Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Groene Corridor en opschorten afsluiting Zwaanstraat

Zwaanstraat Eindhoven

Actuele motie     

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden.

Overwegende dat,

• Het college voornemens is om de gehele Bezuidenhoutseweg en de Zwaanstraat tot de rotonde bij de Halve Maanstraat vanaf twee kanten, voor het autoverkeer geheel af te sluiten t.b.v. een fietsstraat;

• De Achtseweg-Zuid nu al veel verkeer heeft te verwerken van de nog steeds groeiende Internationale School, het toenemende aantal bezoekers van het Sportcomplex De Hertgang, de forenzen die dagelijks van deze weg gebruik maken omdat zij richting Woensel of Strijp rijden en de automobilisten die van het Philips De Jongpark gebruik maken;

• De aansluiting van de Achtseweg-Zuid met de ventweg op de Beukenlaan nu al met 2.500 verkeersbewegingen een zeer druk en levensgevaarlijk verkeersknooppunt is;

• Het college door het ontbreken van voldoende financiële middelen én een goed plan slechts een tijdelijke voorziening Achtseweg-Zuid naar de Ring wil maken, waar het verkeer ook in de toekomst met 10.000 á 11.000 verkeersbewegingen, alleen maar naar rechts kan afbuigen;

• Het college zéér lichtzinnig denkt over hoe zij de totale verkeersafwikkeling vanuit- en naar het dan geïsoleerde Strijp ten noorden van de Noord-Brabantlaan, het Drents Dorp, Strijp-R, Strijp-T en de Internationale School op een goede en veilige manier vorm kan geven;

• Er in het huidige plan onvoldoende rekening wordt gehouden met de vele voetgangers, fietsers en ander langzaam verkeer die nu al van de ventweg op de Beukenlaan gebruik maken;

• De omzet van het brandstofverkooppunt op het Vredeoord, die onder zijn klanten in no-time meer dan 1.300 handtekeningen van tegenstanders van de beoogde afsluiting heeft verzameld en aan het college heeft overhandigd, door deze afsluiting drastische zal dalen, waarbij het college kan rekenen op een forse schadeclaim voor gederfde omzet;

• De bereikbaarheid bij calamiteiten vertragend voor hulpdiensten zal uitpakken;

• De Groenewoudseweg zal als nieuwe sluiproute worden gebruikt, waarbij men op hetzelfde knelpunt Ring en Achtseweg-Zuid uitkomt;

Van mening zijnde dat,

• Het een prioriteit is dat eerst een veilige en definitieve aansluiting wordt gemaakt van de Achtseweg-Zuid op de Ring en de herinrichting van de ventweg op de Beukenlaan mede t.b.v. voetgangers, fietsers en overig langzaam verkeer en na realisatie van dit project een herbeoordeling te maken of een definitieve afsluiting van de Bezuidenhoutseweg en Zwaanstraat verantwoord is;

• De ‘Groene Corridor’ ook goed tot haar recht zal komen indien de Bezuidenhoutseweg en de Zwaanstraat verkeersluw wordt gemaakt door het vrachtverkeer de toegang te ontzeggen, een 30-km zone in te stellen en deze straten een facelift te geven die een ‘Groene Corridor’ waardig is.

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders uit te nodigen een nieuw plan te maken zoals in deze actuele motie is beschreven;

Eindhoven, 15 maart 2016

Het lid van de raad;

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

 

Bezuidenhoutseweg Eindhoven

Toelichting

Idealen hebben, in dit geval de Groene Corridor is natuurlijk niets op tegen. Maar het college moet wel goed overwegen of het doortrekken van deze ‘Groene Corridor’ mogelijk is zonder schade aan te richten aan de overige infrastructuur en bij een verkeerd besluit – zoals het plan er nu ligt – een goede bereikbaarheid van wijken en straten in het stadsdeel Strijp, het Drents Dorp en Strijp-R onmogelijk maakt. Wat te doen door bv hulpdiensten bij calamiteiten op de ventweg Beukenlaan?

Het zal duidelijk zijn dat het afsluiten van de Zwaanstraat en de Bezuidenhoutseweg in het huidige plan voor het autoverkeer bij nader inzien een ondoordacht plan is waar zowel de gemeenteraad en het college in deze vorm op terug moet komen.

Het kan niet alleen anders, het moet ook anders.

In deze actuele motie staat aangegeven hoe het beter kan zonder de bewoners in een groot deel van Strijp te isoleren en de doorstroming van het autoverkeer niet te veel te hinderen.

