Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie: Onder curatélestelling van het college

Wel een motie van afkeuring, maar op het Ouderen Appél Eindhoven na, heeft de Eindhovense gemeenteraad niet genoeg lef om de LPF motie: 'Onder curatélestelling van het college' te steunen.

Door het oplopen van de tekorten met, schrik niet momenteel 800.000 euro per week, dus 40 miljoen euro over 2017 en 54 miljoen in 2016, terwijl het college niet weet en dat ook aangeeft hoe hier uit te komen heeft de Lijst Pim Fortuyn de hier onderstaande motie ingediend. Dit omdat de verkwisting van Eindhovens belastinggeld gewoon door gaat aan projecten die dit college van PvdA, D66, SP en GroenLinks nog voor 21 maart 2018 er door wil jagen. Projecten die uitstel dulden om de Eindhovense financiën weer gezond te maken. Projecten die een hoger doel in de volgende coalitieperiode in de weg staan.

 In de zogenaamde 'sluitende begroting' die het college heeft gepresenteerd en die in meerderheid door de coalitiepartijen is aangenomen duurt het op papier nu 10 jaar voordat Eindhoven terug bij AF is. De volgende coalitie die na 21 maart 2018 het college zal vormen heeft hierdoor een haast onmogelijke en zeer zware taak. Dan nog zal het enige tijd vergen omdat ambtenaren een ontslagbescherming hebben, wat zoveel betekend als gewoon het salaris doorbetalen zolang je geen ander werk hebt. Of aanvullen indien de nieuwe baan minder verdiend.  
     
De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2017 (17bst01241) betreffende het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Begroting 2018;

gehoord de ter zake gevoerde discussie in de vergadering van 7 november 2017;

Overwegende dat;
- Het college de Begroting 2018 en het Meerjarenplan Stedelijk 2018 heeft gepresenteerd waarin onvoldoende rekening wordt gehouden met de financiële problemen waar de Gemeente Eindhoven zich in bevindt;
- Het college meerdere keren in deze bestuursperiode door oppositiepartijen is gewaarschuwd;
- Het college geen zelfreflectie heeft op het door haar gevoerde beleid;
- Het college deze problemen voor zich uitschuift;

Van mening zijnde dat;
- De Begroting 2018 een slecht antwoord is om de financiële problemen van de Gemeente Eindhoven te kunnen aanpakken;
- Ook de projecten in het Meerjarenplan Stedelijk 2018 zijn gezien de financiële problemen waarin de Gemeente Eindhoven zich bevindt te ambitieus;
- Het college er blijk van heeft gegeven geen grip te hebben op het beleid en de financiële problemen niet te willen oplossen omdat zij doorgaan op de door hen ingeslagen weg;
- Het college daarmee het nieuwe college voor zeer grote problemen stelt. 

Stelt de raad voor te besluiten:
- De zeven wethouders van dit college per direct onder curatéle te stellen;
- Het college opdracht te geven om de ambtelijke organisatie in de juiste positie te brengen;
- Bij onvoorziene uitgaven boven 10 duizend euro dient het college toestemming te vragen aan de gemeenteraad;
- Alle huidige en toekomstige projecten per direct on-holt te zetten;
- De middelen die daardoor vrijkomen gebruiken om de organisatie weer gezond te maken;
- Bij noodgevallen toestemming te vragen aan de gemeenteraad;

Eindhoven, 7 november 2017

De leden van de raad.

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
Dre Rennenberg (Ouderen Appél Eindhoven), voorsteller
_________________________________________________________________________
Deze motie is aangenomen in de vergadering van 7 november 2017
  verworpen

………………………………………….., griffier

 ED 9/11-17 https://www.ed.nl/eindhoven/de-grenzeloze-naiviteit-van-eindhoven~a1138aec/