Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Respecteren commerciële parkeerbedrijven ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport'


Actuele motie


Raadsvergadering 5 juni 2012De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het aangenomen raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Eindhoven Airport’ op 28 februari 2012. (nummer 12R4711) en als vervolg op de door D66 en de LPF ingediende en unaniem aangenomen motie M1A;

Gehoord de gevoerde beraadslagingen in de vergaderingen van 14 februari, 28 februari en 29 mei 2012, waarin overduidelijk in beeld is gebracht dat het aangenomen raadsvoorstel niet beoogd wat de raad ervan had verwacht;

Overwegende dat;

- De fractie van de LPF in haar betoog op 29 mei jl. heeft aangegeven met een actuele motie te komen aangaande dit aangenomen raadsvoorstel;

- Door deze bestemmingsplanwijziging van ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport’ er meerdere ondernemers onterecht in problemen zijn gebracht;

- Er verschil is in inzicht of er voldoende parkeercapaciteiten rond Eindhoven Airport aanwezig zijn;

- Deze ondernemers onder het oude bestemmingsplan legaal hun commerciële parkeeractiviteiten konden verrichten;

- De gemeenteraad door de wethouder in de veronderstelling was gebracht dat er niet handhavend zou worden opgetreden alvorens, zoals motie M1A van 28 februari 2012 luidt:

‘Op een zo kort mogelijke termijn (uiterlijk vóór het zomerreces van 2012) een brede discussie te starten over het mobiliteitsvraagstuk rond Eindhoven Airport waarbij commercieel parkeren een onderdeel is’.

- De wethouder op 29 mei 2012 heeft toegegeven dat het college al in januari 2012 had besloten tot handhavend optreden tegen commerciële parkeerbedrijven en dit ingrijpend besluit niet aan de raad heeft verteld.


Van mening zijnde dat;

- De wethouder willens en wetens het besluit tot handhaving voor de raad verborgen heeft gehouden;

- De motie van 28 februari 2012 die op verzoek- en met medewerking van de wethouder is aangepast niet juist geformuleerd blijkt te zijn, omdat commercieel parkeren op ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport’, wegens financiële belangen van de aandeelhouders, waaronder de Gemeente Eindhoven, niet bespreekbaar blijkt te zijn;


Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;

Dat de Gemeente Eindhoven met respect en op democratische wijze de benadeelde bedrijven die tijdig op de door hen in gebruik zijnde locaties een vergunning hebben aangevraagd en/of daar melding van hebben gemaakt, met respect en op democratische wijze hun commerciële

parkeeractiviteiten toe te staan, zolang de duur van het door hen gesloten contract met de eigenaar van de panden loopt.


Eindhoven, 5 juni 2012


Het lid van de raad,

R. Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

P. Sodenkamp (FPS), voorsteller


Deze actuele motie is verworpen in de vergadering 5 juni 2012 (Voorgestemd hebben LPF, D66 en FPS)


………….….……………, griffier

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina