Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Reactie op brief dhr. Vleeshouwers (Stadspartij) over ROC Turkije

Het cursief gedrukte is de integrale tekst van de heer Jan Vleeshouwers fractievoorzitter van de Stadspartij in Eindhoven
Eindhoven, 15 januari 2007 Beste Jan, Bedankt voor je reactie. Ik zal je vragen uitgebreid doch zeer duidelijk beantwoorden. Indien er alsnog vragen onbeantwoord blijven, hoor ik het graag van je.

Beste Rudy,

Ik las eergisteren jullie vragen over de lesaktiviteiten die ROC-Eindhoven in Turkije wil gaan ontplooien. De vragen en de inleiding bevatten een paar punten waar ik graag van jou nader uitleg over wil. Maar allereerst: de gemeente gaat niet over onderwijsinhoudelijke aktiviteiten van scholen in Eindhoven. Bij B&W ben je met je vragen dus aan het verkeerde adres. Het kan zijn dat jullie dat niet wisten, en in dat geval zou je je huiswerk beter moeten doen. Het zou ook kunnen dat je dat wél wist, en in dat geval misbruik je je positie als gemeenteraadslid. Wat mij betreft zet je dan maar een stukje op jullie website, of je stuurt een ingezonde brief naar de krant, maar je stelt géén raadsvragen over zaken die de gemeente niet aangaan. Dat de gemeente niet gaat over inhoudelijke activiteiten betreffende het onderwijs, is ons bekend. Maak je over ons huiswerk dus maar niet ongerust. Maar de gemeenten in onze regio’s, dus ook onze gemeente Eindhoven, betalen met geld van de burgers wél mee aan het onderwijs van het ROC Eindhoven. Zij het dan, dat dit op inkoopbasis gaat van afgenomen diensten, zoals educatieve activiteiten. Bovendien is het ROC binnen onze gemeentegrenzen gevestigd. Naar mijn mening heb je dan als raadslid wel degelijk de bevoegdheid om hier vragen over te stellen. Bovendien houd de verantwoordelijkheid van de Lijst Pim Fortuyn niet op bij de grens van Eindhoven. En omdat onze partij niet meer is vertegenwoordigd in het Parlement, hebben wij inmiddels de PVV – de partij van Geert Wilders – geattendeerd op de beoogde werkwijze van het ROC Eindhoven. Even een paar – afgeronde – financiële getallen over het ROC Eindhoven, gebaseerd op het jaarverslag van 2005. De begroting over 2005 is ruim 113 miljoen euro. De lasten over dit jaar zijn ruim 120 miljoen, dus het ROC Eindhoven heeft over 2005 een verlies van bijna 7 miljoen euro. Bovenstaande getallen zijn ter informatie. Dan de inkomsten van het ROC Eindhoven. Het grootste deel van de begroting zijn rijksbijdragen, namelijk ruim 90 miljoen euro. Dan is er nog een 8 miljoen euro aan overige baten en werk derden, terwijl de overige overheidsbijdragen 15 miljoen euro zijn. Betreffende de financiële kant gaat het hier over de overige rijksbijdragen. Deze 15 miljoen euro zijn opgebracht door de deelnemende gemeenten in deze regio, voor educatie, inburgeringscursussen en overige inkomsten die ik nog niet nader gespecificeerd heb gekregen. Ook onze gemeente betaalt van deze 15 miljoen een niet te verwaarlozen bedrag aan mee. Dus is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden, omdat het niet is uit te sluiten dat het verlies van dit Turkse avontuur over de deelnemende gemeenten zal worden omgeslagen. Dit gebeurt dan door hogere prijzen te berekenen voor diensten die door de regionale gemeenten worden ingekocht. De controle op juistheid van de gevraagde bedragen is nu eenmaal onmogelijk. Ik mag aannemen dat er niemand is die gelooft dat quitte spelen in Turkije mogelijk is, laat staan winst maken wat ook niet de bedoeling van het ROC is. Maar het hier voorafgaande is maar één van de vele bezwaren die de Lijst Pim Fortuyn heeft, tegen het ROC avontuur in Turkije. In het jaarverslag staat op pagina 11 de volgende zin: ‘’ Steeds nadrukkelijker wordt invulling gegeven aan de ’R’ van regionaal uit de naam van ROC’’, waarbij regionaal nog opvallend met vette letters is geschreven. Wel, volgens mij ligt Turkije niet in onze regio, noch in Europa, maar wel in Azië. Verder staat er in hetzelfde jaarverslag van 2005 dat er ruim 2100 (!) leerlingen – in dat jaar – het Eindhovense ROC hebben verlaten zonder diploma. Er staat niet bij voor hoeveel procent dit bestaat uit – voormalige – asielzoekers. Verder zul je het met mij eens kunnen zijn als ik stel dat zij allen, die geen diploma hebben gehaald moeilijk of geheel niet aan werk zullen komen. Daardoor blijven er ongetwijfeld velen in een uitkeringsituatie hangen. Ook zal een deel van hen – zoals de feiten aantonen – in de criminaliteit verdwijnen, met alle gevolgen van dien, wat voor geen der partijen goed is. Bovendien is er hier een tekort aan goede leraren, wat door het Turkije avontuur alleen maar verder zal toenemen. Laat het ROC haar activiteiten hier in Eindhoven maar perfectioneren, zodat het hoge aantal leerlingen dat de school zonder diploma verlaat, zéér sterk word gereduceerd. Daar hebben we als ‘’Eindhoven’’ veel meer aan, maar zeker ook zij die geen diploma hebben behaald, om wat voor reden dan ook. Dan de dingen waar ik grote moeite mee heb. Ter inleiding van de vragen stel je: "Deze opleidingen in Turkije stimuleren de Turkse bevolking juist om hun plannen voor emigratie en/of tot gezinshereniging in Nederland ten uitvoer te brengen, doch ook om deze plannen te bespoedigen. Omdat het ROC in Eindhoven is gevestigd, is het zeer wel mogelijk dat men zich nadien ook in onze stad wil vestigen. Met alle problemen van dien." Laat ik beginnen te stellen dat de Lijst Pim Fortuyn, samen met andere partijen vindt dat Nederland geen immigratieland is. Ook is er door het vorige kabinet alles aan gedaan om de stroom van asielzoekers en emigratie naar ons land terug te dringen. In dezelfde periode zijn er vele duizenden asielzoekers uitgezet en teruggestuurd omdat zij geen geldige verblijfsvergunning van onze overheid konden bemachtigen. Een duidelijk asiel- en toelatingsbeleid is dus veel socialer, dan mensen jarenlang hier in ons land laten procederen, met valse hoop die zij krijgen van asieladvocaten en vluchtelingenorganisaties, met een reëel risico om na een aantal jaren verblijf in Nederland weer terug gestuurd te worden. Omdat nu een Nederlandse school, in dit geval het ROC, een Regionaal Opleiding Centrum uit Eindhoven, die nagenoeg volledig door overheidsgelden dik wordt gefinancierd, onder meer Nederlandse taal en aanverwante vakken gaat doceren in Turkije, worden de Turken hierdoor op het verkeerde been gezet. Ook de Turken die geen emigratieplannen hebben, kunnen nu wel eens gaan besluiten, om door de aanzuigende werking van dit initiatief, ook naar ons land af te reizen. Zij denken dan dat wij – als Nederland – op hen zitten te wachten. Jan, je bent slim genoeg om te weten dat dit niet zo is. Bovendien ziet de Lijst Pim Fortuyn dit als sabotage van het Nederlandse asielbeleid. Werkelijk waar, dit is de wereld op zijn kop. Dan de gezinshereniging die ook door het ROC wordt genoemd en die alleen maar meer ongeëmancipeerde mannen en vrouwen naar ons land en regio zal trekken is om velerlei redenen een verkeerde weg die men in wil slaan. Je ziet nu al dagelijks in ons land de wrange vruchten van het ongenuanceerde asielbeleid uit eerdere jaren. In de andere vier grote steden zijn de problemen enorm groot en niet meer te overzien, omdat door de totaal verschillende culturen die men angstvallig blijft aanhangen, niet zijn te rijmen met de Nederlandse cultuur. Eindhoven als 5de stad van ons land, heeft met ruim 30% allochtonen al meer dan genoeg verschillende bevolkingsgroepen binnen haar grenzen. Laten we daar nu eens mee stoppen en deze bestaande groep éérst helpen te integreren zodat ook zij weten wat er van Nederlanders wordt verwacht. Laten we zorgen dat ook deze groep een economische bijdrage aan ons land en onze stad kan leveren. Laten we dit nu doen, nu we het geheel hier nog kunnen overzien. Denk ook niet dat op termijn de ‘’Franse toestanden’’ niet in ons land of onze stad kunnen gebeuren. Dat moeten we juist voorkomen, nu het –hopelijk – nog kan. Mag ik even samenvatten? De LPF is dus:
