Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie onderzoek Bloemenbuurt – Zuid, in combinatie met tunnelbak van de kruisingen; Rondweg / Aalsterweg / Leenderweg


M35

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober en 4 november 2008 (raadsnummer 08.R2742.001) tot het vaststellen van de programmabegroting 2009 – 2012 van de gemeente Eindhoven;

Gehoord de gevoerde beraadslagingen in de vergaderingen van 28 oktober en 4 november 2008; overwegende, dat
- De Bloemenbuurt-Zuid momenteel wordt gerenoveerd, waarbij in het nieuwe plan de uitvalswegen naar het zuiden zijn gericht;
- Dit tegen de wil van een groot gedeelte van de huidige bewoners is, terwijl dit ook nadelige gevolgen zal hebben voor hulpdiensten die de wijk in- en uitmoeten;
- De uitvoering van dit gehele plan om diverse redenen ter discussie staat;
- De alternatieve uitvalswegen via de Winkelstraat en St. Gerhardusstraat veel stagnatie en problemen zal geven indien men moet invoegen op respectievelijk de Leenderweg en de Aalsterweg;
- Deze stagnatie slecht is voor de luchtkwaliteit in deze wijk;
- Het college plannen heeft om het kruispunt Rondweg/Aalsterweg de komende jaren te ondertunnelen en dat ook het kruispunt Rondweg/Leenderweg ter discussie staat; Van mening zijnde, dat
- Er in Eindhoven een lange termijn visie ontbreekt;
- Het college moet aansturen op een lange termijnvisie, waarbij meegewogen moet worden, het tegelijkertijd ondertunnelen van het kruispunt Rondweg / Aalsterweg / Leenderweg, met op de Leostraat een gedeeltelijke open- of gesloten tunnelbak;
- Het dak van deze tunnelbak kan dan een mooie wandelboulevard worden;
- Door deze gesloten tunnelbak Bloemenbuurt – Zuid en Noord weer een natuurlijke verbinding met elkaar hebben;
- Er met de herziene bouwplannen rekening mee kan worden gehouden;
- Dit goed is voor de leefbaarheid in deze wijken;
- De totale duur van het project er niet langer door hoeft te worden; Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen:
1. Om een voorstel te doen aan de raad, met daarin het te herziene plan Bloemenbuurt – Zuid, waarbij rekening is gehouden met een tunnelbak op de Leostraat, in combinatie met de ongelijkvloerse kruisingen van de Rondweg / Aalsterweg en Rondweg / Leenderweg;
2. In dat plan rekening te houden, dat er tenminste één uitgang voor auto’s op de Leostraat dient uit te komen;
3. Voor dit herziene plan een financiële dekking te zoeken en dit binnen 3 maanden voor te leggen aan de raad; Eindhoven, 4 november 2008 Het lid van de raad, R. Reker (Lijst Pim Fortuyn) voorsteller De motie is verworpen in de vergadering van 4 november 2008. 4-11-08 Lijst Pim Fortuyn
Toelichting Projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties zijn de groot grondbezitters van Eindhoven. Allemaal en  onafhankelijk van elkaar vullen zij als postzegels stukjes van onze stad in. Dit echter zonder enige samenhang. Een lange termijn visie, welke goed zou zijn voor de fysieke uitstraling van heel Eindhoven, zou ook hier bij dit plan niet misstaan. Op  termijn zal Eindhoven hier veel geld door besparen. In dit kader is het dan goed om de geplande ondertunneling van het kruispunt Aalsterweg / Rondweg, tegelijkertijd het kruispunt Leenderweg / Rondweg te ondertunnelen, met een gesloten of gedeeltelijk gesloten tunnelbak. Dat dit niet alleen goed is voor de doorstroming van het verkeer, maar ook goed is voor de luchtkwaliteit zal geen nadere toelichting behoeven. Bovendien kan op het dak van deze tunnelbak een wandelboulevard gemaakt worden, waardoor beide Bloemenbuurten weer worden samengevoegd. Dat doet tevens recht aan de inspraak van vel bewoners van Bloemenbuurt – Zuid.

Laat reactieformulier zien