Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie van wantrouwen wethouder Bianca v Kaathoven

Eindhovens Dagblad 15/7

Omroep Branbant 15/7

Studio 040 15/7

MOTIE VAN WANTROUWEN

 De ondergetekenden, de leden van de raad van de gemeente Eindhoven, hebben de eer de volgende motie aan te bieden;

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, gehoord hebbende de ter zake gevoerde discussie op 13 en 14 juli 2015;

Constaterende dat:
- In het coalitieakkoord ‘Expeditie Eindhoven: iedereen mee’ 2014-2018 een nieuwe sportvisie werd aangekondigd;
- Deze nieuwe sportvisie volgens het coalitieakkoord voltooid zou zijn vóór het bespreken van de programmabegroting 2015;
- Op 11 december de raad een memo heeft ontvangen waarin werd aangegeven dat het aanbieden van de uitgangspuntennotitie sportvisie werd uitgesteld;
- Op 20 januari de wethouder berichtte dat er meer tijd nodig was om te komen tot een sportvisie, dat de sportvisie in maart 2015 zou worden aangeboden en dat de raad voor de zomer van 2015 het raadsvoorstel sportvisie zou ontvangen;
- De sportvisie niet in maart 2015 is verschenen en de wethouder op 31 maart 2015 de raad berichtte dat het aanbieden van de sportvisie wederom werd uitgesteld;
- De raad uiteindelijk op 21 april 2015 de uitgangspuntennotitie sportvisie heeft ontvangen;
- Er op 11 mei een consultatieavond met de stad heeft plaats gevonden;
- De raad op 19 mei een inspraakavond organiseerde en dat vanwege de vele aanmeldingen noodzakelijk bleek om op 26 mei een tweede inspraakavond te organiseren waardoor de politieke behandeling uitgesteld diende te worden;
- De gemeenteraad zich genoodzaakt zag om in een eerste ronde 125 verduidelijkende en technische vragen te stellen om in een tweede ronde 7 verduidelijkende en technische vragen te stellen;
- De wethouder in haar diverse berichten aan de raad aangaf om de sportvisie in co-creatie met de ESR op te stellen;
- De VVD fractie zich genoodzaakt zag om na herhaaldelijk formeel en informeel aandringen uiteindelijk op 30 juni een brief aan de burgemeester te schrijven om de stukken over de Multi Functionele Accommodatie in haar bezit te krijgen en de burgemeester te wijzen op de verplichting die voortkomt uit de Gemeentewet om de raad voldoende te informeren;
- De wethouder het zwaarbeladen debat over de sportvisie niet wilde afwachten en om die reden de contracten met enkele ondernemers op de ijsbaan heeft opgezegd;

Overwegende dat:
- Er niet voldaan is aan de door de wethouder gestelde doelstelling om de sportvisie met de ESR op te stellen omdat de ESR publiekelijk afstand heeft genomen van de uitgangspuntennotitie sportvisie;
- De wethouder er niet in geslaagd is om draagvlak te creëren in de stad aangezien veel partijen aangeven zich niet gehoord te voelen;
- De wethouder een ordentelijke inventarisatie van initiatieven die in de stad leven, achterwege heeft gelaten;
- De wethouder met de uitgangspuntennotitie sportvisie grote onrust heeft veroorzaakt in de stad, bij de gebruikers en partners van de ijsbaan en overige belangrijke stakeholders;
- De wethouder niet heeft voldaan aan haar toezeggingen aan de raad om de sportvisie voor het bespreken van de programmabegroting 2015 aan te bieden, daarna uiterlijk in januari 2015 en daaropvolgend in maart 2015 en er niet in slaagt om de raad voor de zomer van 2015 het raadsvoorstel sportvisie aan te bieden zoals is toegezegd aan de raad;
- De kwaliteit van de uitgangspuntennotitie sportvisie van dermate aard is dat de raad zich genoodzaakt zag om een voor een uitgangspuntennotitie ongekend aantal technische en verduidelijkende vragen te stellen;
- De stukken behorende bij de Multi Functionele Accommodatie uiteindelijk na herhaaldelijk aandringen pas op de uiterste termijn aan de raad werden verzonden terwijl uit de mondelinge toelichting bleek dat deze stukken al lang beschikbaar waren bij de wethouder en niet in staat bleek om een steekhoudend argument te geven voor de vertraagde levering;
- De wethouder de raad niet voldoende actief heeft geïnformeerd over zaken die betrekking hebben op de uitgangspuntennotitie sportvisie en in het bijzonder de stukken behorende bij de Multi Functionele Accommodatie;
- De wethouder niet actief gebruik heeft gemaakt van de raadswerkgroep sport waar onder andere de scenario’s met betrekking tot de Multi Functionele Accommodatie besproken hadden kunnen worden;
- De wethouder de zorgen bij de gebruikers van de ijsbaan en de gebruikers van sporthal Eckart op geen enkele wijze heeft kunnen wegnemen door het niet tijdig communiceren van de diverse ingrijpende plannen;
- De wethouder niet in staat bleek om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de onderbouwing van de diverse stukken en cijfers;
- De wethouder meerdere malen heeft aangetoond niet te beschikken over de juiste feiten, zoals dat wel verwacht mag worden van een wethouder;
Van mening zijnde dat:
- Alles wat verkeerd kan gaan in een dermate belangrijk proces, zoals te komen tot een sportvisie, ook verkeerd is gegaan;
- Door de gebrekkige en in beginsel onvolledige informatieverstrekking de raad niet in staat is gesteld om tijdig over alle de door haar gewenste informatie te beschikken en een weloverwogen standpunt in te nemen;
- De wethouder niet in staat is gebleken om het proces om te komen tot een nieuwe sportvisie goed te begeleiden;
- De wethouder niet in staat is gebleken om op een goede manier te communiceren met de stad om het wantrouwen en de onrust weg te nemen;
- Het vertrouwen van diverse belangrijke partners van sportend Eindhoven in de gemeente diep is geschaad door de wethouder;
- Het procesmatig niet getuigd van een betrouwbare overheid en van kostenefficiency om een gerenoveerde sportkantine te heropenen nadat de gemeente hierin 20.000 euro heeft geïnvesteerd en om twee weken nadien te laten weten dat sporthal Eckart wordt gesloten;

Stelt de raad voor om:
- Haar afkeuring uit te spreken over het gelopen proces om te komen tot een nieuwe sportvisie;
- Uit te spreken dat de gemeenteraad er geen vertrouwen meer in heeft dat wethouder mevrouw B. van Kaathoven in staat is om het huidige beschadigde proces om te komen tot een nieuwe sportvisie te repareren en het resterende proces om te komen tot een nieuwe sportvisie goed en ordentelijke zal voltooien en zegt het vertrouwen in wethouder mevrouw B. van Kaathoven per direct op.
En gaat over tot de orde van de dag.

Ferry van den Broek, VVD
Eddy de Beaumont, LE
Rudy Reker, LPF
Patrick van der Voort, BBL
Dre Rennenberg, OAE
Ko Janssen, CU (Het CDA heeft niet mee ingediend, maar de motie wel ondersteund)
De motie is verworpen in de raadsvergadering van 14 juli 2015

 

Laat reactieformulier zien