Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Actuele Motie: Als elke seconde telt!Eindhoven, 25 november 2014
Gemeenteraadsvergadering
De toelichting op deze motie vindt u onder dit artikel 
'Het is het aan niemand uit te leggen voorzitter dat een taxi met enkel een TX-keurmerk zonder passagiers, of bijvoorbeeld een taxi met een dronken passagier wél van de busbaan gebruik mag maken en een ambulance met een doodzieke patiënt met veel pijn, waar geen spoed bij is weer niet.' Actuele Motie De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden;
De ondergetekende, lid van de raad van de Gemeente Eindhoven;

Overwegende dat;
- Ambulances die in Eindhoven niet met spoed en dus zonder geluidssignalen rijden, geen gebruik mogen maken van de busbanen;
- Dit in tegenstelling tot de brandweer en de taxi’s, dat niet is uit te leggen aan burgers en zij die dringend hulp nodig hebben;
- De ambulancezorg Brabant Zuidoost een ontheffing daarvoor heeft aangevraagd maar deze is geweigerd;
- Er nadien op een rondvraag van de Lijst Pim Fortuyn om ook ambulances zonder spoed en geluidssignalen op de busbaan te laten rijden een negatieve reactie is gekomen;
- Door de aanleg van HOV-busbanen, huidige 2x2 rijbanen worden vervangen door 2x1 rijbaan;
- Ambulances die een spoedmelding krijgen en opgesloten zitten in een file op een 2x1 rijbaan met veel stoplichten, niet over een hoge middenberm kunnen ontsnappen waardoor veel tijd verloren gaat;
- Verkeersdrempels niet bijdragen aan het comfort van vaak ernstig zieke personen die per ambulance vervoerd worden;

 

Van mening zijnde dat;
- Ambulances die geen gebruik maken van een busbaan langer over een rit doen en daardoor minder snel beschikbaar zijn voor een volgende mogelijk wél spoedeisende rit;
- De ambulancezorg Brabant Zuidoost deze actuele motie van harte ondersteunt;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;
1. Om het mogelijk te maken dat ook ambulances zonder spoed en geluidssignalen van de busbanen gebruik mogen maken;
2. Daarvoor alle verkeerstechnische maatregelen te nemen die daarvoor noodzakelijk zijn;

Eindhoven, 25 november 2014

Het lid van de raad,
R. Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

___________________________________________________________________________

Deze motie is aangenomen   in de vergadering van 25 november 2014
                      verworpen

………………………………………….., griffier Deze motie is 'aangehouden' omdat de wethouder heeft toegezegd om vanaf 1 januari 2015 een pilot te starten voor een jaar.

Toelichting op de Actuele Motie ‘Als elke seconde telt’

Voorzitter, dank u wel, Deze Actuele Motie ‘Als elke seconde telt’ heeft de LPF gemeend te moeten indienen naar aanleiding van onze rondvraag van 18 oktober die door de wethouder nadien schriftelijk is beantwoord. Een beantwoording met geen enkel steekhoudend argument dat haar standpunt verdedigt waarom een ambulance zonder optische en geluidssignalen niet op de busbaan mag rijden. Een duidelijker bewijs dat de wethouder zich niet of onvoldoende in deze problematiek heeft verdiept, is niet te leveren. Als Lijst Pim Fortuyn betreuren wij dat. Gisteren hebt u allen via de griffie een brief ontvangen van een ervaren Ambulance-verpleegkundige van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Zuid-Oost, die het onbegrip en de mening van al zijn collega’s weergeeft, met wél voldoende steekhoudende argumenten. Uit deze brief blijkt dat het bittere noodzaak is dat ook ambulances zonder optische en geluidssignalen van de busbaan gebruik kunnen en mogen maken. Het is het aan niemand uit te leggen voorzitter dat een taxi met enkel een TX-keurmerk zonder passagiers, of bijvoorbeeld een taxi met een dronken passagier wél van de busbaan gebruik mag maken en een ambulance met een doodzieke patiënt met veel pijn, waar geen spoed bij is weer niet. Gemakshalve gaat de wethouder geheel voorbij aan het feit dat ambulancechauffeurs, professionals zijn met een gedegen opleiding en zich zéér bewust zijn van de gevaren die het rijden in een ambulance met zich mee brengt. Ik mag aannemen voorzitter dat mijn collega’s dit schrijven allemaal hebben gelezen en wil daar dan ook niet verder op ingaan. Voorzitter, ik ga deze motie niet helemaal voorlezen. - De overwegingen in deze motie zijn duidelijk omschreven; - De argumenten en van mening zijnde dat, staat er ook duidelijk in beschreven; En tot slot voorzitter. Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;
- Om het mogelijk te maken dat ook ambulances zonder spoed en geluidssignalen van de busbanen gebruik mogen maken;
- Daarvoor alle verkeerstechnische maatregelen te nemen die daarvoor noodzakelijk zijn; Voorzitter, Deze motie wordt mede ingediend door het: Ouderen Appél Eindhoven, Leefbaar Eindhoven, de Partij van de Arbeid, de VVD en het CDA Dank u wel. Rudy Reker, Fractie Lijst Pim Fortuyn
Media

23/10 Eindhovens Dagblad 18/11 Eindhovens Dagblad 20/11 Eindhovens Dagblad 25/11 Eindhovens Dagblad 26/11 Studio 040  27/11 Eindhoven Dichtbij

 

Laat reactieformulier zien