Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Zijn valse beloften in verkiezingstijd toegestaan?


Alle bewoners in Blixembosch zijn het spuugzat Update: met antwoorden college B&W (5 oktober 2009)
 
Het juiste antwoord behoort NEE te zijn, maar in de praktijk – ook in Eindhoven – is dat helaas anders. De titel voor deze raadsvragen is bewust gekozen omdat we in snel tempo naar de komende gemeenteraadsverkiezingen toegaan, die op 3 maart 2010 worden gehouden. Het waarom van deze titel zal u aan het einde van dit schrijven duidelijk zijn.

Wel, het moet vast een ‘groot genoegen’ zijn voor deze coalitie en de burgemeester van Eindhoven – waarvan de laatste als korpsbeheerder verantwoordelijk is voor Openbare Orde en Veiligheid in mijn geboortestad – om te bemerken dat de terreur in Blixembosch onophoudelijk doorgaat. Dit zonder dat er echte concrete maatregelen zijn of worden genomen, die daadwerkelijk een einde maakt – of heeft gemaakt – aan de al acht jaar (!) durende terreur in deze prachtige nieuwbouwwijk. Een andere verklaring heeft mijn fractie daarvoor niet kunnen vinden. Dit ‘genoegen’ staat in schrille tegenstelling tot het coalitieakkoord 2006 – 2010, waar de politieke partij van de eerste burger (PvdA) nu de grootste helft – 60% – van het college vormt. Voor buitenstaanders is het goed te vermelden dat het CDA en de SP – met beide één wethouder – de resterende 40% kameraadschappelijk delen. Dit coalitieakkoord ‘Eindhoven Eén’ begint in hoofdstuk 1, Burger en bestuur nota bene met de nadruk op Veiligheid en Handhaving: (het volgende citaat leest u op de openingsregel van pag. 2) - de aanpak van jeugdcriminaliteit, van veelplegers en van overlast, met een accent op preventieve preventie;
- een gebiedsgerichte aanpak van veiligheid en leefbaarheid in stadsdelen en wijken, maar ook in horecagebieden en op bedrijfslocaties;

