Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie onderzoek ‘Rotterdamwet’

M36

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober en 4 november 2008 (raadsnummer 08.R2742.001) tot het vaststellen van de programmabegroting 2009 – 2012 van de gemeente Eindhoven; Gehoord de gevoerde beraadslagingen in de vergaderingen van 28 oktober en 4 november 2008;

overwegende, dat
- Eindhoven aan de vooravond staat om uitvoering te geven aan het krachtwijken project in 3 stadsdelen;
- Via een RIB van 30 september 2008 er 8 actiegebieden zijn gecontinueerd;
- In dezelfde RIB er weer 4 aandachtswijken zijn bijgekomen;
- Deze projecten plaats vinden in de huidige achterstandswijken, met ‘bovenmaatse’ sociale problemen;
- Dat er daar meer moet gebeuren dan het stapelen van stenen, daar het project krachtwijken anders geldverspilling is, terwijl we tegelijkertijd kunnen wachten op de volgende verpauperingen met alle negatieve gevolgen van dien;
- De gemeenteraad het college en de woningbouwcoöperaties middelen moeten geven om een beleid te voeren wat deze problemen in de toekomst kan voorkomen;
- Dat de beoogde en zogenoemde ‘Rotterdamwet’ ook in meerdere achterstand- of aandachtswijken van Eindhoven kan worden toegepast; van mening zijnde, dat
- Toepassingen van de inmiddels succesvolle ‘Rotterdamwet’ in Rotterdam ook uitkomst kan brengen in de sociale samenstelling van Eindhovense wijken;
- Daardoor de stad weer in balans kan komen en dat goed is voor de leefbaarheid en veiligheid in geheel Eindhoven;
- Daarmee veel geld en ergernis bespaard kan blijven; Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;
1. Tot een haalbaarheidsstudie om de ‘Rotterdamwet’ ook in Eindhoven in te voeren;
2. De uitkomst hiervan binnen 3 maanden aan deze raad mede te delen; Eindhoven, 4 november 2008 Het lid van de raad, R. Reker (Lijst Pim Fortuyn) voorsteller De motie is verworpen in de vergadering van 4 november 2008.


Toelichting Rotterdamwet Een andere naam voor ‘Rotterdamwet’ die in Rotterdam met veel succes is toegepast, is de ‘Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek’. Met deze problematiek krijgt, zo niet heeft ook Eindhoven mee te maken. Zoals gezegd heeft Eindhoven 3 krachtwijken. Ondertussen zijn er 8 actiegebieden gecontinueerd, terwijl er tegelijkertijd dit jaar 4 aandachtswijken zijn bijgekomen. In navolging van Rotterdam zou ook Eindhoven baat kunnen hebben van de zogenoemde ‘Rotterdamwet’. Hoe werkt de succesvolle ‘Rotterdamwet’. Deze ‘Rotterdamwet’ is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Rijk en in dit geval kan dat de Gemeente Eindhoven zijn. Daarin wordt aandacht gevraagd voor ‘buitenmaatse’ problemen welke aangeven dat er nieuwe instrumenten nodig zijn om deze problemen aan te pakken De ‘Rotterdamwet’ creëert de mogelijkheid voor het stadsbestuur om gebieden aan te wijzen waar speciale vestigingseisen gelden. Het belangrijkste criterium is het hebben van een inkomen uit werk. Daarnaast regelt de ‘Rotterdamwet’ de instelling van economische kansenzones waar gunstige voorwaarden voor ondernemers gelden. Met beide instrumenten heeft Rotterdam inmiddels uitstekende ervaringen. De ‘Rotterdamwet’ is bedoelt om mensen met lage inkomens te weren uit achterstandswijken. Rotterdam doet dat door een inkomenseis te stellen waarbij nieuwe huurders in diverse stadswijken minimaal 120 procent van het minimumloon moeten verdienen. Daardoor zal de instroom van kansarmen in deze wijken afnemen en zal de sociaal - economische positie in deze wijken verbeteren. Ook is bekend dat daarmee de leefbaarheid en de veiligheidssituatie in deze wijken sterk verbeterd. Ook het verplicht stellen van een ‘huisvestingsvergunning’ help mee om kansarme nieuwkomers op grond van hun inkomen uit deze Eindhovense wijken te weren. Deze vergunning houdt in dat alleen mensen in een huurwoning kunnen gaan wonen die een inkomen hebben uit werk, of langer dan zes jaar in de gemeente Eindhoven wonen. Deze maatregel is ook een goed instrument om onderverhuur door kamerbewoning – wat niet zelden met overlast gepaard gaat – tegen te gaan.  4-11-08 Lijst Pim Fortuyn
Laat reactieformulier zien