Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie visie repressieve handhaving veiligheidsbeleid


M34A

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober en 4 november 2008 (raadsnummer 08.R2742.001) tot het vaststellen van de programmabegroting 2009 – 2012 van de gemeente Eindhoven;

Gehoord de gevoerde beraadslagingen in de vergaderingen van 28 oktober en 4 november 2008; overwegende, dat

- De coalitiepartijen in ‘Eindhoven Een’ veiligheid tot een van haar prioriteiten heeft gesteld;
- Dat Eindhoven wederom als eerste is geëindigd in de AD misdaadmeter;
- Dat de overlast in sommige Eindhovense wijken drastisch uit de hand is gelopen;
- Dat uit de Stadsmonitor blijkt dat de criminaliteit en de overlast door jongeren en dak-
en thuislozen in 2007 sterk is toegenomen;
- Dat ook nu nog – najaar 2008 – de overlast in diverse Eindhovense wijken steeds meer toeneemt;
- Dat het college in haar plannen voor de aanpak van het veiligheidsbeleid de nadruk legt op preventie in de vorm van jongeren en welzijnswerk;
- Er alle reden is aan te nemen dat deze aanpak niet tot de gewenste resultaten heeft geleid;
- Dat een duidelijke visie vanuit het college op het repressieve handhavingsbeleid, naar zowel de burgers als naar de overlastgevende daders ontbreekt;
- De portefeuille veiligheid binnen dit college geconcentreerd is over twee portefeuillehouders;
- Integrale veiligheid binnen de portefeuille van de wethouder voor Jeugd en Gezin valt en openbare orde en veiligheid een wettelijke taak van de burgemeester is. van mening zijnde, dat

- Dat preventie in de vorm van jongeren- en welzijnswerk een belangrijke randvoorwaarde is; waar juist de daadwerkelijke aanpak van criminaliteit en overlast begint bij repressieve handhaving;
- Versnippering van het taakveld veiligheid over twee portefeuilles de kwaliteit van de aanpak niet ten goede komt;
- Het lang niet altijd duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is;
- Hierdoor ook de communicatie naar de raad en samenleving niet altijd even helder is;
- De veiligheidsportefeuille bij één portefeuillehouder zou moeten liggen. Gelet op de wettelijke taken van de burgemeester zou deze de portefeuillehouder moeten zijn.
- Dat de politiek in de gemeente Eindhoven de Politie meer middelen moet geven, zodat zij haar taken naar behoren kan uitvoeren;
- Dat de gemeente als regievoerder in de veiligheidsdriehoek de mogelijkheid heeft, maar ook moet nemen om meer invloed uit te oefenen op het repressieve handhavingsbeleid; Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen:
1. Om de portefeuille veiligheid in zijn geheel onder verantwoordelijkheid te brengen van de burgemeester;
2. In samenwerking met de Politie een visie op te stellen ten aanzien van het repressieve deel van het veiligheidsbeleid;
3. In deze visie aandacht te schenken aan de rol van de gemeente in de repressieve aanpak van notoire overtreders en overlastveroorzakers;
4. Op basis van deze visie haar invloed op het repressieve handhavingsbeleid uit te oefenen als regievoerder binnen de veiligheidsdriehoek;
5. De raad periodiek per kwartaal te informeren over de bereikte resultaten; Eindhoven, 4 november 2008 De leden van de raad, R. Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
A. Rennenberg (Ouderen Appél Eindhoven), voorsteller
M. van Bussel (‘leefbaar eindhoven’) , voorsteller ________________________________________________________________________ De motie is verworpen in de vergadering van 28 oktober en 4 november 2008. Lijst Pim Fortuyn 4 november 2008
Toelichting:

In de commissievergadering van 5 juni jl. gaf het college als antwoord op een vraag van Lijst Pim Fortuyn commissielid A. van Hattem te kennen dat de gemeente geen eigen beleid voor repressieve handhaving voert omdat dit primair een taak is van Politie en Justitie. De gemeente is echter regievoerder binnen de veiligheidsdriehoek en kan zodoende wel degelijk invloed uitoefenen op dit beleid. Bovendien is het de politiek in wiens opdracht de Politie haar taken uitoefent en deze verantwoording rust ook bij de gemeenteraad van deze stad. Anderzijds ontbreekt het de Politie aan de juiste middelen om daadkrachtig en effectief overlastgevende jongeren aan te pakken. Dat is informatie die de fractie van de Lijst Pim Fortuyn uit het veld heeft verkregen. Dit werkt voor de Politie frustrerend, dat moge duidelijk zijn. Deze middelen kunnen bestaan uit extra camera’s op locaties waar dit volgens de Politie dringend gewenst is. Maar ook inzet van tijdelijke beveiliging en/of extra wijkagenten/buurtbrigadiers in probleemgebieden moet tot de mogelijkheden behoren. Dit alles is reeds beproeft maar moet wel weer met elkaar worden afgestemd. Deze motie roept het college op in samenwerking met de Politie een visie te ontwikkelen op dit beleid. Hierbij mag niet geschroomd worden om indien noodzakelijk zware repressieve middelen als arrestaties of samenscholingsverboden in te stellen. Ook het inzetten van conducteurs bij het openbaar vervoer, indien de noodzaak daarom vraagt moet tot de mogelijkheden behoren, omdat deze overlastgevende jongelui zich direct verplaatsen naar locaties waar op dat moment weinig of geen toezicht is. Dat Openbare Orde en Veiligheid bij 2 verschillende portefeuillehouders is ondergebracht blijkt gezien de toenemende overlast inefficiënt te zijn. Ook de raad weet niet altijd wie daarvoor of daarop aangesproken mag worden. Onze indruk is dat beide portefeuillehouders het zelf ook niet altijd weten, waarbij de burgers in deze stad de verliezers zijn. Gelet op de wettelijke taken van de burgemeester zou deze beide portefeuilles moeten beheren.

Laat reactieformulier zien