Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kadernota 2015-2018 

 

24 juni 2014

Kadernota 2015-2018, commissiebehandeling

Voorzitter, dank u wel,

Deze kadernota 2015 – 2018 is het vertrekpunt van het nieuwe coalitieakkoord, onder de veelzeggende naam 'Expeditie Eindhoven'. Bij het vaststellen van een nieuwe kadernota ga je met de ervaring uit het verleden en de wetenschap van het heden een toekomstvisie op loslaten. Het nieuwe college voorzitter doet dat 'Grenzeloos ambitieus'. Maar een titel dekt nog niet altijd de lading en dat heeft het recente verleden meer dan eens aangetoond.

Uit de beantwoording van de vragen die mijn collega's hebben ingediend, blijkt dat het college bij lange na niet alle vragen adequaat heeft kunnen beantwoorden. Mijn fractie had dat ook niet verwacht en dat is dan ook de reden voorzitter dat de Lijst Pim Fortuyn geen vragen heeft ingestuurd. Ideeën, wensen, plannen of veelal nog vage plannen van het college zullen in de loop van het jaar hun weg moeten vinden. En hoewel het optimisme van deze kadernota afdruipt moet het college goed beseffen dat 'behaalde resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst'.

Voorzitter,

Optimisme is de Lijst Pim Fortuyn niet vreemd, maar realisme in combinatie met de huidige wetenschap is nu meer dan ooit op zijn plaats. Want een kadernota is in onze optiek niet meer en minder dan een aantal wensen, zeg maar een boodschappenlijstje en daarbij hopen dat je genoeg geld ter beschikking hebt. In de begroting die in het najaar volgt kunnen wij als raad lezen wat het college heeft uitgebroed. En wij weten allemaal dat er vreemde dingen staan te gebeuren in onze stad. Maar daar komen wij in de afzonderlijks commissiebijdragen op terug. Hier nu eerst enkele punten uit deze kadernota:

 

Commissie Financiën en Bestuur (bijdrage Tjerk Langman)

 Voorzitter,

De middelen die wij als Gemeente Eindhoven van het Rijk krijgen vormen een onzekere factor. Meer taken, minder geld en tegelijkertijd ook nog bezuinigen. Wat ik niet lees voorzitter – maar misschien heb ik daar overheen gelezen – is dat wij noodzakelijkerwijs ook onze leningen moeten aflossen. Want deze 'Mission Impossible' wordt toch wel erg spannend.

Bij een gelijke belastingdruk voorzitter – op de inflatiecorrectie na – hebben wij te maken met een stagnerende Route2014, een terugtrekkende overheid die minder geld en meer taken naar de gemeenten overhevelt, nog een bezuinigingstaak van 32 miljoen euro in 2018 en dan ook nog middelen moet zien te vinden om de torenhoge leningen deels af te lossen. Dat zal niet meevallen. Op financiën – zo is de LPF de laatste jaren gebleken – heeft onze stad een bijzonder slechte reputatie. Maar wij kijken uit naar de komende begroting.

Voorzitter,

Jammer dat Veiligheid op een onder geschoven kindje begint te lijken. Weinig woorden worden in deze Kadernota hieraan besteedt, terwijl juist veiligheid een heikel punt blijft in onze stad.

U mag ons als LPF-fractie en de burgers van deze stad toch nog wel eens uit proberen te leggen wat cameratoezicht voor een inbreuk pleegt op de persoonlijke levenssfeer van de mensen.

Dank zij cameratoezicht en een oplettende politiefunctionaris zijn de zogenaamde 'kopschoppers' nagenoeg zonder politie-inzet vrij snel gepakt. Ook zeer recent vertoonde filmpjes van in elkaar geslagen meisjes, die onlangs op internet zijn verschenen tonen onomstotelijk aan dat 'bewegende beelden' niet meer zijn weg te denken bij het opsporen van criminelen. Dat is wat de burgers willen!

Voorzitter,

De Veiligheids Regio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) bestaat uit een aantal gemeenten in onze regio. Uit protesten en gesprekken van de laatste maanden en weken weten wij dat er veel onvrede is op de werkvloer. Deze onrust duurt veel te lang. Mijn fractie maakt zich ernstig zorgen over de motivatie bereidheid van de medewerkers. Toch lees ik daarover niets in deze Kadernota.

Dank u wel.

