Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Programmabegroting 2012 – 2015


Begroting 2012 - 2015  Commissie Financiën en Bestuur

11 oktober 2011

Voorzitter, dank u wel De mondiale economische crisis laat ook onze stad Eindhoven niet ongemoeid. Miljarden euro’s van Nederlands belastinggeld worden weggeschonken. En behalve bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, zal er voorlopig door het Eindhovens college minimaal 56 miljoen moeten worden bezuinigd. En toch moet de schoorsteen blijven roken. Niet alleen bij ons als gemeente, maar ook bij de 220.000 Eindhovense burgers en legio ondernemingen en bedrijven die in onze stad zijn gevestigd.

Het huidige beleid moet daarop worden aangepast en dat is niet iets wat je als gemeente zo maar even regelt. Dat begrijpen wij als fractie van de Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Maar bezuinigen in het gemeentelijk apparaat is niet hetzelfde als de rekening doorschuiven naar burgers en ondernemers in deze stad. Nee, de overheid dient nu eens een keer snijden in eigen vlees en flink ook. De bureaucratie in dit land, dus ook in Eindhoven is te veel een doel op zich geworden in plaats van een middel om de stad te besturen of burgers en ondernemers snel en op adequate wijze te bedienen. Deze economische crisis is dus een uitgelezen kans om een eind te maken aan overbodige bureaucratische regeltjes en verordeningen. Voorzitter, grijp deze kans met beide handen aan!  Voorzitter
Voor mijn betoog vandaag heb ik nog eens in de ‘Dikke van Dale’ opgezocht wat het woord bezuinigen nu eigenlijk betekend. Let op: - Bezuinigen betekend concreet; ‘zuinig zijn door uitsparen op de uitgaven’. En dat ‘uitsparen op de uitgaven’ is nu precies wat er in onze stad moet gebeuren. Dus geen onrealistische verhogingen doorvoeren naar burgers en bedrijven, maar inplaats daarvan onnodige procedures schrappen, kortere lijnen hanteren en niet onbelangrijk een adequate communicatie. Het blijkt keer op keer dat op het gebied van communicatie er nog een wereld is te winnen. Goed communiceren en dat zult u niet kunnen ontkennen voorzitter, voorkomt onnodige en kostbare procedures met burgers en ondernemers in onze stad. Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving
Dat zijn niet onbelangrijke onderwerpen in onze stad omdat veel burgers in diverse stadswijken hierover klagen. Handhaving blijkt steeds weer een ondergesneeuwd kindje te zijn, wat de leefbaarheid in hun wijk doet afnemen. Bij klachten van buurtbewoners over aantasting van de leefbaarheid in hun woonomgeving duurt het veel te lang – soms jaren en soms ook helemaal niet – voordat überhaupt de politie en/of de gemeente in beweging komt. Of dit nu gaat over overlastgevende jongeren, overtredingen van de winkelsluitingswet op zon- en feestdagen, overlast door kamerverhuurpanden of zwerfvuil. De bewoners voelen zich aan hun lot overgelaten en worden, als zij de moeite nog willen nemen om te bellen, veelal van het kasje naar de muur gestuurd. Toezicht en Handhaving voorzitter, vinden wij als fractie van de Lijst Pim Fortuyn een zeer belangrijk onderwerp, waar wij niet op mogen bezuinigen. Maar tegelijkertijd vinden wij het niet kies om inkomsten uit een Proces Verbaal, Dwangsommen en Bestuurlijke boetes in de begrotingspost mee te nemen. Leges
U moet weten voorzitter dat wij ons als fractie hebben verbaasd over het aantal doorberekende uren, met als resultaat veel te hoge legeskosten welke voor relatief kleine aanvragen of wijzigingen staan. Burgers en ondernemers begrijpen dat niet en wij als Lijst Pim Fortuyn kunnen dat ook niet aan hen uitleggen. Ook niet met het argument dat de aanvragen kostendekkend moeten zijn. Als slimste regio van ons land en met ongekende mogelijkheden voor digitalisering moet dat niet alleen sneller, maar ook veel goedkoper kunnen. Dus met een goed beleid dienen wij een tweedelig doel. Eigen organisatie en Financiën 
Jaar in jaar uit voorzitter, zolang wij als Lijst Pim Fortuyn in deze raad zijn vertegenwoordigd, zien wij in onze eigen organisatie het aantal Fte’s gestaag toenemen. In 2011 met 137 fte en volgens de voor ons liggende begroting wordt er komend jaar rekening gehouden met een toename van wederom 15 Fte’s en dit ondanks de steeds verdergaande digitalisering. In het begin van mijn betoog heb ik al gezegd dat de bureaucratie – te veel een doel op zich geworden. Nee voorzitter, de mondiale crisis en de onzekerheid in de financiële wereld moet juist een extra stimulans zijn om de eigen organisatie eens echt te stroomlijnen, waardoor er structureel veel geld bespaard zal worden. De burgers en het bedrijfsleven in onze stad zullen daarvan profiteren. Een daling van 5 miljoen euro in de totale loonkosten, dus vast loon inclusief de veel te hoge uit de hand gelopen inhuur derden van eerdere jaren,  is dit slechts 3.6 % van de totale loonsom.  Deze geringe besparing weegt enerzijds niet op tegen de noodzakelijke bezuinigingen, maar staat anderzijds ook niet in verhouding tot de uitdagingen waar wij als gemeente Eindhoven de komende jaren voor staan. Rudy Reker 11 oktober 2011

Laat reactieformulier zien