Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Het beteugelen van vreemd vermogen (kasgeldlimiet)

Motie B.M07

De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden:

De ondergetekenden, leden van de raad van de Gemeente Eindhoven, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2015, raadsnummer (15R6475) betreffende het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Begroting 2016 en het MIP 2016;

gehoord de ter zake gevoerde discussie in de vergadering van 3 november 2015;

Overwegende dat:

- De Gemeente Eindhoven in het verleden te gemakkelijk vreemd vermogen heeft aangetrokken;

- Het college voornemens is om in 2016 weer 100 miljoen euro bij te lenen om daarmee 64 miljoen van de oude schulden in te lossen en 36 miljoen euro te gebruiken om de begroting van 2016 sluitend te maken;

- Daardoor de bankschuld stijgt naar 452 miljoen euro met een bruto rentelast in 2016 van ruim 10 miljoen euro;

- De rente nu weliswaar laag is, maar dat geen garantie is voor de toekomst;

- Het eigen vermogen van de Gemeente Eindhoven inmiddels drastisch is gedaald;

- Mede door de vele  decentralisaties enorme financiële  risico’s bij de Gemeente liggen, die in de huidige begroting slechts begroot zijn met een “pm” post.

Van mening zijnde dat:

- Bij een oplopende rente de Gemeente Eindhoven in financiële problemen zal komen;

- Een behoudende financiële koers nu meer op zijn plaats is;

- Vele financiële risico’s nog niet verwerkt zijn;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;

- Bij de begroting van 2017 en de jaren daarna de jaarlijkse begrotingen zonder nieuw geleend kapitaal sluitend te maken;

- De inkomsten en uitgaven voor onttrekkingen en toevoegingen aan reserves dienen in evenwicht te zijn. Het overschot wordt direct aangewend om de schuldenpositie naar beneden te brengen;

- Zonder goedkeuring van de gemeenteraad gedurende het jaar 2016 en de jaren daarna geen nieuwe korte termijn leningen aan te gaan om het kasgeldlimiet te dekken;

Eindhoven, 3 november 2015

De leden van de raad,

R. Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

M Oosterveer (VVD), voorsteller

A. Rennenberg (OAE) voorsteller

Toelichting

Dekking: Kort geld is minder kostbaar. Het omzetten naar lang vreemd vermogen zal geld kosten. De dekking dient gezocht te worden in het maximale bedrag dat de Raad heeft gealloceerd voor alle rentelasten. Concreet betekent dit dat het totaal te lenen bedrag omlaag zal gaan en verdere financiële keuzes gemaakt dienen te worden om de leenbehoefte omlaag te brengen.

Overweging: Een verstandig financieel beleid in een sterk veranderende omgeving is de basis voor een stabiele financiële organisatie op lange termijn.

Een sluitende begroting is een begroting waar structureel evenveel binnenkomt als er uit gaat. Zoals in de begroting te zien is, blijven de inkomsten achter bij de uitgaven, zelfs voor onttrekkingen van reserves. Dit dient de komende jaren anders opgezet te worden.

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina