Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Handhaven toegezegde woonwagenstaanplaatsen. RESPECT!

Raadsvergadering 11 april 2017

Amendement: Handhaven van de eerder toegezegde woonwagenstaanplaatsen

De ondergetekende heeft de eer het volgende amendement aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

gezien het voorstel 17R7175 van burgemeester en wethouders van 28 februari 2017, om tot een Herijking Woonwagenbeleid te komen; 

stelt voor het ontwerp Raadsbesluit te wijzigen als volgt;

beslispunt 1, punt b, 2de bolletje,   ‘geen uitbreiding bestaande 162 woonwagenstandplaatsen’

te veranderen in;

‘het toegezegde aantal woonwagenstandplaatsen in het vigerende Woonwagenbesluit 2005 – 2010 niet los te laten, maar in de komende jaren te zoeken naar uitbreiding en/of een nieuwe locatie, om zodoende de wachtlijst voor een staanplaats te verkorten’

 En dit voorstel gewijzigd vast te stellen;

Eindhoven, 11 april 2017

Het lid van de raad,

Rudy Reker  (Lijst Pim Fortuyn)   voorsteller
Niek Rennenberg (Ouderen Appél Eindhoven) voorsteller

Dit amendement is ........................................... in de vergadering van 11 april 2017 

………………………., griffier.

Toelichting

In het vigerende ‘Woonwagenbeleid gemeente Eindhoven 2005 – 2010’ wat op 20 juni 2005 in deze raad is vastgesteld is opgenomen dat het college met unaniem goedvinden van de gemeenteraad het aantal woonwagenstaanplaatsen inclusief het aantal woonwagenwoningen naar circa 190 wil brengen. Gezien de behoefte en het tekort aan woonwagenstaanplaatsen was dit destijds een goed besluit. De behoefte aan staanplaatsen is 12 jaar later nog niet afgenomen.

Nu in 2017 het Raadsvoorstel ‘Herijking Woonwagenbeleid’ aan de orde is zien wij dat het college het bij de huidige 162 staanplaatsen wil laten terwijl de wachtlijst niet korter wordt.

Het rigoureus wegstrepen van het eerder toegezegde aantal staanplaatsen uit het ‘Woonwagenbeleid gemeente Eindhoven 2005 – 2010’ zal de vertrouwensband, die het college zegt na te streven tussen deze burgers van onze stad, zijnde woonwagenbewoners en de gemeente Eindhoven onder druk zetten. Dat zou niet verstandig zijn.

Laat reactieformulier zien