Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Ingezonden brief n.a.v. discussie met PvdA-raadslid


Geachte hr. Depla;

Ik heb op de site van LPF de aan u gerichte brief van dhr. Rudy Reker gelezen alsmede ook uw antwoord daarop, graag wilde ik daarop serieus op reageren, hetzij ook met enige humor indien u mij toestaat.

Zoals bijvoorbeeld uw uitspraak t.o.v. dhr Reker; [citaat Depla](…) ’dat hij niet zoveel moeilijke vragen moest stellen. Trouwens de raadsvragen over de ¤ 9.000 euro over de inburgering-cursus was wel een goede vraag. Maar ik begrijpt niet waarom je een hekel heb aan buitenlanders’. (…)

Met name de laatste zinsopmerking is juist zo typerend voor de hypocrisie van o.a. de PvdA: namelijk in uw geval maakt u zich hiermee zelf voortdurend schuldig aan het negatief stigmatiseren van groeperingen zoals de LPF, die een andere - zoniet meer realistische - mening en visie toebedeeld zijn over bv. problematische maatschappelijke zaken, waarvan overigens de media dagelijks bol van staan. U tracht hiermee wel degelijk een negatieve racistische beeldvorming te scheppen t.a.v. dhr Reker en de LPF, dus u mag wel discrimineren? Dhr. Reker heeft pertinent geen hekel aan buitenlanders (dat zijn de woorden die jullie hem in de mond leggen), maar aan het gevoerde beleid wat Nederland uiteindelijk in grote problemen heeft gebracht - die voordien nooit bestaan hebben. U en de rest van de raad meneer Depla, begrijpt dus volstrekt niet wat de werkelijke politieke standpunten inhouden van dhr. Reker, u en de andere raadsleden hebben nog nooit de moeite genomen om daarover met dhr. Reker serieus van gedachten te wisselen (ja…wat zouden de anderen daar wel niet van denken?). Dan uw verdere opmerkingen; [citaat Depla] Nu even een reactie op je mail. Laat ik voorop stellen dat ik zeer bewust op je af ben gestapt. Juist vanwege het feit dat weinig contact bestaat tussen jou en andere gemeenteraadsleden leek me de carnavalsfeer hiervoor een goeie gelegenheid. Dat we van mening verschillen hoort bij de politiek. Het debat, vragen stellen aan het College etc zijn instrumenten om meningen voor het voetlicht te brengen. In ons gesprek stelde ik de toon aan de -specifiek in schriftelijke vragen van de LPF - hoe jullie als LPF politiek bedrijven. Hiermee geeft u zelf al te kennen hoe hypocriet en laf u bent, een dergelijke openlijke benadering naar dhr. Reker zou u niet in uw hoofd halen op het stadhuis in het bijzijn van andere raadsleden, want u wéét dat u terstond door hen wordt veroordeeld - alszijnde “heulen met de vijand”. U durft het wel in de anonimiteit van het carnaval - en wellicht was u ook nog wel dronken - ja meneer Depla u bent een ware held, daar zou u een lintje van dhr. Sakkers voor moeten krijgen. [citaat Depla] Dan mijn inhoudelijke punt: Daar neem ik niet zoveel terug, ik ben van mening dat van de vele vragen die jullie als fractie stellen de boodschap soms verloren gaat door de toon waarop de vragen worden gesteld. Enkele voorbeelden:
"Deze opleidingen in Turkije stimuleren de Turkse bevolking juist om hun plannen voor emigratie en/of tot gezinshereniging in Nederland ten uitvoer te brengen, doch ook om deze plannen te bespoedigen. Omdat het ROC in Eindhoven is gevestigd, is het zeer wel mogelijk dat men zich nadien ook in onze stad wil vestigen. Met alle problemen van dien."
De suggestie zoals die op mij overkomt: turken die emigreren en/of over gaan tot gezinshereniging in onze stad zorgen voor problemen

Dhr. Reker ziet dit probleem wel degelijk heel goed, ook t.a.v. het allochtonenbeleid kennen we in Eindhoven al veel problemen, alleen al te noemen: onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid - over de rest nog maar te zwijgen. M.a.w. Eindhoven is vol en heeft ook een groot gebrek aan ruimte, de annexatie discussie m.b.t. de omliggende gemeentes is al eens eerder gevoerd om deze reden - en u doet alsof uw neus bloed - en volgens u heeft dhr. Reker heeft het dan mis ! Al deze problemen zullen toch eerst opgelost moeten worden of onderkent u dit ook?. Meneer Depla u kunt echter de terechte vrees van dhr. Reker wegnemen indien u eens echt aan het werk gaat om voor Eindhoven iets nuttigs te doen en deze problemen eens op te lossen, er is dus nog een hoop werk voor u te doen, wanneer begint u daar er eens aan?. Dan uw opmerking over het moslim zwemuurtje:

[citaat Depla] Jullie vragen over het openbare recreatie gedeelte in het Ir. Ottenbad: “Doordat deze hier vertoevende groep Moslimmannen het gelijkheidsbeginsel tussen man en vrouw, - wat wij hier in Neder-land al decennia kennen- nog steeds niet onderschrijven, is de gemeente overstag gegaan.”
De suggestie een groep mannen welke een uurtje gezamenlijk zwemwater huren onderschrijven niet het gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen.