* tegen emigratie van Turken naar Nederland
* tegen gezinshereniging van Turkse families in Nederland
* nog meer tegen emigratie van Turken naar Eindhoven
* nog meer tegen gezinshereniging van Turkse families in Eindhoven
* en speciaal tegen emigratie van Turken naar Eindhoven die zich in Turkije hebben voorbereid op de emigratie door ter voorbereiding taal- en cultuur-onderwijs te volgen
* en speciaal tegen gezinshereniging van Turkse families in Eindhoven die zich in Turkije hebben voorbereid op de emigratie door ter voorbereiding taal- en cultuur-onderwijs te volgen
* want die mensen veroorzaken een hoop problemen
Heb ik dat zo goed samengevat? Nee Jan, je samenvatting is geheel onjuist en is geheel bezijden de waarheid. Ik, mijn complete fractie, evenals de gehele Lijst Pim Fortuyn, heeft niets tegen Turken als zodanig, ook niet tegen Turken als medemensen. Überhaupt tegen geen enkele bevolkingsgroep, kleur of afkomst van wie dan ook. Dat moet je toch ondertussen toch wel weten. Maar omdat het ROC naar Turkije wil gaan, hebben we het hier over Turken en niet over Chinezen, dat is juist. Wat zal de volgende stap zijn van het ROC? Marokko, Somalië of Soedan? Ja, in dat geval spreken wij over Marokkanen, Somaliërs en Soedanezen. Nee, wij als Lijst Pim Fortuyn zijn tegen nog méér asielzoekers en gezinsherenigers, die ons land hebben uitgekozen, om redenen die je zelf ook kunt bedenken. Van de gezinshereniging als zodanig klopt helemaal niets van. Deze groep is heel groot en zij plegen de meeste fraude die wij hen – met open ogen – toestaan. Het gebeurt meer dan eens dat men 4 of 5 keer hun toekomstige partner uit het thuisland – dus niet alleen Turkije – over laat komen. De controle daarop is nagenoeg nihil en laat sterk te wensen over, aldus verklapten voormalige IND medewerkers aan onze fractie. Heel de asielproblematiek kost ons als Nederland BV vele miljarden euro’s per jaar. Dit nog afgezien van de vele problemen die een groot aantal van hen hier veroorzaken. Volgens mij is het onnodig om hier voorbeelden van aan te halen. Deze kun je dagelijks in onze Nederlandse en regionale dagbladen lezen. Laten we de situatie zakelijk bekijken, waarmee ik niet wil zeggen dat we geen ontwikkelingshulp als een rijk Nederland mogen geven. Maar, … dan wel via de geijkte weg, dus via het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in Den Haag. Ik spreek hierbij dan de hoop uit, dat deze gelden beter besteed gaan worden dan dat ikzelf, door mijn vele bezoeken aan onder meer Afrika, heb mogen constateren. Daarom is de Lijst Pim Fortuyn – als énige fractie in de gemeenteraad van Eindhoven – fel gekant tegen de stedenbandencontacten die onze stad onderhoud met geld van de Eindhovense burgers, in derde wereldlanden. Wat mijn partij in deze context erg jammer en onterecht vind, is dat ‘’de vergrijzing’’ telkens weer de schuld krijgt van de economische problemen en de sterk verhoogde ziekte- en verpleegkosten. Laten we echter niet vergeten dat onze ouders en grootouders – dit in tegenstelling tot voormalige asielzoekers en gezinsherenigers – hier zelf héél hun leven hard voor hebben gewerkt en hiervoor hebben betaald. Zou jij me kunnen uitleggen welke problemen Turken veroorzaken die zich voorafgaande aan hun emigratie hebben verdiept in de Nederlandse taal en cultuur?
Zijn er - naast "alle problemen van dien" - nog andere redenen waarom de LPF niets van Turken moet hebben?
Ik ben uiterst benieuwd naar je antwoord, Met vriendelijke groeten, Jan Vleeshouwers, Stadspartij Eindhoven Het gaat hier niet specifiek om Turken. In mijn uitgebreide vrienden- en kennissenkring zitten meer culturen, uit alle werelddelen, dan in heel de Eindhovense gemeenteraad en commissies bijeen. Ik denk dat door het hierboven gestelde al je vragen in dit schrijven voldoende zijn beantwoord. Met vriendelijke groet, Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 15-1-07 Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven