Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Uitgesproken teksten in meningsvormende vergaderingen

Foto STUDIO040

De raadszaal en commissiekamer bleven vanwege corona leeg, omdat de vergaderingen al enige tijd via beeld en geluid (Microsoft Teams) plaats vinden.  

Maar de bijdragen gingen op 8 september 2020 achtereenvolgens over:

-  Bevorderen duurzaamheid taxivervoer

-  Koude- en warmtenetten

-  Regionale Energie Strategie (RES)

-  Zonneparken en windturbines

-  Nul-emissie zone binnen de Ring

-  Brainport City internationale knoop XL en HOV3

Bevorderen duurzaamheid taxivervoer

Commissienotitie
 
Voorzitter,
Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren moeten volgens de huidige plannen de taxi’s uiterlijk  in 2026 emmissievrij zijn. Om hieraan te kunnen voldoen zou dat betekenen dat 71% van de taxi’s versneld vervangen moet worden. In 2019 is er onderzoek gedaan naar het bevorderen van de duurzaamheid van het taxivervoer Dit onderzoek heeft een goed inzicht gegeven in hoe de TTO’s denken over duurzaam taxivervoer. Op basis van de verzamelde gegevens heeft het college enkele voorstellen tot maatregelen opgesteld en het is aan de raad om aan te geven welke maatregelen de voorkeur hebben.
 
Voorzitter,
Gezien de informatie die ons is toegekomen is de LPF van mening dat we niet te hard van stapel moeten lopen met het emmissievrij maken van het taxivervoer. Een versnelde invoering van een kwaliteitsslag op het gebied van duurzaamheid kan de nekslag betekenen voor veel taxiorganisaties. Zeker in deze coronacrisis moet er ook coulance zijn voor de taxibranche waar bij veel organisaties het water aan de lippen staat. Wij zijn dan ook van mening dat je de  taxiorganisaties niet kunt verplichten om hun taxi’s te vervangen voor een E5 emmissie-klasse of hoger. Zeker niet als dat al vanaf 2021 gebeurd zou moeten zijn.
 
Voorzitter,
Wij hebben de voorstellen van het college bestudeerd en zijn van mening dat alleen voorstel 1.1, het inrichten van een fysiek informatiepunt, een realistisch voorstel is voor de taxibranche op dit moment. Zorg op maat voor de taxiorganisaties waardoor ze mogelijk sneller kunnen overstappen op een schonere taxi. De kosten om zo’n informatiepunt in te richten zijn te overzien.
Voorstel 1.2 is gewoon niet realistisch omdat er op het stationsplein-zuid grote werkzaamheden gepland staan. Ook al zijn de kosten in dit voorstel nihil, hier moeten we onze hoop niet op vestigen.
En ook in voorstel 1.3 zien wij niets. De kosten zijn enorm en ookal zijn hier goede resultaten mee geboekt in Amsterdam en Rotterdam, de situatie is absoluut niet te vergelijken. Niet aan beginnen dus!
 
Voorzitter, 
We streven allemaal naar een stad met een goede luchtkwaliteit, maar om dit te bereiken moeten we proberen mensen en organisaties te verleiden om over te stappen naar een schonere auto. Dat kunnen we doen door goede voorlichting te geven. Mensen zijn dan sneller genegen om hun auto te vervangen. Dat werkt veel beter mensen en organisaties steeds te verplichten om binnen een bepaalde tijd een auto te vervangen voor een schonere auto. Dan zet je mensen het mes op de keel en dat werkt nooit.
 
Dank u wel.
Tjerk Langman

09/09/2020  https://www.ed.nl/eindhoven/plan-voor-sneller-groene-taxi-s-in-eindhoven-lijkt-van-de-baan~ad660207/

 

Sturing en eigendom van warmte- en koudenetten

Commissienotitie
 
Voorzitter dank u wel,
Net als in het vorige agendapunt, wat ging over duurzaamheid van het taxivervoer, staan er in de komende 2 ½ uur wederom 3 onderwerpen op deze agenda die zich richten op energiebesparing, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtevoorziening en de daarvoor benodigde infrastructuur. Parralel hieraan is het aardgasvrij maken van woningen en industrie, om zodoende in 2050 aan het klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen. 
- Gaan we dat doen met duurzame warmtebronnen of via aardwarmte of biomassa, gekoppeld aan een kostbaar netwerk van nieuw aan te leggen warmtetransportleidingen?
- Of gebruiken we elektriciteit die is opgewekt door windmolens of zonnepanelen? Of toch maar weer gas van de huidige bio-energiecentrales?
 