Einde citaat. Papier is geduldig en het mag duidelijk zijn dat er van deze goede voornemens niets is terechtgekomen. Nee, integendeel. Eindhoven was in deze coalitieperiode zelfs twee keer éérste en één keer tweede in de landelijke misdaadmonitor van het AD. Gefeliciteerd hiermee, Eindhoven staat op de kaart. En hoe! Het is bekend dat uiteindelijk de politiek de politie aanstuurt. Dat is in Eindhoven – afgezien van ministeriële instructies of richtlijnen van het OM – niet anders. Een goede verstandhouding tussen politiek en de verantwoordelijke politiefunctionarissen is dan ook van essentieel belang. Daarbij is elk individueel raadslid – van welke partij dan ook – even belangrijk omdat hij of zij een controlerende taak heeft op alles wat met het bestuur en de burger heeft te maken. Dus ook de veiligheid en daardoor de leefbaarheid in de stadswijken, valt onder de controlerende competentie van een raadslid. Daarnaast past het niet dat de burgemeester als korpsbeheerder zich er met een ‘Jantje van Leiden’ van afmaakt en tijdens een gesprek met dit raadslid wegliep, terwijl even later de nieuwe korpschef L.Th.C. Kuijs – die daarna over deze terreur door mij werd aangesproken – zich uit de voeten maakt en zonder te willen luisteren eenvoudig zegt: ‘we zijn er mee bezig’. Ja precies, al acht jaar zonder resultaat te boeken. Kortweg gezegd is dat ook niet direct een prestatie om trots op te zijn! Op dat moment weglopen voor een probleem noem ik schofferen van Eindhovense burgers. Door een bewuste stemkeuze van de kiezer vindt mijn fractie, de Lijst Pim Fortuyn het normaal dat een raadslid – indien dat noodzakelijk is en zijn integriteit daardoor niet in gevaar komt – op moet komen voor de belangen van de burgers van deze stad, door wie hij of zij ook is gekozen. In het onderhavige geval gaat dit over een ernstige en al jarenlange aantasting van het woongenot in Blixembosch. Zo zijn er meerdere bewoners – en dat zijn daar niet alleen de ouderen – die ernstig overwegen, om tegen alle eerdere illusies en toekomplannen in, te gaan verhuizen. Weg uit Blixembosch! Nee, de politie die buiten de veel te omslachtige en bewerkelijke bureaucratische administratie binnen het bureau, af en toe dan wel op straat is te vinden doen alles wat mogelijk is om deze terreur aan te pakken. Dat wil mijn fractie wel gezegd hebben. En dan heb ik het hier niet alleen over Blixembosch, omdat er meerdere wijken in Eindhoven zijn waar hard ingrijpen ook bitter noodzakelijk is. Maar dankzij de huidige politieke onwil van dit college met in het verlengde daarvan de onwillige gemeenteraad om meer geavanceerde middelen in te zetten, zoals camera’s en andere eigentijdse middelen, moet de politie zich laten vernederen door laffe jeugdgroepen die de leefbaarheid bewust verzieken. Voor hen is het de kick, om uit handen te blijven van de politie – die veelal nog dagelijks moet werken met middelen uit de vorige eeuw. Een zeer ongelijke strijd. Mochten de raddraaiers al gepakt worden, krijgen zij een te milde straf opgelegd of een geringe boete, waar zij niet van onder de indruk raken. Integendeel zelfs, want hun imago stijgt enorm in deze groep, dus moet je hen pakken waar het bij hen het meeste pijn doen, namelijk inbeslagname van het gemotoriseerd spul en … een fikse boete. Maar dat is niet het enige wat er in deze stad moet veranderen. Zo gauw leden van mijn fractie – zowel in de raad als in de commissievergaderingen de woordjes Blixembosch, allochtonen, niet westerse vreemdelingen en onveiligheid in de mond nemen, of wij als fractie onze visie geven op een veiligheidsplan wat al méér dan 30 jaar heeft bewezen niet te werken of gegronde kritiek leveren op een absurd en veel te kostbaar plan voor overlastgevende jeugdige Marokkanen – 2.4 miljoen euro voor 18 maanden – en daarbij nieuwe mogelijkheden of ideeën aandragen om de overlast en onveiligheid beheersbaar te houden – dus middelen waar je mee kunt sturen – veert men op als door een wesp gestoken, inplaats van serieus daadwerkelijk alles op alles te stellen om samen als gemeenteraad de overlast – van welke jeugd- of bendegroep dan ook aan te pakken. Maar goed als we op deze voet doorgaan, wordt Blixembosch ook een toekomstige ‘Vogelaarwijk’ in Eindhoven. (Vogelaarwijk nummer 117 in Eindhoven) Dank zij de politieke onwil in mijn stad. Nee, liever houden alle fractieleden in de gemeenteraad van Eindhoven zich bezig met het Stedenbandenbeleid in verre landen in andere werelddelen, i.p.v. zich druk te maken over de leefbaarheid in de stad waar ook zij zijn gekozen. Om principiële redenen doet de Lijst Pim Fortuyn zeer bewust – als enige politieke partij – niet mee aan het Stedenbandenbeleid, omdat onze taak in Eindhoven ligt en niet elders op deze aardbol. Maar ja, het zijn voor de raadsleden als ambassadeurs van deze steden, toch leuke snoepreisjes om op kosten van de belastingbetaler daar naar toe te vliegen.
Betreft Eindhovense Stedenband met Gedaref (Sudan). In maart 2009 heeft het Internationale Strafhof een arrestatiebevel uitgebracht jegens president Bashir van Sudan. Basis daarvoor zijn de beschuldiging aan het adres van de nationale regering van Sudan van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in West-Sudan. Raadsvragen Vorige week – vrijdag 31 juli – hebben wij nog in het ED kunnen lezen dat drie lokalen partijen (Leefbaar Eindhoven, Ouderen Appél en Eindhoven Nu) een missie zien in Kosovo. Let wel; lokale partijen! Verbaasd vraag ik mij dan af of zij niet beter hun tijd kunnen benutten om op te komen voor de belangen en veiligheid van Eindhovense burgers. Te beginnen in Blixembosch! Even een paar voorvalletjes. Enkele weken geleden kreeg een bewoner op de Ouverture van de politie te horen dat zijn auto niet meer op vier wielen stond maar op zijn kant was geduwd. Vorige week was de hangjeugd voor de AH op de Ouverture elkaar met volle bierflessen en bierblikjes aan het bekogelen. Volgens mij ga je dan ook niet rustig winkelen en laat men de kinderen ook geen boodschappen doen of een ijsje halen. Twee dagen later – donderdag 30 juli – was het weer raak. Een flinke vechtpartij en een lawaai van jewelste op de Ouverture waar zelfs 3 politiewagens en 2 politiemotoren op volle snelheid er aan te pas moesten komen om tevergeefs leden van deze bendes aan te pakken. Het moge duidelijk zijn dat deze verontrustende scene niet past in Blixembosch, maar thuis hoort op een filmset in Hollywood. Veel bewoners, waaronder ook een aantal ouderen zijn de wanhoop nabij en houden daar een trauma aan over zodat zij nog amper buiten de deur durven komen. Pure provocatie van de bewoners daar, ook al omdat zij veelal worden uitgescholden en bespuugd als zij over het plein lopen, waarbij de burgemeester de laatst genoemde feiten enkele weken geleden, tegen mij heeft erkend, omdat hij het zelf met eigen ogen en oren heeft waargenomen. Los van deze overlast is de zorg van de Lijst Pim Fortuyn voor de jarenlange omzetderving van de daar gevestigde winkels en bedrijven, omdat veel bewoners het veiliger vinden om elders hun boodschappen te doen. Ook erg vreemd vindt mijn fractie het, dat er meerdere raadsleden hier wel vanaf weten – en ook in Blixembosch of in Woensel Noord wonen – maar die zich geheel afzijdig van dit probleem houden. Binnenkort, tegen de verkiezingen kunnen de inwoners van Eindhoven en in Blixembosch weer allerlei mooie beloftes horen die wederom door de gevestigde partijen in Eindhoven niet waargemaakt zullen worden. De geschiedenis herhaalt zich immers. De woorden van Pim Fortuyn , bewijzen nog dagelijks zijn gelijk. Tot slot acht vragen die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten:

