Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Vraagtekens bij nieuwbouw moskee

Foto: Al Fourqaan-moskee Otterstraat Eindhoven

Eindhoven,19 februari 2018

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

In het ED van 15 februari jl. hebben wij kunnen lezen dat de nieuwbouw van de Arrahmaan moskee aan de Visserstraat vorige maand is gestart. Hoewel pas 2 van de 3 miljoen euro voor de bouwkosten bijeen is gebracht verwacht imam Ahmed El-Ouazzani dat de resterende 1 miljoen via crowdfunding bijeen te krijgen. Daarom is ook niet te zeggen wanneer de bouw kan worden opgeleverd.

Vanwege geldgebrek laat de imam de geplande ondergrondse parkeergarage van 1.2 miljoen euro vervallen. Er komt op de locatie van de huidige moskee parkeergelegenheid voor 26 auto’s terwijl er in de moskee plaats is voor 400 bezoekers.

Enkele jaren terug wilde een meubelbedrijf aan de Visserstraat de verouderde showroom afbreken en op exact dezelfde locatie een nieuwe showroom bouwen, echter wel met één verdieping erop. Dit bedrijf kreeg van de Gemeente Eindhoven geen bouwvergunning omdat de huidige 8 parkeer-plaatsen op eigen grond, die dit bedrijf voor zijn klanten in gedachten had, niet voldoende zouden zijn. De Gemeente Eindhoven was namelijk de mening toegedaan dat deze parkeerplaatsen voor het eigen personeel nodig waren. Parkeren langs de openbare weg was onbespreekbaar. De hele gang van huidige zaken bij deze Arrahmaan moskee roept bij de LPF fractie daarom nogal wat vragen op.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Heeft de Arrahmaan moskee een bouwvergunning voor de locatie waar zij nu is gaan bouwen?

2. Is bij het college bekend en is het college akkoord gegaan met de nieuwbouw van de Arrahmaan moskee waarbij de ondergrondse parkeergarage geen deel meer uitmaakt van de eerder geplande nieuwbouw?

3. Zo ja, welk argument hanteerde het college om akkoord te gaan met de vervallen ondergrondse parkeergarage?

De locatie van de huidige moskee heeft men in gedachte om daarvan een parkeergelegenheid voor 26 auto’s te maken.

4. Wie is de eigenaar van de opstal en de grond onder de huidige moskee en passen deze 26 parkeerplaatsen in het geldende bestemmingsplan?

5. Is het college niet bevreesd dat er in de omgeving van deze moskee problemen gaan ontstaan door parkeeroverlast i.v.m. met onvoldoende parkeerruimte?

6. Is de wijk en buurt rondom de Visserstraat op de hoogte gesteld van de huidige plannen waarbij de ondergrondse parkeergarage is komen te vervallen? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft u de wijk en buurt geïnformeerd en wat was de uitslag?

7. Nadat de ruwbouw door Janssen Bouw is voltooid wordt de bouw stap voor stap in eigen beheer afgemaakt. Hoe gaat de Gemeente Eindhoven dit bouwproces vervolgens adequaat volgen en controleren?

8. Heeft er een Bibob controle plaatsgevonden waar de huidige 2 miljoen euro vandaan is gekomen? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft dat onderzoek plaatsgevonden?

9. Kan het college uitsluiten dat er geen islamitisch land of salafistische islamitische organisaties de bouw geheel of tendele financiert? Zo ja, waarop baseert u dit antwoord?

10. Kan het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat nieuwbouw en/of uitbreiding van moskeeën in Eindhoven geen draagvlak vindt bij de meerderheid van onze inwoners? Zo ja, waarom geeft u dan toch een bouwvergunning af?

11. Kan het college de stelling onderschrijven dan u met het verlenen van deze bouwvergun-ning zonder voldoende parkeergelegenheid op eigen grond het meubelbedrijf met de showroom in de Visserstraat ernstig heeft gediscrimineerd?

Rudy Reker i.s.m. Tjerk Langman

15/02-18 ED https://www.ed.nl/eindhoven/nieuwbouw-arrahmaanmoskee-eindhoven-gaat-in-fases~aefe2ffd/

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Heeft de Arrahmaan moskee een bouwvergunning voor de locatie waar zij nu is gaan bouwen? 

Op 16-12-2013 is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een moskee op het adres Visserstraat 9 te Eindhoven. De vergunning is op 19-02-2015 afgegeven onder zaaknummer 13/3592.
 
2. Is bij het college bekend en is het college akkoord gegaan met de nieuwbouw van de Arrahmaan moskee waarbij de ondergrondse parkeergarage geen deel meer uitmaakt van de eerder geplande nieuwbouw? 

Op 24-05-2016 is er een aanvraag omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de moskee op het adres Visserstraat 9 te Eindhoven. 
 
Deze wijziging ziet toe op: - het vervallen van de parkeerkelder met daarin 26 parkeerplaatsen; - het creëren van 26 parkeren op maaiveld; - het aanpassen van de entree; - het wijzigen van de inrit naar twee parkeerplaatsen. Aan het afdelingshoofd van de afdeling vergunningen, sector  ruimtelijke expertise is door het college mandaat verleend. De vergunning is op 18-07-2016 afgegeven. 
 
3. Zo ja, welk argument hanteerde het college om akkoord te gaan met de vervallen ondergrondse parkeergarage? 

Bij het nemen van het besluit hebben wij de aanvraag om een omgevingsvergunning getoetst aan de relevante toets-criteria voor wat betreft de wijziging: het Bouwbesluit, het geldende bestemmingsplan “Oud Woensel 2012”, wijzigingsplan “1e  wijziging Oud Woensel 2012 (moskee)” en de eisen van welstand. De wijziging voldoet aan deze toets-criteria. 
 
4. Wie is de eigenaar van de opstal en de grond onder de huidige moskee en passen deze 26 parkeerplaatsen in het geldende bestemmingsplan?

De Marokkaanse Moskee Arrahman is eigenaar van de opstal en de grond. Op grond van de bestemmingsplannen  bestemmingsplan “Oud Woensel 2012” en wijzigingsplan “1e  wijziging Oud Woensel 2012 (moskee)” zijn ter plaatse parkeervoorzieningen mogelijk.
 
5. Is het college niet bevreesd dat er in de omgeving van deze moskee problemen gaan ontstaan door parkeeroverlast i.v.m. met onvoldoende parkeerruimte? 
 
De meeste van de functies aan de Visserstraat hebben geen parkeren op eigen terrein. Ook de moskee heeft nu geen parkeergelegenheid op eigen terrein. Voor het bouwplan van de moskee is reeds in 2014 een parkeerbalans opgesteld.

De bijbehorende parkeernormen zijn dezelfde als die nu worden gehanteerd in de gemeentelijke “Nota parkeernormen 2016”.Doordat de moskee nu op eigen terrein  parkeergelegenheid gaat aanleggen ontlast de moskee de parkeerdruk op straat. Hiermee ontstaat er de mogelijkheid voor de gemeente om  de Visserstraat te herinrichten. Met de herinrichting kunnen we de straatinrichting een stuk overzichtelijker en daarmee veiliger maken.  De gemeente heeft onlangs afstemming gehad met de moskee over de bouw in relatie tot de start van herinrichting van de Visserstraat. Het college is dan ook niet bevreesd dat er in de omgeving van deze moskee problemen gaan ontstaan door parkeeroverlast i.v.m. met onvoldoende parkeerruimte. 

6. Is de wijk en buurt rondom de Visserstraat op de hoogte gesteld van de huidige plannen waarbij de ondergrondse parkeergarage is komen te vervallen? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft u de wijk en buurt geïnformeerd en wat was de uitslag?  

De inspraakavonden die hebben plaatsgevonden zijn georganiseerd in het kader van de realisatie van het geldende bestemmingsplan: Oud Woensel 2012 en wijzigingsplan 1e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat). De wijk is d.m.v. publicatie op de gemeentelijke website geïnformeerd m.b.t de aangevraagde vergunningen. De aanvragen voor de bouw van de moskee en de aanvraag voor het wijzigen van de moskee zijn bij ontvangst en na besluitvorming gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
 
7. Nadat de ruwbouw door Janssen Bouw is voltooid wordt de bouw stap voor stap in eigen beheer afgemaakt. Hoe gaat de Gemeente Eindhoven dit bouwproces vervolgens adequaat volgen en controleren? 

De afdeling toezicht en handhaving zal het bouwproces begeleiden vanaf het moment dat de bouw gestart is tot aan gereed melding. De moskee kan pas in gebruik worden genomen als deze volledig afgebouwd is en voldoet aan de eisen zoals genoemd in de omgevingsvergunning.
 
8. Heeft er een Bibob controle plaatsgevonden waar de huidige 2 miljoen euro vandaan is gekomen? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft dat onderzoek plaatsgevonden?

Nee, die controle heeft niet plaatsgevonden omdat er ten tijde van de vergunningaanvraag ( 16 december 2013) in Eindhoven nog geen Bibob-beleid was voor de toepassing van Bibob bij de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten.” 
 
9 “Kan het college uitsluiten dat er geen islamitisch land of salafistische islamitische organisaties de bouw geheel of ten dele financiert? Zo ja, waarop baseert u dit antwoord?

Wij onderzoeken momenteel binnen onze wettelijke mogelijkheden de herkomst van de financiering. Indien blijkt dat de financiering afkomstig is van (buitenlandse) organisaties die vanuit hun overtuiging haaks staan op onze kernwaarden van vrijheid wordt dit als onwenselijk beschouwd. Dit zal dan ook onderwerp van gesprek zijn met het bestuur van de moskee.

Buitenlandse financiering van religieuze instellingen is in ons land niet strafbaar. Iedere geloofsgemeenschap heeft in de vrijheid om vanuit het binnen- of buitenland geld te ontvangen voor hun moskee, kerk, synagoge of tempel. 
 
10. Kan het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat nieuwbouw en/of uitbreiding van moskeeën in Eindhoven geen draagvlak vindt bij de meerderheid van onze inwoners?  Zo ja, waarom geeft u dan toch een bouwvergunning af? 

Nee, dit kan het college niet eens zijn met de LPF.
 
11. Kan het college de stelling onderschrijven dan u met het verlenen van deze bouwvergunning zonder voldoende parkeergelegenheid op eigen grond het meubelbedrijf met de showroom in de Visserstraat ernstig heeft gediscrimineerd?

Neen, deze stelling onderschrijven wij niet,
 
Eindhoven, 27 maart 2018 (ontvangen op 29 maat 2018)
 

 

Laat reactieformulier zien