Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Herkansing aanvraag voor toestemming woningsplitsing en kamerbewoning

Raadsvergadering 31 mei 2011
EINDHOVEN - Als het aan wethouder Mary Fiers (PvdA) ligt, staan er binnenkort zo'n 500 studenten op straat. De LPF wilde de huisbazen dinsdagavond nog een herkansing bieden maar de overige raadsleden gingen daar uiteindelijk niet mee akkoord. In een volgende commissievergadering wordt er verder gepraat over eventuele schrijnende gevallen.

Zie ook: Omroep Brabant

Motie 1

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep Hoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning  (raadsnummer 11.R4247);

Overwegende dat;

- Er in Eindhoven veel negatieve signalen zijn betreffende panden waarin kamers worden verhuurd.

- Het college bij verordening van 12 december 2007 de eigenaren/verhuurders van deze panden in staat heeft gesteld een omzettingsvergunning aan te vragen.

- Deze verordening voorzag in een overgangsbepaling tot 12 december 2008, mits de eigenaars/verhuurders konden aantonen dat zij vóór de datum van 12 december 2007 al kamers verhuurden. Indien deze eigenaren/verhuurders al hun zaken op orde hadden werd hen destijds zondermeer een omzettingsvergunning verstrekt.

- Het college de plicht heeft alle burgers van deze stad en zij die een economisch relatie hebben in deze stad goed en tijdig te informeren.

- Het college destijds deze maatregel alleen bekend heeft gemaakt via de website van de Gemeente Eindhoven, in het gemeenteblad en via het gratis huis-aan-huis blad Groot Eindhoven.

- Er door een raadswerkgroep onlangs een ‘Hoorzitting over last en mogelijke oplossingen’ is gehouden.

Van mening zijnde dat;

- De Lijst Pim Fortuyn de bevindingen en aanbevelingen van de raadswerkgroep over woningsplitsing en kamerbewoning onderschrijft.

- Het college er niet zonder meer vanuit mocht gaan dat alle kamerverhuurders en eigenaren van verhuurpanden in Eindhoven (ook van hen die buiten Eindhoven wonen en dus ook een economische relatie met deze stad hebben) de eerder genoemde mededeling via de website, het gemeenteblad en Groot Eindhoven hadden bereikt.

- Omdat de financiële relatie van de Gemeente Eindhoven wederkerig is met deze huiseigenaren c.q. de verhuurders en tevens beschikt over alle adressen (ook van hen die niet in Eindhoven wonen) diende de gemeente hen persoonlijk aan te schrijven met de op handenzijnde wijzigingen, waarvan zij redelijkerwijs kon verwachten dat deze grote ingrijpende gevolgen kon en zou hebben voor bonafide eigenaren/verhuurders, alsmede voor de bewoners/studenten die deze kamers huren en bewonen.

- Het college er niet zondermeer van uit mag gaan dat de bekendmaking via de genoemde media voldoende waren.

- Door vast te houden aan de eerder genoemde termijn waarbinnen de aanvraag voor woningsplitsing en kamerbewoning moest zijn gedaan, veel eigenaren/verhuurders ongelijkwaardig en dus onrechtmatig zijn/worden behandeld.

- Indien de miscommunicatie met de eigenaren/verhuurders niet op een adequate wijze wordt hersteld onze stad de naam ‘Eindhoven Studentenstad’ niet waardig is en dit wel eens gevolgen kan hebben voor de animo van toekomstige studenten om in Eindhoven te komen studeren.

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;

1. Om alle huiseigenaren/verhuurders van de haar bekend zijnde panden persoonlijk aan te schrijven en hen alsnog in de gelegenheid te stellen om een aanvraag in te dienen voor woningsplitsing, zodat zij hun kamers op legale wijze kunnen blijven verhuren.

2. De al opgelegde dwangsommen aan eigenaren/verhuurders – waarvan redelijkerwijs bekend is dat zij met deze problematiek hebben te maken, kwijt te schelden.

3. Een redelijke termijn aan te houden waarbinnen huiseigenaren/verhuurders alsnog een omzettingsvergunning voor woningsplitsing en kamerbewoning kunnen aanvragen.

Eindhoven,  31 mei 2011

Het lid van de raad,

R. Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
D. Rennenberg (OAE)
P. Sodenkamp FPS

______________________________________________________________________________________

Deze motie is verworpen in de vergadering van 31 mei 2011

………………………………………….., griffier.

 

 

Laat reactieformulier zien