1. Herkent het voltallige college de hiervoor beschreven problemen in Blixembosch, zoals in dit verhaal is geschreven en precies zoals de burgemeester mij een aantal weken geleden heeft verteld? 2. Zo ja, waarom neemt het college dan niet afdoende maatregelen om deze overlast per direct te doen beëindigen door eigentijdse middelen, zoals door ondermeer camera’s in te zetten? 3. Weet het college dat er meerdere politieagenten zijn in deze stad – zowel binnen als buiten actieve dienst – die mij vertellen ‘dat wij niet opnieuw het wiel moeten uitvinden, maar als zij het voor het zeggen hadden, de overlast al lang verleden tijd zou zijn’? 4. Vindt het college het nu ook de hoogste tijd worden om niet alleen preventief maar ook daadwerkelijk repressief op te treden, met alle eigentijdse middelen die voorhanden zijn en strenger te straffen, zoals inbeslagname van bromfietsen en scooters als deze deel uitmaken van de geconstateerde overlast? Zo nee, waarom niet? 5. Vindt het college ook dat het de hoogste tijd is – buiten de mening van de gemeenteraad om – uit het oogpunt van Openbare orde en Veiligheid om meerdere camera’s op de Ouverture en in het Aanschotpark te plaatsen? Zo nee, waarom niet? 6. Vindt het college ook dat het, in de strijd tegen de overlast, het de hoogste tijd is om een middel als samenscholingsverbod in te stellen op meerdere plaatsen in Blixembosch? Zo nee, waarom niet? 7. Vindt het college ook dat het de hoogste tijd is om na een bepaalde tijd, het Aanschotpark te beveiligen, of verboden gebied te verklaren, zodat de overlast voor de aanwonende burgers tot nul wordt teruggebracht. Zo nee, waarom niet? 8. Binnen welke periode kan het college de bewoners in Blixembosch garanderen, dat de overlast tot nul is gereduceerd en de bewoners daar op een normale manier kunnen leven en wonen. Kortom wanneer is de leefbaarheid terug in Blixembosch? Indien u geen tijd of periode hiervoor kunt noemen, Waarom dan niet? Rudy Reker, fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. 5 augustus 2009 Ouverture: één van de verzamellocaties waar de hangjeugd de buurtbewoners een normaal sociaal leven onmogelijk maken Hangplek in het Aanschotpark, vanwaar de 'hangjongeren' de buurt, soms tot diep in de nacht overlast bezorgen.


Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Herkent het voltallige college de hiervoor beschreven problemen in Blixembosch, zoals in dit verhaal is geschreven en precies zoals de burgemeester mij een aantal weken geleden heeft verteld?
 
De gegeven toelichting ademt een ondertoon die geen recht doet aan de inzet van alle betrokken partijen om de bestaande problematiek, zoals besproken tussen u en de burgemeester, om te buigen in een voor alle inwoners van Blixembosch, alsmede de daar actieve ondernemers, hanteerbare situatie(zie ook antwoord onder punt 2). In Blixembosch manifesteren zich in wisselende samenstelling een aantal jongerengroepen met een omvang van circa 100 jongeren; een tiental daarvan wordt als harde kern, gangmakers/initiatiefnemers aangemerkt. Daaromheen functioneert een groep van circa 40 jongeren, die samen met meelopers voor (geluids-)overlast, vernielingen, bedreigingen, hinderlijk (verkeers-)gedrag. In de praktijk blijkt het moeilijk om de ouders van deze jongeren betrokken en geïnteresseerd te krijgen bij te dragen in de aanpak en oplossing van dit onacceptabel gedrag. 2. Zo ja, waarom neemt het college dan niet afdoende maatregelen om deze overlast per direct te doen beëindigen door eigentijdse middelen, zoals door onder meer camera’s in te zetten?

De politie treedt bij voortduring op tegen overlastgevende personen in Blixembosch. Een projectgroep bestaande uit politie, Lumens, stadstoezicht, Wooninc., winkeliersvereniging, bewonersvereniging La Scala en de wijkvereniging werken samen om met de gangbare interventies te komen tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid c.q. het veiligheidsgevoel. De ouders van overlastgevende jeugd worden hier ook in betrokken. Enkel wanneer iedereen inclusief ouders, jongeren en omwonenden, hun verantwoordelijkheid voor de goede leefbaarheid in de wijk nemen, zullen we het beoogde resultaat realiseren. Tot op dit moment moeten we constateren dat, met name de ouderbetrokkenheid, achter blijft op onze verwachtingen. Uw raad heeft vastgelegd dat cameratoezicht het sluitstuk is van de veiligheidsaanpak. Het Projectteam Blixembosch is volop bezig om maatregelen ter verbetering uit te voeren. Wij willen eerst de resultaten van deze inspanningen afwachten. Periodiek wordt geëvalueerd en worden afspraken gemaakt voor vervolgstappen c.q. -trajecten. 3. Weet het college dat er meerdere politieagenten zijn in deze stad - zowel binnen als buiten actieve dienst - die mij vertellen ‘dat wij niet opnieuw het wiel moeten uitvinden, maar als zij het voor het zeggen hadden, de overlast al lang verleden tijd zou zijn’?
 
Over de aanpak van de overlast wordt door velen gesproken; de doelstelling van het Projectteam is om door middel van repressie in combinatie met preventie de overlast te verminderen. Ook de ouders van overlastgevende jeugd worden aangezet om te participeren in een gezamenlijke aanpak van de problematiek. Graag horen wij welke werkbare suggesties u voor ons heeft. 4. Vindt het college het nu ook de hoogste tijd worden om niet alleen preventief maar ook daadwerkelijk repressief op te treden, met alle eigentijdse middelen die voorhanden zijn en strenger te straffen, zoals inbeslagname van bromfietsen en scooters als deze deel uitmaken van de geconstateerde overlast?  Zo nee, waarom niet?
 
Hierover heeft u reeds een aantal vragen gesteld en de politie werkt conform de toen aangegeven werkwijze. Verbaliseren wordt in de praktijk toegepast. Een belangrijk deel van de mini-PV zijn uitgeschreven vanwege scooteroverlast (circa 100). Indien noodzakelijk en wettelijk mogelijk, wordt overgegaan tot inbeslagname. Er bestaan echter, zoals eerder aan u meegedeeld, geen juridische mogelijkheden om bromfietsen of scooters op grond van de beschreven overtredingen in beslag te nemen. 5. Vindt het college ook dat het de hoogste tijd is - buiten de mening van de gemeenteraad om - uit het oogpunt van Openbare orde en Veiligheid om meerdere camera’s op de Ouverture en in het Aanschotpark te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 2. 6. Vindt het college ook dat het, in de strijd tegen de overlast, het de hoogste tijd is om een middel als samenscholingsverbod in te stellen op meerdere plaatsen in Blixembosch? Zo nee, waarom niet?

In de stad zijn meerdere overlastgevende plekken, die veroorzaakt worden door een diversiteit aan activiteiten variërend van criminele activiteiten tot en met hangjongeren in diverse jongerengroepen. Het Samenscholingsverbod wordt prioritair conform deze overlastindeling ingezet. Blixembosch bevindt zich in de laagste prioritaire categorie. Het instrument Gebiedsverbod en/of Samenscholingsverbod kan en zal, daar waar nodig, door de politie ingezet gaan worden. Op dit moment zetten we enkel in op de jongeren die zich misdragen. Met een Samenscholingsverbod tref je ook de goedwillende jongeren. In de huidige situatie wordt een Samenscholingsverbod nog als een te zwaar middel aangemerkt. 7. Vindt het college ook dat het de hoogste tijd is om na een bepaalde tijd, het Aanschotpark te beveiligen, of verboden gebied te verklaren, zodat de overlast voor de aanwonende burgers tot nul wordt teruggebracht. Zo nee, waarom niet?

Op grond van de APV is het mogelijk om personen, ter voorkoming van overlast, te vorderen om zich te verwijderen. Bij niet voldoen aan deze vordering maakt men zich schuldig aan een strafbaar feit op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Wanneer individuen zich herhaaldelijk schuldig maken aan deze overtredingen is het mogelijk hen een verblijfsontzegging voor bepaalde tijd te geven. Het instrument Gebiedsverbod is voorbereid en van kracht. Er zijn echter nog geen verboden opgelegd. Het instrument van Alcoholverbod moet nog beoordeeld worden. 8. Binnen welke periode kan het college de bewoners in Blixembosch garanderen, dat de overlast tot nul is gereduceerd en de bewoners daar op een normale manier kunnen leven en wonen. Kortom wanneer is de leefbaarheid terug in Blixembosch? Indien u geen tijd of periode hiervoor kunt noemen, Waarom dan niet?
 
Garanties dat de overlast voor de bewoners tot 0 gereduceerd wordt zijn niet te geven. De politie kan niet alleen verantwoordelijk gesteld worden voor het reduceren van de overlast. Het Projectteam Blixembosch is samen met alle betrokkene partijen, inclusief ouders, winkeliers en omwonenden, stappen aan het zetten om de overlast te verminderen. De sociaal-demografische problematiek wordt als oorzaak aangemerkt welke leidt tot het benoemde gevolg. Wij willen met gevolgreductie juist de oorzaken aanpakken. Eindhoven, 22 september 2009. (4 weken te laat ontvangen, n.l. op 5 oktober 2009)