dat beide organisaties niet uitblinken in gedegen onderzoek en kennis. Bovendien concludeert het VN-rapport dat er zich hooguit
“sometimes” problemen kunnen voordoen bij zeer specifieke combinaties van elementen (zoals een expliciet Surinaams accent i.c.m. rood gestifte lippen ver BUITEN de lipgrens). Beide zaken zijn de
afgelopen decennia, daar waar ze voorkwamen, allang aangepast. Geen reden dus om nu opeens roetveegfiguren door te drukken. Andere zaken zoals de grappen en grollen van Zwarte Piet worden
door de VN bewust verkeerd geduid.
 
ook hier. Ook de kinderombudsman heeft haar uitspraken niet gebaseerd op degelijk onderzoek, maar op gesprekken met slechts de kinderen van enkele actievoerders. Verschillende media, o.a.
NRC-next hebben over dit merkwaardige, verre van wetenschappelijke onderzoek bericht, waarbij de aanbevelingen van de kinderombudsman die van haar partij Groen Links zijn. En het College voor de
Rechten van de Mens dan, zult u zeggen? Leest u hun uitspraak nog eens goed na. Interessant genoeg geven ook zij aan dat er met het zwart van Zwarte Piet feitelijk niets mis is.
 
Er MOET dus helemaal niets veranderd worden als het gaat om Zwarte Piet. Sterker nog, er MAG helemaal geen verandering worden afgedwongen, ook niet via subsidie! De hoogste bestuursrechter in dit land heeft uitgesproken dat een gemeentebestuur niet a priori eisen aan de inhoud van een intocht mag stellen. De Raad van State, de rechter in Zaandam, de Tweede Kamer en ook het College voor de Rechten van de Mens hebben duidelijk aangegeven dat de kleur van Piet geen zaak van het bestuur is, ja zelfs onder de uitingsvrijheid valt. Het is een zaak van de organisatoren van die intocht, van de bevolking en van niemand anders, ook in Eindhoven. Zelf oppakken en vormgeven en hun wensen niet aan anderen opleggen.
 
Het is onacceptabel dat de voorstanders van Zwarte Piet in deze hele discussie door gemeentes, ook de uwe, en media worden genegeerd. Tenzij ze een rel veroorzaken, dan wordt elke pro Zwarte Piet 
ongegeneerd op een hoop gegooid met hooligans, Extreemrechts zelfs. Dit is niet alleen op regionaal vlak een feit, maar komt mogelijk voort uit een landelijke lijn afkomstig van de Expertise-unit Sociale
Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij regio’s en mensen die niet vrijwillig meegaan in de veranderingen als “nog niet voldoende emotioneel geëmancipeerd”
worden weggezet. Dat wordt gevoeld en dat maakt mensen boos. Het is ronduit denigrerend en kwetsend!
 
In kwesties van cultuur en taal spelen emoties altijd een grote rol, zo ook hier. De UNESCO erkent dat eeuwenoude culturele tradities als het Sinterklaasfeest dreigen te worden verminkt of vernietigd,
wanneer deze, zoals nu het geval is, op vooringenomen wijze beschouwd worden. In de antropologie is het gebruikelijk om culturen en tradities op hun eigen maatstaven te beoordelen. Op streektalen is
bijvoorbeeld lange tijd neergekeken, maar de afgelopen jaren zijn ze erkend als taal. Zo moet ook de eigenheid van het Sinterklaasfeest worden beoordeeld en de betekenis van haar rituelen. Hier is
geen sprake van onvoldoende “emotioneel geëmancipeerd zijn”. Integendeel: het getuigt van een zeer gezond gevoel van eigenwaarde om op te komen voor de bestaande cultuur.
 
Met Racisme heeft dit alles niets te maken. Het verdient aanbeveling om zaken als discriminatie en een folkloretraditie goed uit elkaar te houden. Racisme zal niet verdwijnen door Zwarte Piet af te
schaffen. Uit geen enkel rapport blijkt dat Zwarte Piet de oorzaak is van racisme.
 
Wij verzoeken u dan ook dringend de wens om Zwarte Piet in het Sinterklaasfeest te behouden, te respecteren en te faciliteren, conform de UNESCO-richtlijn waaraan wij ook in onze brief aan u
refereerden. Wij moeten niet wegkijken als we een voor veel inwoners kostbare traditie dreigen te verliezen. Wij moeten niet abnormaal maken wat normaal is.
 
Dank u wel.
Marc Gilling, 

https://www.facebook.com/Sintenpietengilde/ 

 
 

Antwoord van Gemeente Eindhoven

T.a.v. de heer M. Giling
Voorzitter Stichting Sint en Pietengilde
Betreft: uw brief d.d. 6 mei jl.
Geachte heer Giling,
Dank voor uw uitgebreide brief, die uw betrokkenheid laat zien bij het Sinterklaasfeest. Eenzelfde betrokkenheid voelen wij ook. Wij willen als college dat Sinterklaas en de Pieten er voor iedereen zijn. Uit de formulering van uw brief is duidelijk dat u en wij anders aankijken tegen de manier waarop het Sinterklaasfeest gestalte moet krijgen. De discussie over deze traditie loopt, zowel nationaal als internationaal, al vele jaren.
 
