Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Ook Fortuyn zou voor 'kinderpardon' zijn

 

Eindhovens Dagblad, 2 februari 2012
Voor- en tegenstanders van een generaal 'kinderpardon' laten van zich horen
'Niet verrassend dat je ook hier de zwijgende meerderheid die vóórstander zijn van het 'kinderpardon' niet hoort'

Door de huidige asiel- en immigratiewetgeving dreigde onlangs weer een puber teruggestuurd te worden naar zijn geboorteland. Nu was het de inmiddels 19-jarige in Angola geboren Mauro, die als kind van 9 jaar door zijn moeder op het vliegtuig was gezet en nu symbool staat voor al deze alleenstaande pubers, waarvan velen langer bij pleeggezinnen of gastouders in Nederland wonen dan bij hun eigen moeder in hun geboorteland.

Voor de tweede keer in zijn jonge leven zou Mauro ongevraagd en tegen zijn wil een land worden uitgezet waar hij is ingeburgerd en zich thuis voelt. Maar ja, regels zijn regels zegt de meerderheid (al dan niet vrijwillig) in de Tweede Kamer. Een studievisum dat door minister Gerd Leers aan Mauro is verstrekt, levert slechts uitstel van executie op. Na zijn studie zal Mauro alsnog ‘uit vrije wil’ Nederland moeten verlaten. Althans zo staat dat in de overeenkomst. Een onmogelijke keuze voor deze puber, die niets anders kon doen dan de overeenkomst te ondertekenen. Maar is dat wel reëel, wat het ministerie deze 19-jarige puber liet ondertekenen? Is het niet zinvoller om te bezien hoe wij deze onmenselijke situaties kunnen voorkomen? Dit door een adequate asiel- en immigratiewetgeving met strikte handhaving, welke het onmogelijk maakt dat er constant ‘nieuwe Mauro’s’ ons land uitzoeken als eindbestemming? Want bij de totstandkoming van deze asiel- en immigratiewet is over het hoofd gezien dat het voor deze kinderen traumatisch is om na een aantal jaren, waarin zij volledig in Nederland zijn ingeburgerd, terug te moeten keren naar een land waar zij de taal nauwelijks of niet van spreken en waarvan zij totaal vervreemd zijn. Maar ook worden de pleegouders hard getroffen, die als een natuurlijke vader en moeder van het kind zijn gaan houden. Evenzo is het dramatisch dat afscheid moet worden genomen van vrienden en vriendinnetjes waarmee een hechte band is opgebouwd. Ook voor hen komt zo’n uitwijzing kil en onmenselijk over. Naar schatting zijn er in Nederland tussen de 100 en maximaal 1.500 gelijksoortige situaties, die om een definitieve maar ook wel om een menselijke oplossing vragen. Door aan de ene kant ‘Mauro’s’ terug te sturen en wetende dat er tegelijkertijd aan de andere kant weer nieuwe ‘Mauro’s’ Nederland binnenkomen, worden de problemen niet opgelost. Dat is dweilen met de kraan open, zoals Pim Fortuyn het vaak noemde. M.a.w. repareer deze wet zodanig dat je voorkomt dat ouders in derdewereldlanden ons land uitzoeken als eindbestemming voor hun kind(eren) en deze dan op kosten van de gesubsidieerde asielindustrie in ons land jarenlang kunnen procederen om in ons land te blijven. Dat repareren van de asielwet kan beter nog vandaag gebeuren dan morgen. De Eindhovense gemeenteraadsfractie van de Lijst Pim Fortuyn is voorstander van het zogenoemde ‘kinderpardon’, dat pleit voor een generaal pardon voor al de huidige ‘Mauro’s in ons land. Maar rijmt dat wel met de opvattingen en het gedachtegoed van Pim Fortuyn? Jazeker! Fortuyn had, evenals het overgrote deel van onze landgenoten, de menselijke maat hoog in zijn vaandel staan. Toen de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven als lokale partij het voor al deze ‘Mauro’s’ opnam, bleek uit landelijke enquêtes dat ook meer dan 75 % van alle ondervraagden het erover eens was dat Mauro, na 10 jaar in Nederland te zijn opgegroeid, niet teruggestuurd kan en mag worden naar zijn geboorteland Angola. Ook de Eindhovense politiek deelde deze mening. Zo werd een motie aangenomen van GroenLinks, SP en de Lijst Pim Fortuyn in de raadsvergadering van 24 januari 2011, waarin het college werd opgeroepen een brief naar minister Leers te sturen om aan te dringen op een 'kinderpardon'. Dit zou dan moeten gaan gelden voor alle huidige 'Mauro's' in Nederland. Het Eindhovens Dagblad heeft in die dagen rond 24 januari 2011 hier uitgebreid aandacht aan besteed. Dat de artikelen over het ‘kinderpardon’ ook veel aandacht hebben gekregen van lezers was af te leiden uit de ingestuurde brieven, die nagenoeg allemaal tegen het voorgestelde ‘kinderpardon’ waren. Het was duidelijk maar zeker niet verrassend dat je ook hier de zwijgende meerderheid over het onderwerp kinderpardon niet hoorde. Verstandiger en humaner is het om deze ‘Mauro’s’, die in Nederland hun opleiding volgen of hebben gevolgd, de kans te bieden hun economische aandeel te leveren aan onze samenleving, mede gegeven de vergrijzing en ontgroening van Nederland. De moraal van dit verhaal is dat je het ene moet kunnen doen zonder het andere te laten, ofwel zorg eerst voor een waterdichte asiel- en immigratiewetgeving, die de eerder gestelde problemen definitief kan voorkomen en ga dan strikt doch rechtvaardig handhaven. Dan droogt de ‘toevoer’ van nieuwe ‘Mauro’s’ zeer snel op. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

Charles Stroek, raadslid Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien