Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Skaeve Huse niet in Genderbeemd


In verband met het voornemen van het Eindhovens college om Skaeve Huse op industrieterrein Hurk/Croy te plaatsen, heeft onze fractie meerdere schriftelijke en mondelinge vragen van verontruste bewoners ontvangen. Eén daarvan zullen wij hier geanonimiseerd plaatsen. Uiteraard hebben wij de vragenstellerts allemaal beantwoord. Van: 
Verzonden: zondag 9 februari 2014 15:26
Aan:
Onderwerp: skaeve huse Vraag LS, Namens een aantal verontruste buurtbewoners willen wij met het oog op de verkiezingen uw standpunt weten ten aanzien van;
A)     Skaeve Huse
B)     De keuze voor de locatie in de Genderbeemd Indien u beide voorgaande vragen positief heeft beantwoord; C)      Hoe denkt u waardevermindering en verloedering van de wijk te voorkomen
D)     Hoeveel zwakkere van de samenleving kan een wijk uw inziens aan, aangezien de Genderbeemd o.a. reeds beschikt over een huis voor ex-gedetineerden en een overlastgevende jeugdgroep. Met vriendelijke groet, Familie X

Antwoord Lijst Pim Fortuyn

10 februari 2014 Beste familie X,  De fractie van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) vindt het een goede ontwikkeling om personen die constant overlast veroorzaken uit hun buurt te verhuizen, naar een plek waar zij andere niet tot overlast zijn. Het idee van Skaeve Huse ('afgekeken' van Tilburg) hebben wij daarom omarmd. De uitwerking van het voorstel (de locatie) en de hiertoe gevoerde procedure door het college keuren wij echter af. In de commissievergadering Ruimte en Vastgoed van morgenavond 11 februari zullen wij dan ook kritische vragen hierover stellen aan de betreffende wethouder (agendapunt: Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein De Hurk-Croy). (noot redactie: Dit onderwerp is van de agenda gehaald) Wij zijn tegen de keuze van Skaeve Huse aan de Croy om de volgende redenen. • Noch aan de commissie noch aan de raad zijn door het college meerdere locaties ter keuze voorgelegd, waar Skaeve Huse gesitueerd zou kunnen worden. Wij als raad werden geconfronteerd met de al door het college gemaakte keuze voor de Croy. Ook de buurtbewoners hebben vooraf geen inspraak gehad (burgerparticipatie?) maar zijn alleen na de keuze geïnformeerd. Dit is dan ook ons bezwaar tegen de gevoerde procedure. • Door de gemeente is kennelijk alleen desk research gepleegd, omdat ze van bewoners moest horen dat er een fietspad over het betreffende stuk grond loopt waar scholieren dagelijks gebruik van maken. Eerder was dit niet bij de gemeente bekend. Dit is ons bezwaar ten aanzien van veiligheid. • De plattegrond is misleidend. Het lijkt er op dat de Skaeve Huse op een behoorlijke afstand van de bedrijven en woningen worden geplaatst. Maar die afstand is maar 50 meter, dus ons inziens veel te dicht op de bebouwing. • Skave Huse zal wel degelijk planschade veroorzaken, zowel voor woningen als bedrijfspanden. Ook zullen bedrijven terughoudend zijn om zich daar te vestigen, terwijl er al de nodige leegstand is.  Om kort te zijn, wij zijn voor het idee van Skaeve Huse maar tegen de locatie aan de Croy. Bij stemming zal de LPF dan ook tegen deze locatie stemmen. Ik hoop hiermee uw vragen naar genoegen te hebben beantwoord.
Charles Stroek, raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven