Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

'Broodjeszaak mogelijk gefinancierd met terreurgeld’

Raadsvragen: ‘Eindhovense broodjeszaak mogelijk gefinancierd met terreurgeld’

Met antwoord van het college 

Eindhoveven, 15 februari 2019
 
Geacht college,
 
Met ontzetting heeft de LPF kennis genomen van het nieuws dat een vermoedelijk kopstuk van de Syrische terreurgroep Jahbat Al-Nusra, die ervan wordt verdacht een leidende rol te hebben gespeeld bij diverse executies in zijn thuisland, in Eindhoven een broodjeszaak heeft gehad (ED 14-22019). De broodjeszaak Pain du Delicieux van de Syriër Fatah A., die als vluchteling naar ons land is gekomen zou vermoedelijk zijn gefinancierd met terreurgeld.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen: 

- Vindt er voorafgaand aan de vergunningverlening van broodjeszaken een Bibob onderzoek plaats en wordt daar buitenlandse financiering in meegenomen? Zo nee, waarom niet?

- Is het college naar aanleiding van deze onthulling voornemens om bij vergelijkbare zaken van statushouders een Bibob onderzoek uit te voeren? Zo nee, waarom niet? 

- Ontvangen statushouder bij het starten van een bedrijf een startsubsidie en behoort daar ook een controle bij van eventueel terreurgeld? Hoe hoog zijn deze subsidies? 

- Zijn startsubsidies terug te vorderen als blijkt dat er door het bedrijf gebruik is gemaakt van crimineel geld en/of van terreurgeld? 

- Welke maatregelen gaat u als college nemen om vergunningen scherper te controleren om dit soort praktijken te voorkomen? 
 
https://www.ed.nl/eindhoven/justitie-over-syrier-uit-bergeijk-broodjeszaak-in-eindhoven-metterreurgeld-gekocht~a5b19f5f/  
 
Tjerk Langman Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Vindt er voorafgaande aan de vergunningverlening van broodjeszaken een Bibob  onderzoek plaats en wordt daar buitenlandse financiering in meegenomen? Zo nee,  waarom niet?  

Als een broodjeszaak een exploitatievergunning (of drank- en horecavergunning)  nodig heeft, dan vindt Bibob-toetsing plaats. De (buitenlandse) financiering van de  onderneming wordt dan getoetst. Er wordt pas een vergunning verleend als er  duidelijkheid is over de uitkomst van de Bibob-toetsing. In casu is daarom nog geen  vergunning verleend aan de vergunningaanvrager.

2. Is het college naar aanleiding van deze onthulling voornemens om bij vergelijkbare  zaken van statushouders een Bibob onderzoek uit te voeren? Zo nee, waarom niet? 

Nee, een Bibob-toets is niet afhankelijk of de aanvrager een statushouder is  omdat bij elke vergunningaanvraag voor een drank- en horecavergunning of  exploitatievergunning onderzoek wordt gedaan in het kader van de Wet Bibob.

3. Ontvangen statushouders bij het starten van een bedrijf een startsubsidie en behoort  daar ook een controle bij van eventueel terreurgeld? Hoe hoog zijn die subsidies?  

Het Sociaal Domein kent geen startsubsidie voor het starten van een bedrijf. Wel   kunnen zelfstandigen in bepaalde gevallen een beroep doen op de regeling Bbz  (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Het Bbz kan onder voorwaarden financiële  steun en begeleiding bieden om een bedrijf te starten of door een moeilijke periode  heen te helpen. Het kan dan gaan om een bedrijfskrediet of een uitkering voor  levensonderhoud. Het Bbz is een vangnet. Bij een aanvraag wordt gecontroleerd of  er andere kredieten mogelijk zijn, of dat er andere geldstromen zijn. De hoogte van  het bedrijfskrediet is afhankelijk van het geval (voor starters maximaal €36.762), de  uitkering levensonderhoud is gelijk aan een bijstandsuitkering. In casu is geen sprake  van een Bbz-regeling aangezien deze persoon niet in Eindhoven woonachtig is.   

4. Zijn startsubsidies terug te vorderen als blijkt dat er door het bedrijf gebruik is  gemaakt van crimineel geld en/of van terreurgeld? 

Zoals aangegeven kent het Sociaal Domein geen startsubsidie. Verstrekte Bbz gelden kunnen worden teruggevorderd, bijvoorbeeld als de opgelegde  verplichtingen i.v.m. bedrijfskapitaal niet worden nagekomen of wanneer er toch  kapitaal blijkt te zijn.    

5. Welke maatregelen gaat u als college nemen om vergunningen scherper te  controleren om dit soort praktijken te voorkomen? 

Er is geen aanleiding om scherper te controleren. Er vindt reguliere toetsing van de  vergunningaanvraag plaats, toetsing op levensgedrag / zedelijkheid en een Bibob toetsing. Daarbij geldt dat in deze casus nog geen vergunning is verleend.  

Eindhoven, 5 maart 2019. 
 

Laat reactieformulier zien