Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Turkse weekendscholen in Eindhoven?

Foto: Studio040

Raadsvragen: Wel of geen Turkse weekendscholen in Eindhoven?

Met antwoord van het college

Eindhoven, 12 augustus 2018
 
Geacht college,
 
De Turkse overheid betaalt mee aan het opzetten van Turkse weekendscholen in Europa, waaronder ook in Nederland. Dat mochten wij de afgelopen dagen uit de media vernemen. Daarmee wil de Turkse overheid de identiteit van en de cultuur bij jonge Turken in het buitenland waarborgen en de band met het vaderland Turkije versterken.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is ongerust hierover en vindt dat Turkse Nederlanders beschermd moeten worden tegen het plan van president Erdogan, die op dictatoriale wijze steeds meer grip probeert te krijgen op Europeanen van Turkse afkomst. Ook het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad is ongerust en heeft een raadsdebat hierover aangevraagd.   

De LPF-fractie deelt de ongerustheid van veel leden in de Tweede Kamer. Wij vinden dat de Turkse overheid steeds meer invloed krijgt op Turken die in ons land wonen waardoor de integratie wordt bedreigd en tweespalt in onze samenleving wordt aangewakkerd. De tijd van afwachten is voor de LPF-fractie voorbij. De landelijke en lokale overheden moeten nu ingrijpen om de lange arm van Ankara te beteugelen.
 
Daarom hebben wij de volgende vragen.
 
1. Was het college al eerder op de hoogte van de plannen van de Turkse regering om in Europa en dus ook in Nederland weekendscholen op te zetten? 

2. Zo ja, waarom hebt u dat niet aan de raad bekend gemaakt? 

3. Voor zover u al eerder op de hoogte was, kunt u dan vertellen welke Eindhovense organisatie of organisaties hierbij betrokken zijn?

4. Voor zover u al eerder op de hoogte was, kunt u dan vertellen of deze Eindhovense organisatie of organisaties subsidie hebben aangevraagd? 

5. Als de Turkse regering deze plannen doorzet, is het Eindhovens college dan voornemens om medewerking te verlenen om Turkse weekendscholen toe te staan, die mede gefinancierd worden door de dictatoriale Turkse overheid? 

6. Zo ja, welke locaties heeft u dan voor ogen?

7. Is het college het met de LPF-fractie eens dat deze scholen een bedreiging zijn voor de integratie en dat dit een ongewenste buitenlandse inmenging is van de Turkse overheid die het fundament van de Nederlandse democratie en rechtsorde keihard raakt? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college het met de LPF-fractie eens dat voor het maatschappelijk belang deze scholen verboden moeten worden? Zo nee, waarom niet?
 
Rudy Reker

Tjerk Langman

14/08 Studio040

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Was het college al eerder op de hoogte van de plannen van de Turkse regering om in Europa en dus ook in Nederland weekendscholen op te zetten?

Het college heeft het nieuws over het voornemen van de Turkse regering om in verschillende landen weekendscholen op te zetten en te financieren onlangs via de media vernomen.
 
2. Zo ja, waarom hebt u dat niet aan de raad bekend gemaakt? 

Niet van toepassing. 
 
3. Voor zover u al eerder op de hoogte was, kunt u dan vertellen welke Eindhovense organisatie of organisaties hierbij betrokken zijn? 

Niet van toepassing. 
 
4. Voor zover u al eerder op de hoogte was, kunt u dan vertellen of deze Eindhovense organisatie of organisaties subsidie hebben aangevraagd? 

Niet van toepassing. 
 
5. Als de Turkse regering deze plannen doorzet, is het Eindhovens college dan voornemens om medewerking te verlenen om Turkse weekendscholen toe te staan, die mede gefinancierd worden door de dictatoriale Turkse overheid? 

Het college sluit zich aan bij het standpunt dat ten aanzien hiervan door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ingenomen: "Het staat landen vrij om behoud van de eigen taal en cultuur te stimuleren bij hun landgenoten, of hun kinderen of kleinkinderen, in het buitenland. Meerdere landen, waaronder ons eigen land, doen dit. Wat we niet willen is onderwijs dat als doel heeft om de integratie in Nederland te belemmeren of om antidemocratische opvattingen te stimuleren. Als er signalen zijn dat dit gebeurt, zal de overheid optreden".
 
6. Zo ja, welke locaties heeft u dan voor ogen? 

Er zijn vooralsnog geen subsidieaanvragen of huisvestingsverzoeken binnengekomen die betrekking hebben op het realiseren van dergelijke weekendscholen. Ook hebben we vanuit de diverse schoolbesturen geen signalen ontvangen dat dit speelt in Eindhoven. 

7. Is het college het met de LPF-fractie eens dat deze scholen een bedreiging zijn voor de integratie en dat dit een ongewenste buitenlandse inmenging is van de Turkse overheid die het fundament van de Nederlandse democratie en rechtsorde keihard raakt? Zo nee, waarom niet? 

Zie hiervoor de beantwoording van vraag 5.
 
8. Is het college het met de LPF-fractie eens dat voor het maatschappelijk belang deze scholen verboden moeten worden? Zo nee, waarom niet? 

Zie hiervoor eveneens de beantwoording van vraag 5.    
Eindhoven, 27 augustus 2018