Voorzitter,
- Duurzame warmtebronnen vanuit de industrie zijn in onze stad nauwelijks aanwezig. 
- Bio-energiecentrales zijn vervuilender dan aardgas.
- Locaties voor windmolens zijn er binnen onze gemeente nauwelijks of niet te vinden.
- Alle daken met zonnepanelen volleggen geeft onvoldoende rendement. 
- De ruimte om zonneparken in de stad aan te leggen is te verwaarlozen. Daarbij zijn ze nog tijdelijk wat de exploitatiekosten extra duur maakt.
- Met aardwarmte en/of storingsgevoelige warmtepompen krijg je in een strenge winter de boel niet warm en moet je bijstoken. De vraag is dan, waarmee bijstoken?
 
Kortom het is kommer en kwel als je door blijft modderen op deze ingeslagen weg. Dit terwijl er op redelijke termijn een alternatief beschikbaar kan zijn, ik zeg met nadruk KAN ZIJN, die alle energiebehoeften kan vervullen. Jawel ook met 0% uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen.
 
Voorzitter,
Op dit moment lopen er teveel politici, zeker ook in Den Haag, achter de huidige mogelijkheden aan, en zich daarbij onnodig vasthouden aan de jaardoelen of belemmeringen die zij zichzelf hebben opgelegd.
 
De techniek om schone, dus groene waterstof te produceren is bekend.  Daar kunnen wij de industrie, onze woningen, de warmtevoorziening, alsmede ook de totale mobiliteit van voldoende betaalbare energie voorzien. Maar dan moet je deze heilloze ingeslagen weg verlaten en onze kostbare tijd, energie en geld steken in de brandstof van de toekomst. Dus WATERSTOF.
 
Voorzitter,
U begrijpt dat mijn bijdrage ook van toepassing is op de volgende 3 agendapunten.
3.1 . Commissienotitie Aanbieden Concept Regionale Energie Strategie (RES).
3.2 . Het raadsvoorstel Beleid zonneparken en windturbines
5. Nul-emissie binnen de Ring
 
Dank u wel
Rudy Reker

09/09/2020  https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-2-miljard-euro-nodig-voor-warmtenetten-tot-2050~a29e3dc1/ 

 

Regionale Energie Strategie (RES) - Zonneparken en windturbines

Achtereenvolgens een commissienotitie en een raadsvoorstel
 
Voorzitter, dank u wel,
Gezien de tijd voorzitter zal ik als Lijst Pim Fortuyn over deze twee agendapunten niets zeggen. Maar verwijs ik u daarvoor naar mijn bijdrage van zojuist over warmte- en koudenetten.
Ook bij het volgende agendapunt, NUL-emissie binnen de Ring kom ik terug op deze materie.
 
Dank u wel,
Rudy Reker 

09/09/2020  https://www.ed.nl/eindhoven/zonneparken-mogen-in-eindhoven-alleen-op-braakliggende-grond~a14ef78f/ 

 

Nul-emissie zone binnen de Ring

Raadsvoorstel met nadere toelichting en herzien ontwerp raadsbesluit

Voorzitter, dank u wel,
Als een verkeersdeelnemer binnen de ring een ongeval heeft gehad met een slagaderlijke bloeding aan zijn hals, een ingescheurde teennagel en een verdraaide enkel, gaan de ambulancebroeders eerst zijn teen en enkel verzorgen en dan pas de bloeding stelpen. Of zie ik dat verkeerd voorzitter?
Maar goed, om maar gelijk met de deur in huis te vallen voorzitter, spant het college ook met dit raadsvoorstel; ‘nul-emissie zone binnen de ring’ het paard achter de wagen. Dat wil het college doen door de milieuzone stapsgewijze uit te breiden, want uiteindelijk is het streven een nul-emissiezone binnen de Ring voor alle voertuigen in 2030.
Wat is hier nu zo verkeerd aan voorzitter?
Eigenlijk toch helemaal niets, want behalve dat het véél te snel gaat, willen wij toch allemaal leven met schone lucht en om in te kunnen ademen. Nietwaar?
Maar tegelijk wil het college de mobiliteit en bereikbaarheid van alles en iedereen die leeft, woont, werkt en/of zijn bedrijf uitoefent binnen de ring drastische beperken met een mobiliteitsbeleid wat niet realistisch is. Dit in combinatie met meer inwoners op de vierkante meter in de binnenstad.
Voorzitter,
Het aandeel dat de mobiliteit in zijn totaliteit bijdraagt aan de luchtverontreiniging in ons land ligt tussen de 9 en 17%. Afhankelijk van waar je de meetpunten neerzet. Dit percentage zie ik als de ingescheurde teennagel. De slagaderlijke bloeding is duidelijk, want deze beeldspraak uit mijn zojuist genoemde voorbeeld, zijn alle overige activiteiten waar wij momenteel fossiele brandstoffen voor gebruiken. Dus logisch zou zijn, leerde ik destijds op de EHBO cursus om eerst de slagaderlijke bloeding te stelpen. En dat doen we niet met een Hansaplast-pleistertje, maar dat doen we afdoende met een drukverband.
Voorzitter,
Vandaag hebben wij gesproken over de duurzaamheid en schoon taxivervoer. Maar ook over de Regionale Energie Strategie en zonneparken en windturbines. En nu de Nul-emissie (Nul met een hoofdletter) binnen de ring. En hier gebruiken wij wél een symbolisch Hansaplastje voor.
Het begrip om de koe bij de hoorns te pakken en daadwerkelijk alle fossiele brandstoffen zo snel mogelijk te vervangen door schone waterstof, geïmporteerd of zelf gebrouwen met Thorium-reactoren slaat in deze gemeenteraad nog niet echt aan. Maar ook nog niet bij de 21 partners in de Metropoolregio. En dat betreuren wij als Lijst Pim Fortuyn ten zeerste.
Het advies wat wij, als Lijst Pim Fortuyn, deze gemeenteraad, maar ook aan het Eindhovens college dan ook willen meegeven, is dat zij zich eens verdiepen en zich goed laten voorlichten in de totale materie van Energietransitie, waarbij waterstof een heel prominente rol in kan gaan spelen. En uiteraard dan uw opgedane wijsheid snel doorspeelt naar de ministeries in Den Haag.
Dank u wel.
Rudy Reker 

09/09/2020  https://www.ed.nl/eindhoven/zorgen-raad-eindhoven-strengere-milieuzone-onbetaalbaar-voor-kleine-ondernemer-en-lage-inkomens~aa47c837/ 

 

Brainport City, Internationale knoop XL, HOV3 

Raadsvoorstel BO MIRT, afspraken brainport city, internationale knoop XL en het raadsvoorstel HOV3 in samenhang.

 
Voorzitter, dank u wel,
Twee enorme dossiers met grote financiële risico’s voor de gemeente eindhoven. Wij willen ons vooral richten op de fietsenstalling en de HOV3 want met de maatregelen t.b.v. Het treinverkeer naar Düsseldorf kunnen wij instemmen. Want dat is goed voor de internationale bereikbaarheid van brainport city en hier kleven ook de minste financiële risico’s aan voor de gemeente. 
 
Laten we beginnen met de fietsenstalling Stationsplein-zuid.
De totale kosten van deze wat in de volksmond al “gouden fietsenstalling” is gaat heten is 30 miljoen euro. Een gigantisch bedrag waar het rijk 12 en de provincie 9 miljoen voor haar rekening neemt. De gemeente betaald dus 9 miljoen euro maar is ook risicodragend. Dat geldt trouwens ook voor de HOV3. Daarbij komt ook nog eens dat er voor de gemeente een BTW risico speelt bij het project fietsenstalling, ondanks dat ProRail de fietsenstalling gaat bouwen en eigenaar wordt. Hierdoor kan de kostenpost voor de gemeente stijgen van 9 naar bijna 13 miljoen euro. De vraag is dan ook of we hier wel aan moeten beginnen. Zitten er niet teveel financiële risico’s aan om überhaupt met dit prestigieuze project te starten? Daarom maken wij ons grote zorgen over het project fietsenstalling Stationsplein-zuid. Er zal nog heel wat overredingskracht nodig zijn om de LPF te overtuigen dat dit project doorgang moet vinden.
 
Voorzitter,
Dan de HOV3
Al vanaf het prille begin zijn wij tegen de HOV busbanen in de stad geweest. En niet zonder reden. De komst van de HOV busbanen ging gepaard met een vermindering van het aantal rijbanen voor de automobilisten wat tot opstoppingen en fileleed heeft geleid. Een goed voorbeeld is de Sterrenlaan waar tijdens de spits het verkeer vaak muurvast staat. Nu tijdens de coronacrisis is die verkeersdrukte wat afgenomen, maar dat is van tijdelijke aard.
 
Het traject van de HOV3 gaat over de bestaande HOV busbaan op de Huizingalaan en daarna over de Marathonloop en de Antony Fokkerweg. De LPF vreest dat ervoor gekozen zal worden om ook hier rijbanen voor automobilisten te laten verdwijnen wat de verkeersdoorstroming zal belemmeren en fileleed zal veroorzaken. En als blijkt dat het treinviaduct op de Antony Fokkerweg ook nog grondig moet worden aangepast zullen de kosten nog veel verder de pan uitrijzen.
 
Voorzitter,
Daarom is de LPF van mening dat we nooit aan de HOV3 moeten beginnen maar het busvervoer over de bestaande wegen van en naar Eindhoven Airport moeten leiden. De financiële risico’s voor de HOV3 zijn ook hier veel te groot en dat is ons inziens onacceptabel. Zeker in deze crisistijd. 
 
Dank u wel.
Tjerk Langman