Als eerste zal het knelpunt Achtseweg-Zuid en de Ring (Beukenlaan) definitief moeten worden heringericht waarbij de veiligheid van alle weggebruikers inclusief het langzame verkeer en voetgangers bij het station Strijp-S gegarandeerd moet worden. Dat alleen al zal op zich een hele zware opgave zijn omdat er door het bestaande viaduct zeer weinig ruimte is, terwijl het college na het voltooien van deze reconstructie daar een verkeersintensiteit in schat van 10 a 11 duizend verkeersbewegingen. Dat is ruim 4 keer hoger dan nu al het geval is.

Daarna lijkt het ons verstandig om dan de hele situatie van het afsluiten van de Zwaanstraat en de Bezuidenhoutseweg nog eens goed te analyseren en te overwegen of het doel van de ‘Groene Corridor’ ook bereikt kan worden door op de Zwaanstraat en de Bezuidenhoutseweg een verbod in te stellen voor vrachtwagens en op deze wegvlakken een 30-Km zone in te stellen en een facelift te geven die een ‘Groene Corridor’ waardig is.

Een bijkomend voordeel is dan dat de veiligheid voor fietsers zal toenemen omdat deze weg anders, in het bijzonder in het donker gemijt zal worden.

Dank u wel

22/2 Eindhovens Dagblad

 

 

Gravatar
jan van der Meulen
Afsluiting Zwaanstraat Oirschotsedijk
Na de commissie vergadering heb ik even enkele punten betreffende de Zwaanstraat/ Groene corridor op papier gezet:

- Heeft de gemeente Eindhoven (Rijk, Provincie en EU) geld te veel?
Overal moet op bezuinigd worden, voor sportparken, ijsbaan, zwembad en schoolzwemmen en voor het opknappen Geldropseweg is geen geld, en hier is er wel geld voor, maar voor Zwaanstraat/Groene corridor wel !

Er liggen/lagen reeds vrijliggende fietspaden (ook Oirschotsedijk) , Zwaanstraat, Achtseweg Zuid, Groenewoudseweg , waarom dan nog dit fietspad, wat is de meerwaarde van dit fietspad? Even eens ligt ook al een prachtig fietspad (vrijliggend) naast het Beatrix kanaal, helemaal tot in Oirschot!

Beter ten halve gekeerd dan ten hele verkeerd en tegen welke kosten? Over hoeveel fietsers wordt er gesproken, die al goed naar Oirschot konden fietsen, zeker nu er door het verdwijnen van de diverse Philipsfabrieke n in deze buurt er hierdoor minder gemotoriseerd- en vrachtverkeer is.

Er rijden inderdaad fietsers op de Oirschotsedijk maar hoeveel is de vraag. De Philips bedrijven waren al ruim van opzet en lagen al in het groen ook de fietspaden!

Hoeveel gemotoriseerd verkeer reed er over de Oirschotsedijk, Bezuidenhoutsew eg, Zwaanstraat in het verleden? Inderdaad autootje pesten, weer een tangent (al meer dan 400 jaar Oirschotsedijk) wordt onttrokken aan het wegverkeer. Eindhoven isoleert zich steeds meer, de stad wordt onbereikbaar, bekijk de files een op de verschillende toegangswegen naar ons centrum van uit Noorden (Boschdijk) Zuiden (Aalsterweg, Leenderweg) Oosten , (Geldropseweg, Eisenhowerlaan, Sterrenlaan) en Westen (Karel de Grotelaan, Hoogstraat), alles loopt vast op de rondweg en richting centrum met alle milieubelasting en (fijnstof) van dien.

- Dure aanpassingen in het verleden, zoals kruispunt Bezuidenhoutsew eg Oirschotsedijk alsmede Zwaanstraat rotonde en bij Strijp S, het dieper leggen van de weg Vredeoord in de tunnel, de Vredeoord zelf in het verleden worden in een keer afgeschreven, heeft de gemeente wel visie?

- Groenewoudseweg wordt nu al gebruikt als sluiproute, in een wijk met scholen, park en speelgelegenhed en aan de “overzijde ”van de Groenewoudseweg ! Dit wordt alleen maar meer!
Woensel west is ook een woonwijk! Vele bewoners van Woensel West zijn TEGEN de afsluiting van de Zwaanstraat en zien in hun wijk steeds meer verkeer. Is hier naar gekeken, naar gevraagd?

- Heeft de gemeente wel voeling met haar bewoners en bedrijven, gezien de vele tegenstand van inwoners tegen deze plannen, zoals ook vermeld in krant ED bij ingezonden stukken alsmede de vele handtekeningen tegen het plan, ruim 1300 stuks alleen opgehaald op het tankstation Vredeoord, toch niet niks!

Op de vergadering van 8 maart waren enkele aanwezigen, die melde dat er ook veel commentaar was vanuit Drentsdorp/Lievendaal en overig Strijp! Deze zouden ook graag tekenen tegen het voornemen.