U geeft aan dat het Sinterklaasfeest zoals dat in Nederland wordt gevierd door de UNESCO is aangemerkt als immaterieel erfgoed. Inderdaad is één van de kernwaarden van de UNESCO dat gemeenschappen vrij zijn om tradities te volgen zoals zij dat willen.
Tegelijkertijd geeft UNESCO aan dat tradities wel mogen veranderen en ook moeten veranderen als andere gemeenschappen hierdoor gediscrimineerd worden of zich uitgesloten voelen. Ook het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), dat in opdracht van het ministerie van OCW het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het immaterieel Cultureel Erfgoed in praktijk brengt en coördineert, geeft in een reactie aan dat zij deze kernwaarden onderschrijven.
Over de verandering van het Nederlandse Sinterklaasfeest en meer in het bijzonder de figuur van zwarte piet, heeft het VN-comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie, net als UNESCO-onderdeel van de Verenigde Naties, in 2015 een rapport uitgebracht. Daarin staat dat Nederland ervoor moet zorgen dat zwarte piet verandert. Ook de Kinderombudsman in Nederland heeft zich in september 2016 duidelijk uitgesproken tegen de karikatuur van zwarte piet. De karikatuur heeft eigenschappen die als racistisch ervaren worden en dat kinderen met een donkere huidskleur hier schade van kunnen
oplopen. Hiermee is niet gezegd dat iedereen die zwarte piet een warm hart toedraagt ook daadwerkelijk discrimineert of racistisch is.
Zoals wij in onze raadsinformatiebrief ‘TV-lijn en Sinterklaasactiviteiten’ van 30 april 2020 ook aangaven: Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Een niet gepolariseerde stad. We koesteren verscheidenheid, we gaan uit van eigen kracht en samenredzaamheid. We willen Eindhoven een inclusieve stad laten zijn, ongeacht de onderlinge verschillen. Als Eindhoven willen en moeten we oog hebben voor alle inwoners en een stad creëren waar iedereen met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. Het gaat om alle Eindhovenaren: Eindhovenaren die hier geboren zijn, Eindhovenaren die zich hier later hebben gevestigd en Eindhovenaren die nog erg nieuw zijn.
Daarbij hebben wij in onze overweging ook de sfeer betrokken waarin de Sinterklaasintocht in Eindhoven de afgelopen twee jaar moest plaatsvinden. De openbare orde en veiligheid waren hierbij zwaar in het geding. Dat is geen verwijt aan het Intochtcomité, dat binnen de eigen mogelijkheden zich heeft ingespannen om de tocht zo goed mogelijk te begeleiden en veilig te laten verlopen. We zijn ons bewust dat de denkbeelden van de voor- en tegenstanders van zwarte piet erg ver uit elkaar liggen. Dat legitimeert echter nog geen geweld zoals die tentoongespreid werd door de voorstanders van zwarte piet.
De discussie is dusdanig gepolariseerd dat het college door een keuze te maken juist een voorbeeld wil zijn. In de wetenschap dat het nog wel enige tijd zal duren voordat deze discussie weer bekoeld is. Het college wil het Sinterklaasfeest ook in Eindhoven loodsen naar een toekomst bestendig feest voor alle Eindhovense kinderen. Die daarmee ook hun eigen tradities met het vernieuwde uiterlijk kunnen opbouwen en overdragen aan hun kinderen.
Daarom stellen wij aan de subsidie voor de Sinterklaasintocht nu voorwaarden. Wij zijn van mening dat het idee van roetveegpieten die in de landelijke, zowel publieke als commerciële TV-lijn zijn te zien weinig afbreuk doen op het verhaal. Daarbij is het goed dat de kinderen een eenduidig verhaal zien op zowel TV als tijdens de intocht en mogelijk ook bij andere Sinterklaasactiviteiten. Zowel de publieke als de commerciële omroepen hebben het uiterlijk van de Pieten de afgelopen jaren aangepast. Om voor Eindhoven duidelijkheid te bieden, geldt het aanvullende kader dat de Pieten niet met een zwarte of bruine basiskleuren geschminkt mogen worden. Hiermee is het mogelijk voor de organisatoren om zelf ook nog hun creativiteit te laten zien. Zo heeft het intochtcomité in voorgaande jaren ook laten zien dat ze bijvoorbeeld glitterpieten en themapieten hebben. Het college heeft het zeer gewaardeerd dat het Intochtcomité vorig jaar met de gemeente een gezamenlijk statement heeft uitgebracht waarin werd aangegeven dat de landelijke TV-lijn zou gaan worden gevolgd.
Op basis van het voorgaande seizoen van het Sinterklaasjournaal (NPO) en de Club van Sinterklaas (RTL) hebben organisatoren een goed beeld van die lijn. Indien hierop nog aanpassingen komen, zal dat naar verwachting enkele weken voor aankomst in Nederland zijn waarmee er voldoende tijd is om daarop te anticiperen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Eindhoven,
 
 
Laat reactieformulier zien