Zoals u wellicht hebt vernomen zijn er ook al in andere steden grote problemen ontstaan met de moslimgemeenschap m.b.t. een aantal zwembaden zoals in Den Haag en Amsterdam. Daar eisen moslimorganisaties inmiddels dat de ramen van sommige baden zelfs geheel geblindeerd en afgescheiden moeten worden, uitsluitend t.b.v. de moslim vrouwen. En nu wil u mij doen geloven dat dit in onze huidige democratie past m.b.t. gelijkheid van mannen en vrouwen? Hoe goed kent u eigenlijk de geschiedenis van Nederland en weet u b.v. hoe Nederland 100 jaar geleden was? [citaat Depla] Het is duidelijk dat er grote verschillen zijn in de politieke opvattingen van de PvdA enerzijds en de LPF anderzijds.
En da's prima. Maar met de wijze waarop jullie je politieke doelstellingen proberen te bereiken heb ik -als iemand die de boel graag bij elkaar houdt- zo af en toe grote moeite.
Ik heb dat verwoord zoals ik het verwoord heb en daar is mijns inziens niks 'schaamteloos' aan.

Uw vooringenomenheid m.b.t. de wijze waarop dhr. Reker uiting geeft aan zijn politieke standpunten getuigt van uw uitermate hypocriete kortzichtigheid als locale politicus. Zoals u doet voorkomen moet dhr. Reker zich uitsluitend houden aan de normen en wijze van protocollair spreken en handelen van de gevestigde politiek binnen de Eindhovense gemeenteraad, anders word je niet serieus genomen.
Welnu dhr. Reker spreekt duidelijk en begrijpelijk Nederlands en bezigt zeker geen onbegrijpelijke taal, waarvan de meeste van uw partijgenoten en raadsleden zich wel van bedienen en waar de doorsnee burger dan ook geen bal van begrijpt. Zoals u zegt bent u iemand die de boel graag bij elkaar houdt, waarom negeert ook u hem dan in het bijzijn van uw politieke vrienden? Als u dan zo graag de boel bij elkaar houdt, en een zo sociaal bewogen persoon bent, zou u dan bereid zijn om b.v. met hem een publiek debat aan te gaan betreffende een aantal van zijn controversiële politieke standpunten? Ik ken dhr. Reker als rechtschapen vaderlandslievende man die opkomt voor zijn geboorteland en alles wat hem lief is, inclusief de goedwillende allochtonen en hulpbehoevenden, en daar veroordeelt u en de rest van de raad hem voor. Dit is een schandalig en ontoelaatbaar gedrag uwerzijds, die van de raadsleden en dhr. Sakkers, die notabene hier weet van heeft. Nu zult u zich afvragen wie ik dan wel niet ben, nou zeker geen kiezer van de PvdA, ook niet van de LPF of PVV. Wie ben ik dan wel... een rasechte Nederlander die zijn thuisland koestert en naar vermogen zal beschermen tegen iedereen die onze democratie, levenswijze, normen en waarden verwerpt, ondermijnt en niet respecteert. Ben ik het eens met alle standpunten van dhr. Reker, nee niet allemaal. Ik ben wel van mening dat iedere partij het beste voor heeft, echter de een veel beter dan de andere, maar wat mij het meest tegen de borst stuit is wel dat de meeste partijen tegen willens en wetens in hun ogen en oren blijven sluiten voor de dagelijkse werkelijkheid en de gemaakte fouten, nu en in het verleden - waaraan ook de PvdA zich schuldig heeft gemaakt, behalve dan gedurende de verkiezingen. En dat kan men van dhr. Rudy Reker en zijn Eindhovense LPF niet zeggen, hij doet tenminste wat hij zijn kiezers beloofd heeft, sterker nog hij zoekt de mensen thuis op (ook de allochtonen) en luistert serieus naar hun problemen, dichter bij de burger staan kun je niet als politicus. Noemt u mij eens iemand van de andere partijen die dat ook doet... u misschien? ***Ben ik met dit betoog in uw ogen nu ook een extreme rechtse? met vriendelijke groet; A. S. te Eindhoven 21-2-07 Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven