Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Het hoofdpijndossier Orgelplein

19 maart 2013
Betoog Rudy Reker

Gecombineerde commissievergadering RV /FB 


Voorzitter, dank u wel.
Nadat wethouder Depla op 15 januari de commissie Financiën en Bestuur had ingelicht over de ontstane problemen binnen het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’, heeft deze wethouder toen ook gezegd dat er intern reeds harde noten waren gekraakt. Tegen de ontslagen projectleider was inmiddels aangifte gedaan en binnen het ambtelijk apparaat waren er disciplinaire maatregelen genomen. Ook was de interne organisatie inmiddels zo georganiseerd dat dit debacle niet meer voor kon komen. Dat waren nog eens heldhaftige woorden.

Wethouder Mary Fiers heeft op 26 februari met woorden van gelijke strekking hetzelfde verhaal verteld. Toch ging het bij de eerstvolgende verhuizing van de Joost de Momperstraat naar het Orgelplein weer verkeerd, waardoor wethouder Fiers zich genoodzaakt zag om af te treden. Voor mijzelf heb ik meerdere essentiële vraagstukken maar ten dele kunnen beantwoorden.

  1. Waarom heeft het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ zoveel jaren in beslag genomen, waarbij de kosten meer dan zijn verdubbeld en dus met miljoenen zijn overschreden, terwijl het project nu 10 jaar later nog niet is afgerond?

         Waarom zijn vergelijkbare projecten in binnen-en buitenland veel sneller gerealiseerd, terwijl de totale kosten daar een fractie bedragen van hetgeen wij als Gemeente Eindhoven nu al op het Orgelplein kwijt zijn?

Voorzitter,

Volgens mijn fractie is het antwoord hierop, dat de gemeentelijke afdeling die zich met deze herhuisvesting van deze woonwagens bezighoudt ernstig heeft gefaald. Zeer ernstig mag ik wel zeggen en dat falen, ziet mijn fractie erg breed. Ons inziens zou dat te maken kunnen hebben met ondeskundigheid van de desbetreffende ambtenaren. Misschien is het angst om verantwoordelijkheid te nemen, of is het ongeïnteresseerdheid? Wie het weet mag het zeggen, maar dat verklaart mede de enorme kostenexplosie van dit project, terwijl het nog lang niet is afgerond.

    2.   Waarom was de interne organisatie, de gemaakte afspraken en/of de routing van de onderliggende documenten na de toezeggingen door beide wethouders niet op orde,  waardoor wethouder Fiers zich genoodzaakt zag om af te treden? Het college was immers toch al gewaarschuwd.

Voorzitter,

Hoewel wethouder Mary Fiers verantwoordelijk gesteld mag worden voor dit debacle, had de Lijst Pim Fortuyn toch van de betreffende ambtenaren mogen verwachten dat zij op en top gemotiveerd het project zonder miskleunen verder zouden afronden. Van wethouder Fiers hadden wij mogen verwachten dat zij persoonlijk de verdere verhuizing en huisvesting op de voet zou volgen. Maar ook van meerdere collegeleden had wethouder Fiers mogen verwachten, dat zij hierin steun zou krijgen.

   3.    Niet minder belangrijk is de vraag hoe wij dit dossier ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ op een ordentelijke manier tot een goed einde kunnen brengen.

Voorzitter,

Deze laatste vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Maar niet onwaarschijnlijk is dat er veel tijd, maar nog véél meer geld voor nodig is, dan tot nu toe in het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ is geïnvesteerd.

Voorzitter, de vraag is nu wel gerechtvaardigd hoe ik op deze sombere gedachte kom. Het antwoord hierop is eenvoudig, omdat er nog veel meer vragen zijn, ook van technische aard, waarop tot nu toe niemand een adequaat antwoord heeft kunnen geven.

Ook de huidige locatie Orgelplein, waarop de woonwagens met berging zijn geplaatst is een onderwerp waar veel over is te doen. Zo zou de grond van deze locatie ongeschikt zijn om er zomaar woonwagens op te zetten. Het uitgevoerde grondonderzoek kan wel juist zijn geweest maar als je daar vervolgens niets mee doet en daar in het project ook geen rekening mee houdt, roep je de ontstane problemen als gemeente Eindhoven over jezelf af. Maar ja, het moest allemaal wel vlug en heel snel, heb ik begrepen.

Ook de rol van Wooninc is zowel bij de bewoners van het Orgelplein als bij mijn fractie niet duidelijk geworden. Wie is bijvoorbeeld eigenaar van deze bouwlocatie en wie is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de standplaatsen? Wie is verantwoordelijk voor de fundering, want het gewicht per woonwagen kan onderling een enorm verschil uitmaken. Maar om nu alle gemaakte fouten op het bordje te leggen van de ingehuurde projectleider gaat onze fractie op dit moment dan ook veel te ver. Want, hij kwam pas later in 2007 in dit project terecht en zijn opdracht luidde zoals hij het zelf formuleerde: ‘bij twijfel, voordeel bewoner’.

Voorzitter,

Ik heb ondertussen enkele keren gesproken met deze toendertijd ingehuurde projectleider, maar ik heb ook gesproken met enkele bewoners van het Orgelplein. Nu ben ik geen erkend grond- of schade-expert van woonwagens maar in enkele daarvan heb ik meerdere schades mogen waarnemen, die naar mijn mening zijn terug te voeren op de onstabiliteit van de grond. Ik heb er ook enkele foto’s van mogen nemen. En neem van mij aan dat deze mensen niet blij zijn hoe het totale project tot nu toe is gelopen. Om aan te tonen hoe ernstig de onstabiliteit van de grond is, wil ik u 2 foto’s laten zien.

Voorzitter,

Dan heb je nog de door mij gelezen inhoudelijke correspondentie tussen de Gemeente Eindhoven en de bewoners van het Orgelplein. Ook dat laat aan duidelijkheid te wensen over. Onduidelijke of zelfs geheel geen informatie over de verhuiskosten, waarbij de verhuizing door de Gemeente Eindhoven dwingend werd uitgevoerd. Dus het probleem dat nu weer speelt laat zich raden.

Voorzitter tot slot,

Er rest ons als Gemeente Eindhoven nog veel werk te doen om het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ naar aller tevredenheid af te handelen. Tegelijkertijd is het de taak van deze gemeenteraad om het ernstige falen – van wie dan ook – die bij dit project is betrokken te onderzoeken. Er zijn nog teveel vragen onbeantwoord. En niet minder belangrijk is het feit dat dit debacle, dat de Eindhovense gemeenschap miljoenen euro’s heeft gekost en wetende dat er nog miljoenen euro’s bijkomen, nooit meer mag voorkomen.

Voorzitter,

Het lek moet boven water en wij zijn het aan onze Eindhovense burgers verplicht om een diepgaand onderzoek in te stellen waarbij alle feiten en miskleunen boven tafel moeten komen. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn wil helderheid en duidelijkheid of dit debacle van het Orgelplein op zich staat of dat het in de Eindhovense gemeentelijke organisatie een structureel probleem is.

De Lijst Pim Fortuyn pleit dan ook met klem voor een raadsenquête.

Dank voor uw aandacht

 

Eindhovens Dagblad

Omroep Brabant

Studio 040

 

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina