Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2011


Gecombineerde commissievergaderingen

Financiën en Bestuur

Ruimte en VAstgoed

 

Bijdrage Rudy Reker

22 mei 2012

 

Voorzitter

Bij de controle van het Concernverslag over 2011 heeft mijn fractie zich laten leiden door het accountantsverslag. Want juist zij zijn door deze raad ingehuurd om alle financiële aspecten en bijbehorende beleidsontwikkelingen door het jaar heen, namens deze raad te controleren. De accountant, is na alle controles voornemens om een goedkeurende controleverklaring over het jaar 2011 af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het positief resultaat over 2011 bedraagt daarbij 2.8 miljoen euro, dus er is geen vuiltje aan de lucht, zou men zomaar kunnen denken. Maar voorzitter, er hangen ook donkere wolken boven onze stad. Donkere wolken onder invloed van de economische crisis met een explosieve lading, waar wij op moeten anticiperen. Maar dat laat ik even rusten totdat dit aan de orde komt bij de kadernota.

 

Nu even terug naar 2011. Het weerstandvermogen van onze Gemeente Eindhoven is in 2011 in vergelijking met 2010, met 43 mio euro gedaald, zodat er weinig tot geen ruimte overblijft voor nieuwe investeringen. Investeringen die als brandstof moeten dienen om de economische motor in onze stad draaiende te houden. Als deze motor hapert, is dat zorgelijk.

Wat ook zorgelijk is, dat nu de NRE reserves zijn opgesoupeerd, er geleend moet worden omdat het eigen vermogen van de Gemeente Eindhoven vast zit in het onroerend goed. Extra uitgaven moeten nu gefinancierd worden door leningen op de kapitaalmarkt. Dat kan, zeker met een economische crisis, niet gezond zijn. Let op: Lenen kost geld, veel geld zelfs, terwijl leningen altijd nog met rente terugbetaalt dienen te worden.

Voorzitter

Zeven jaar op een rij heeft onze fractie op- en aanmerkingen gemaakt omdat het aantal fte’s elk jaar verder toenam. In 2008 heeft onze fractie daarvoor nog een motie ingediend om het aantal ambtenaren en daarmee ook de bureaucratie drastisch te verminderen. Deze motie is door de toenmalige raad en het college van destijds niet overgenomen. Goed om te zien is dat dit college nu wél deze motie uitvoert en de gemiddelde formatie eind 2011 met bijna 18 fte is afgenomen.

Het begin is gemaakt, maar jammer is dat daar eerst een mondiale economische crisis voor nodig is om tot dit besef te komen. Door dit late ingrijpen is er nu een acuut probleem ontstaan, omdat blijkt dat er 300 werknemers van de Gemeente Eindhoven ander werk moeten gaan zoeken. Dat is voor deze mensen en hun familie uitermate triest. Dus de volgende keer beter naar de Lijst Pim Fortuyn fractie luisteren, dan was dit probleem er voor de Gemeente Eindhoven en niet minder belangrijk, ook voor al deze ambtenaren niet ontstaan.

Evenzo geldt deze opmerking voor de uit de hand gelopen post ‘inhuur derden’, omdat wij ook in 2008 daarvoor een motie hebben ingediend, om dit absurde bedrag tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het college zit met de cijfers over 2011 daarmee nu op de goede weg, maar altijd nog op een te hoog niveau van 2007.

Een punt van zorg is de trage besluitvorming over de ambtelijke huisvesting. Ook in 2011 is er door het college geen goed plan voorgelegd voor een lange termijn huisvesting. Met als gevolg dat gemeentelijke afdelingen telkens weer moeten verhuizen, wat miljoenen euro’s per verhuizing extra kost. Bovendien is dit bedrijfsmatig (als ik dit woord in deze raadszaal mag gebruiken) en naar de Eindhovense bevolking een teken van slecht beleid.

Voorzitter

Onze fractie zou de naam Lijst Pim Fortuyn onwaardig zijn als ik de veiligheid, handhaving en burgerparticipatie in dit betoog niet ga benoemen. Wij vinden het betreurenswaardig dat bij de speerpunten in het actieplan wat in 2011 is vastgesteld het ‘veilig ondernemerschap’ niet wordt genoemd. Betreurenswaardig omdat 90% (46 + 44) van het totale bedrijfsleven van 1 tot 10 werknemers onder het MKB valt. En juist daar vinden de meeste laffe en gewelddadige roofovervallen plaats, wat niet zelden een levenslang trauma betekent voor de slachtoffers.

De burgerparticipatie in deze stad blijkt ook in 2011 een wassen neus te zijn geweest. Burgers mogen inspreken, als zij geluk hebben mogen zij ook iets zeggen, maar de Gemeente Eindhoven doet toch in vele gevallen wat zij al voornemens was te doen. Goed communiceren met de burgerbevolking en ondernemers, blijkt ook voor dit college een brug te ver. Dat zijn gemiste kansen.

Dan het handhaven. Jawel voorzitter, daar is Eindhoven goed in. Heel goed zelfs. Maar wel op de verkeerde locaties, waar burgers en ondernemers naar de mening van mijn fractie glashard in hun recht staan, maar waar het college de trukendoos opentrekt, van Eindhovens belastinggeld dure rechtszaken aanspant en absurde hoge dwangsommen oplegt.

Denk hierbij aan de onterechte verwachtingen die er zijn gewekt bij raadsleden maar ook bij huiseigenaren die op bonafide wijze al een aantal jaren probleemloos enkele kamers verhuren. Dan heb ik het over door de wethouder beloofde hardheidsclausule, die niet wordt toegepast. Maar ook bij het beschikbaar stellen van parkeerruimte van leegstaande kantoorpanden bij Eindhoven Airport zit dit college met hoge dwangsommen op de verkeerde weg.

Kort samengevat voorzitter kan ik stellen dat dit college moeilijk kan omgaa006E met ontstane situaties en onzakelijk en uitermate burgeronvriendelijk functioneert. Mijn moeder van 94 jaar zou zich daarvoor schamen, indien ik daarvoor verantwoordelijk zou zijn.

Tot slot wil ik al diegene die mee hebben gewerkt aan dit Concernverslag hartelijk dank zeggen voor het vele werk wat zij onder uiterst moeilijke omstandigheden hebben verzet.

Dank u wel

Laat reactieformulier zien