Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Handhaving woonoverlast


Eindhoven, 15 september 2011 Er over praten is een - Iets eraan doen is twee. Daadkracht is bij dit college ver te zoeken
Geacht college, In de raadsvergadering van 31 mei jl. inmiddels 3 ½ maand geleden, werd via een initiatiefvoorstel (LPF) en een motie (VVD) – de regelgeving en handhaving woningsplitsing en kamerbewoning behandeld. Zoals u weet vinden wij als Lijst Pim Fortuyn het noodzakelijk dat het kaf (de niets ontziende huisjesmelkers) van het koren (de goedwillende verhuurders) wordt gescheiden m.b.t. panden voor kamerverhuur. Daarom vinden wij dat er daadwerkelijk gehandhaafd moet worden, zeker bij overlastgevende panden die geen omzettingsvergunning hebben.

Desalniettemin zijn er ook situaties waardoor er nog geen vergunning is verstrekt of dat deze door omstandigheden niet tijdig kon worden aangevraagd, maar er juist wel om vragen dat er rekening wordt gehouden met de huidige situatie en een beleid op menselijke maat. De hierbij opgelegde dwangsommen van tienduizenden euro’s passen volgens de Lijst Pim Fortuyn dan ook niet in het te voeren beleid. Eigenaren van kamerverhuurpanden die zich in de laatste zin herkennen, al van voor december 2007 kamers verhuurden en kunnen aantonen dat zijn/haar pand draagvlak heeft in de wijk en de leefbaarheid daardoor niet onder druk staat, is door de wethouder in de commissievergadering van 16 juni jl. de mogelijkheid geboden om een beroep te doen op de hardheidsclausule, om via deze weg alsnog in aanmerking te komen voor een omzettingsvergunning. Wij weten allemaal dat de woonoverlast voor veel bewoners in delen van Eindhoven, o.a. Woensel-West al een aantal jaren zeer ernstig is. Toen ik eergisteren in deze buurt, op uitnodiging van meerdere bewoners, poolshoogte kwam nemen en tijdens een ‘excursie’ door de wijk de huidige situatie aanhoorde en ook ten dele zelf kon constateren, kan in de optiek van onze fractie handhaving niet langer op zich laten wachten. Lege of half verbouwde panden, containers en veel fietsen in (voormalige) voortuinen, dronkenschap en geluidsoverlast, geven een verpauperde en onveilige indruk die wij in Eindhoven niet moeten willen. In het betoog van de wethouder tijdens de eerder genoemde raadsvergadering vertelde zij dat de gemeente streng zou gaan handhaven. Tevens zegde de wethouder toe dat er met zorg zou worden gehandhaafd en men rekening zou gaan houden met mensen die zijn gebonden aan huurcontracten, maar dat dit bij overlastgevende panden met minder liefde zou gebeuren. Mooi zo, dat is precies wat wij als Lijst Pim Fortuyn ook willen! Nu het nieuwe studiejaar is begonnen, moet een aantal wijkbewoners letterlijk met tranen in hun ogen constateren dat er na vele jaren van overlast en alweer 3 ½ maand na de bewuste raadsvergadering, waarin het college keiharde toezeggingen heeft gedaan om de woonoverlast aan te pakken, nog steeds niet is gehandhaafd. Bewoners uit genoemde wijk die het vertrouwen in het gemeentebestuur hebben verloren en nu ten einde raad weg willen, maar uit noodzaak eerst hun woning moeten verkopen, hebben inmiddels gemerkt dat hun woning in deze situatie onverkoopbaar is geworden. Er is dan ook geen makelaar te vinden die de huidige woning(en) tegen een reële prijs wil of kan verkopen. Aanbiedingen om ‘onderhands’ tegen een kwart van de reële prijs hun woning over te doen, moeten zij om financiële redenen afwijzen, omdat het huis voor meerdere bewoners een pensioenvoorziening is. Eveneens zullen de eigenaren van kamerpanden bij ‘gedwongen’ verkoop, die wel voldoende draagvlak in de wijk hebben, geen overlast veroorzaken en die via de hardheidsclausule niet de gewenste vergunning krijgen diep in hun portemonnee worden geraakt. Dat brengt ons bij de volgende vragen: 1. Wat is de reden dat er bij overlast in Woensel-West nog niet wordt gehandhaafd? 2. Binnen welke termijn kunnen bewoners in deze wijk de noodzakelijke handhaving verwachten? 3. Hoeveel huiseigenaren die aan alle voorwaarden voldoen, maar die eerder door omstandigheden geen vergunning hebben kunnen aanvragen hebben vanaf 1 juni 2011 een beroep gedaan op de hardheidsclausule? 4. Hoeveel zijn er daarvan inmiddels gehonoreerd? 5. Hoeveel dwangsommen zijn er tot nu toe opgelegd? Wat is de hoogte van het (de) bedrag(en? 6. Binnen welke termijn wordt een aanvraag, waarin een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule behandeld, vervolgens beoordeeld en de aanvrager daarvan in kennis gesteld? 7. Is het college vanuit redelijkheid (de menselijke maat) genegen om opgelegde dwangsommen van verhuurders die in alle redelijkheid een beroep hebben gedaan op de hardheidsclausule in te trekken? Zo nee, waarom niet? Fractie Lijst Pim Fortuyn
Rudy Reker