- Bewoners van Strijp, Lievendaal Drentsdorp kunnen hun wijk niet uit en moeten altijd omrijden over al reeds drukke wegen met alle milieubelasting en (fijnstof) van dien.

- Heeft de gemeente alle belanghebbenden in de buurt, bewoners en bedrijven wel geïnformeerd over haar plannen, toen de plannen nog plannen waren. Het tankstation zeker niet!

- Heeft de gemeente wel rekening gehouden in deze plannen met de nieuwe Internationale School, ook een lagere school waar de kinderen ’s morgens en ’s middags gebracht en gehaald moeten worden?

Geen busverbinding naar deze school. In het verleden wel een busstop aan de Oirschotsedijk bij de kazerne!

Blijkbaar niet, daar er eerst een chaos moest ontstond op het kruispunt Vredeoord Achtseweg Zuid met alleen maar kleine aanrijdingen toen de (zeer mooie) school openging. Daarna moesten er verkeersbrigadi ers ingezet worden om orde te scheppen in deze chaos en kleinere aanrijdingen zien te voorkomen. Om dit alles aan te passen is er toen een zeer gevaarlijke situatie gecreëerd. Met aanpassingen in voorrangssituat ies op de wegen op een onoverzichtelij k punt, waardoor er veel ongelukken en zware ongelukken (gelukkig geen doden!) gebeurt zijn.

Na protest en meldingen, ook diverse op media TV, krant en site, is er ingezien dat wederom aanpassingen noodzakelijk waren voor de veiligheid van al het wegverkeer. Aanpassing op aanpassing met alle extra kosten van dien.

De plannenmakers (achter het bureau) in deze kennen de situatie dus NIET, nu wel?
Na deze aanpassingen zijn er files die er voorheen niet waren, met wederom alle milieubelasting en (fijnstof) van dien!

- Kan de Boschdijk, nu enkelbaans en Marconilaan/Beukenlaan de toekomstige verkeersstromen wel aan? Er zijn nu al files met alle milieubelasting en (fijnstof) van dien?

- De plannen creëren op andere plaatsen weer gevaarlijke situaties vooral, voor de fietsers (ventweg Beukenlaan, Zwaanstraat Schootsestraat) . Iedere keer verschuiven van gevaarlijke verkeersproblem en naar andere locaties! Aanpassingen op aanpassingen blijken iedere keer weer nodig.

- De plannen geven bij aansluiting Achtseweg Zuid Beukenlaan wederom een gevaarlijke situatie. Let wel dat er daar ook een afrit is vanaf de rondweg en veel fietsers nabij treinstation en onoverzichtelij ke fietspaden.

- Is rekening gehouden met de aanrijroutes van calamiteitendie nsten in de wijk en naar het vliegveld (bij rampen, zoals Herculesramp)?

- Is rekening gehouden met het ophalen van vuilnis van de bewoners Bezuidenhoutsew eg. Hier was ook geen rekening mee gehouden met het onttrekken van de Oirschotsedijk bij haar bewoners!

- Weet de gemeente wel hoeveel verkeer er reed over de Oirschotsedijk/Achtseweg Zuid en over hoeveel vrachtverkeer en overig verkeer er nu rijdt over de Achtseweg Zuid?

- Is er wel rekening gehouden met de jaarlijkse lichtjes route?

Niet alle bewoners laten iets van zich horen, bij plannen die bedacht worden op het gemeente huis, zoals altijd, maar enkele laten hun stem horen! Via via heb ik van deze vergadering mogen vernemen en vond het noodzakelijk om mijn stem wel te laten horen.

Dit ook mede daar ik als startende ondernemer van een tankstation aan de Vredeoord, nu 4 jaar, met grote aanvangschulden , in een moeilijke markt, afhankelijk ben van verkeersstromen . Wij zijn al reeds zwaar gedupeerd ben door de afsluiting van de Oirschotsedijk (al groot omzetverlies hierdoor) er raak steeds verder geïsoleerd

Het viel mij op dat de wethouder wel erg laconiek reageerde op deze punten, de gemeenteraad was schijnbaar destijds bijna unaniem voor de plannen van de Groene Corridor.

Is de gemeenteraad destijds wel voldoende geïnformeerd geworden over alle zaken, zoals van ISE en de overige verkeersproblem en/maatregelen en alle kosten en hier nog bijkomende kosten.

Men kan niet zo maar wegen afsluiten en zonder elders problemen te krijgen.

Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, mochten er nog vragen zijn dan verneem ik dit volgaarne.

Met vriendelijke groet,

Jan van der Meulen
Mabem Eindhoven B.V.
T: 040-2910676

1
Laat reactieformulier zien