 

Commissie Maatschappij en Cultuur (bijdrage Lilian Reker)

 Voorzitter,

De middelen die wij als Gemeente Eindhoven van het Rijk krijgen vormen een onzekere factor bij de zorgtaken van WIJeindhoven en de drie decentralisaties. Concreet betekend dat; meer taken en minder geld van het Rijk. Bij veel mensen in onze stad heerst er grote onzekerheid. Zowel bij hulpverleners dan wel bij diegene die hulp nodig hebben. Op zich is deze onrust niet zo vreemd. Integendeel, onze fractie begrijpt dat, want het niet niks wat er allemaal staat te gebeuren.

Maar zoals in hoofdstuk III (3) van deze Kadernota staat geschreven wil Eindhoven een zorgzame stad zijn en een zorgzame stad blijven. En gezien de huidige situatie kunnen wij ons vinden in de doelstellingen zoals in dit hoofdstuk staan beschreven. Wel wil de LPF-fractie van het college weten wanneer de inwoners van onze stad gebruik kunnen maken van de 'ombudsfunctie'. Voor veel mensen kan dat een geruststelling betekenen.

Voorzitter,
Ook met Cultuur slaat het college een nieuwe weg in met de oprichting van 'Stichting Cultuur Eindhoven'. Hoewel onze fractie achter deze doelstelling staat zijn wij toch benieuwd hoe op termijn de resultaten zullen zijn.
Voorzitter, tot slot,
De Lijst Pim Fortuyn fractie stelt het op prijs dat het college het sporten in onze stad belangrijk vindt. Het is niet alleen de gezondheid die ermee is gebaat, maar ook de sociale aspecten rondom sport mogen niet worden vergeten.

Toch voorzitter maakt onze fractie zich zorgen over de betaalbaarheid van het sporten. Niet alleen voor diegene die de breedtesport bedrijven, maar ook voor de verenigingen die het sporten aanbieden zoals bijvoorbeeld bij, voetbal-, handbal- en tennisverenigingen. Nu ik dit zo zeg, weet ik dat alle andere sportverenigingen met hetzelfde financieel probleem hebben te maken. Je kunt de huur- en energieprijzen en indirect daarmee de contributies niet ongestraft blijven verhogen. De wal keert dan het schip. Daar is niemand bij gebaat. Onze fractie verwacht dan ook van u dat u daar verstandig en in overleg met de betrokkenen mee omgaat.

Tot zover deze bijdrage.

 

Commissie Economie en Mobiliteit (bijdrage Tjerk Langman)

 Voorzitter,

U begint op pag. 7 van deze kadernota met Eindhoven 'duurzame banenmotor'. Het college streeft naar een halvering van het aantal WW-ers in vier jaar. Dat is een gedurfde uitspraak die u niet voldoende onderbouwd. Dat kan ook niet, want de Gemeente Eindhoven moet via Route2014 van 400 ambtenaren af, terwijl de banengroei een schone taak is van het bedrijfsleven. Dit zijn in onze optiek twee tegenstrijdige begrippen. Dat is wat ik zojuist bedoelde met: 'een titel dekt niet altijd de lading'.

Voorzitter,
U gaat, zo mogen wij in de Kadernota lezen, de drempels verlagen voor ZZP-ers, in plaats van ervoor te zorgen dat deze mensen hun baan kunnen behouden. Want ZZP-er worden doe je niet zomaar. Het is een zeer riskante onderneming. Want meer dan 90% van hen die ZZP-er worden, doen dat om uit de archieven te blijven van uitkeringsinstanties. De vraag die je bij deze, toch wel nobele doelstelling kunt stellen is dan ook: waar moeten wij als college op inzetten, want vele ZZP-ers lijden een zwaar armoedig bestaan en/of gaan binnen enkele maanden na hun gedwongen beslissing failliet. Dit, met voor hen alle negatieve gevolgen van dien. Ook hier 'dekt de titel niet de lading'.

Voorzitter,
'Een kloppend stadshart' blijft niet lang kloppen als je de aders – in dit geval de verkeersaders – afknijpt. In dit verband noem ik even de HOV2-lijn. Een prestigeproject dat minder kostbaar en veel beter gerealiseerd kan en moet worden. Inderdaad: KAN en MOET, want een groot deel in het Noorden van onze stad moet nog worden gerealiseerd. Waarbij een belangrijk verkeersknooppunt op de Winston Churchilllaan nog niet eens is uitgewerkt. Over visie of in dit geval over een lange-termijn-visie gesproken, is dan ook uit den boze.

Voorzitter,
Even los van deze Kadernota, maar heeft wel te maken met mobiliteit, is waarom het college zich niet tot doel stelt om het Openbaar Vervoer te optimaliseren, i.p.v. autootje te pesten. Afgezien van de hinderlijke HOV-lijnen, hoef ik u in dit geval alleen maar te wijzen op het feit dat in grote delen van de stad onze potentiele buspassagiers, met name de ouderen verstoken zijn van een instap- en uitstapplaats op loopafstand van hun woning. Ook de leerlingen van het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan zijn de klos. Ook hier kan met minder geld een beter OV-net worden gerealiseerd.

Als klap de vuurpijl komt het schrappen van 'De Ruit'. In onze optiek is dat kortzichtige partijpolitiek van de huidige college- partijen. Beter was om in samenspraak met alle belanghebbenden de aanleg van 'De Ruit' te optimaliseren in een milieuvriendelijke weg, maar wel met het doel om 'De Ruit' door te laten gaan. Het tracé van 'De Ruit' leg je je toch voor de komende honderden jaren vast. Waarbij deze coalitie goed moet beseffen dat Brainport niet ophoud bij de Eindhovense stadsgrenzen. Juist aan deze bekrompen indruk kan onze fractie, de Lijst Pim Fortuyn zich niet aan onttrekken.

Dank u wel.

 

Commissie Ruimte en Vastgoed (bijdrage Mari Nijs)

 Voorzitter,

Op pagina 20 kunnen we een samenvatting lezen met als kop 'Samen Wonen 040'. Er staan diverse zaken over verdichting, gevarieerde woonmilieus, doorstroming, ruimte geven, beschikbaarheid, betaalbaarheid, verduurzaming en vergroening. Mooie woorden en goed bedoelt.

Het klinkt ook allemaal erg mooi. Voor iedere Eindhovenaar, rijk of arm een passende woning voor hem of haar. Er staat het nodige in over de betaalbaarheid. Sociale huurwoningen voor de minima, of woonvormen voor expats of studenten. Ook het langer zelfstandig blijven wonen voor ouderen wordt aangehaald. Allemaal nobele doelen waar wij uiteraard ook achter staan.

Maar hoe gaan wij om met mensen die als gevolg van werkloosheid, wellicht nog in combinatie met een scheiding in een veel te dure woning zitten, die wellicht onder water staat en dus op enig moment in de schulden komen? Daar lezen we niets over.

Verder lezen we een gedeelte over de Woonvisie. Ook dat vinden wij als Lijst Pim Fortuyn een prima initiatief.
Alle betrokken partijen mee laten doen in rondetafelgesprekken om zo tot een door iedere partij gedragen Woonvisie te komen. DAT is burgerparticipatie zoals we dat allemaal willen en voor ogen hebben.

Maar helaas hebben we ook de nodige voorbeelden van de laatste paar jaar waarin wij als Gemeente Eindhoven de plank finaal mis hebben geslagen. Denk hierbij onder meer aan de uitbreiding van het kampje aan de Orpheuslaan. Hier zijn zowel de buurtbewoners niet of nauwelijks bij betrokken geweest, net zo min als de kampbewoners op het kampje zelf.

Of wat te denken van de bewoners van de woonboten aan het afwateringskanaal? Hebben deze Eindhovense bewoners geen recht op duidelijkheid en specifiek beleid? Hier lezen we niets over in de kadernota.

Recentelijk nog hadden we hier de discussie over een nieuw te bouwen huisvesting voor ouderen in de Bennekel. Deze zou dan specifiek voor Turkse ouderen zijn. En wat doen we dan met alle autochtone bewoners van de Bennekel die overduidelijk bezwaar maken en op geen enkel moment vooraf betrokken zijn bij vooroverleg? Ja, achteraf krijgen ze als antwoord dat zij zelf ook een gedegen plan in kunnen dienen! Gaan we zo om met burgerparticipatie? En duurt dat dan ook 11 jaar voordat er van het college antwoord komt?

In onze laatste commissievergadering hadden we aan het eind van de avond nog een paar insprekers uit het Drents Dorp over hoe zij de laatste tijd de burgerparticipatie ervaren. Helaas moesten ze tot nagenoeg 11 uur wachten dat ze nog even hun zegje konden doen, maar daarin werd overduidelijk het signaal afgegeven dat we ons als gemeente eens wat meer zorgen dienen te maken over mensen die het echt goed voor hebben met hun eigen wijk en zich daar jaren voor inzetten, maar dat men daar dan ook wel naar moet luisteren en er in ieder geval iets mee moet doen. Alleen DAN heeft burgerparticipatie zin en kunnen we betrokkenheid en input van bewoners blijven ontvangen.

Tot zover onze bijdrage.

Laat reactieformulier zien