Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

'Zorgcentrale is één grote chaos'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvragen: Erbarmelijke omstandigheden Centrale24

Met antwoord van het college

Eindhoven, 5 februari 2020

Geacht college,

Onze fractie is erg geschrokken van het krantenbericht van 4 februari jl. over de zorgcentrale Centrale24 van Lunet Zorg. Diverse klokkenluiders slaan alarm over de veiligheid van aangesloten cliënten. Dit omdat vaak onervaren personeel wordt ingezet en de werkdruk enorm is.
Daarom hebben wij contact opgenomen met een van de klokkenluiders en na dat gesprek zijn wij van mening dat de situatie zo schrijnend is dat er acuut maatregelen moeten worden getroffen om (dodelijke) slachtoffers te voorkomen. Hierbij een opsomming van de problemen die er volgens de klokkenluider momenteel allemaal spelen:

- Veel centralisten zijn onervaren (studenten) en niet BIG geregistreerd. Dus hebben ze geen verpleegkundige achtergrond.

- De centralisten zijn overbelast door de vele systemen die ze vooral in de nacht in de gaten moeten houden. Denk daarbij aan bewegingsmelders, personenalarmering, gps-tracksystemen, camerasystemen. Als de centralist druk is met een syteem (bv. omdat een cliënt gevallen is, verward is of een epileptische aanval heeft) kunnen ze de andere systemen onvoldoende controleren waardoor ze weleens alarmerende signalen missen.

- De sytemen waarmee gewerkt wordt zijn sterk verouderd waardoor storingen kunnen ontstaan.

- Door de werkdruk en onvrede is er een groot verloop van ervaren en gekwalificeerd personeel. Het afgelopen jaar vertrokken er 30 centralisten. Hierdoor wordt steeds meer onervaren personeel ingezet dat niet bekwaam is met alle risico’s van dien.

- Het rooster wat gehanteerd wordt is ronduit ongezond. Veel te veel wisselende diensten en zeker teveel nachtdiensten. De CAO afspraken worden niet gevolgd.

- Het ziekteverzuim is erg hoog, tussen de 10 en 25 procent!

- De leidinggevende beoordeeld de ziektemeldingen ipv een bedrijfsarts. Hierdoor wordt het personeel soms gedwongen om toch te komen werken en anders vakantie-uren in te zetten.

- De communicatie tussen de leiding en het personeel is ronduit slecht, en er is sprake van een conflictsituatie en een angstcultuur.

- Dat er sprake is van een crisis is wel duidelijk, want Lunet Zorg heeft deze week een crisiscommunicatiebureau ingeschakeld ivm het risico op reputatieschade.

- Familieleden die clienten in de ochtend aantreffen merken ook dat de cliënten niet of onvoldoende gevolgd worden met alle gevaren van dien.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van alle negatieve berichtgeving rondom de Centrale24?

2. Bent u het met ons eens dat de veiligheid van de cliënten in het geding is en dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen? Zo nee, waarom niet?

3. Kan de Centrale24 nog wel functioneren zonder directe maatregelen? Is dat nog wel verantwoord en uit te leggen aan de cliënten en de familieleden?

4. Vindt u ook dat de inspectie gezondheidszorg moet worden ingeschakeld en dat er een onafhankelijk onderzoek moet worden ingesteld ipv een intern onderzoek zodat in een gedegen rapport zwart op wit de problemen en de verbeterpunten kunnen worden beschreven? Graag uw reactie.

5. Of is het college van mening dat er gezien deze erbarmelijke situatie direct een crisismanager moet worden aangesteldt?

6. Hoe is het mogelijk dat er heel vaak personeel ingezet wordt zonder verpleegkundige of verzorgende beroepsopleiding (BIG geregistreerd), dit is toch vragen om problemen?

7. Hoe kan het zijn dat de ondernemingsraad van Lunet Zorg en de familievereniging Lunet Zorg al veel langer op de hoogte zijn van alle problemen bij Centrale24 maar dat er nog steeds geen adequate actie is ondernomen?

8. Hoe gaat de klachtenafhandeling van cliënten in zijn werk en hoeveel klachten zijn er het afgelopen jaar bij Centrale24 binnengekomen?

9. In april verhuist de Centrale24 van het universiteitsterrein naar de High Tech Campus. Wat voor impact heeft dat op de zorgverlening, de cliënten en het personeel?

https://www.ed.nl/eindhoven/personeel-eindhovense-zorgcentrale-slaat-alarm-het-is-wachten-op-een-hele-grote-fout~a84e5744/ 

https://www.ed.nl/eindhoven/centralist-van-centrale-24-als-ouders-dit-weten-breekt-de-hel-los~abc2da50/

 

I.v.m. de urgentie zouden wij graag de antwoorden met spoed willen ontvangen.

 

Tjerk Langman,

Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

https://www.ed.nl/eindhoven/grote-zorgen-in-raad-en-kamer-om-chaos-bij-eindhovens-centrale24~af8e6118/ 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u op de hoogte van alle negatieve berichtgeving rondom de Centrale24?

Het college heeft kennis genomen van de berichtgeving in het ED op 4 februari.

2. Bent u het met ons eens dat de veiligheid van de cliënten in het geding is en dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen? Zo nee, waarom niet?

Er is geen enkele directe relatie tussen Centrale24 en de gemeente Eindhoven dus wij hebben hier geen weet van, om die reden hebben wij navraag gedaan bij Centrale24. Bij navraag bij Centrale24 wordt aangegeven dat de veiligheid niet in het geding is. In de basis gaat het om inwoners die zelfstandig wonen en die de behoefte hebben om het gevoel van veiligheid te vergroten in de avond- nacht- en weekenduren. Specifiek aan ongeplande zorg- en dienstverlening als dit nodig is. Dit wordt geboden via een systeem van personenalarmering. Er zijn in Nederland meerdere organisatie die deze vorm aanbieden. Centrale24 verzorgt in eerste instantie de triage waarbij de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Dit kan via een beeld- en/of een geluidsverbinding. Vervolgens wordt het verzoek van benodigde alarmopvolging neergelegd bij de door de inwoner vooraf aangegeven contactpersoon. Dit kan een familielid, mantelzorger óf de zorgorganisatie waar de inwoner reeds zorg- en dienstverlening van ontvangt. Diverse zorginstellingen zoals Archipel, Vitaliszorggroep, Oktober (voorheen RSZK) Valkenhof en anderen maken gebruik van Centrale24 voor de ongeplande zorg.

Centrale24 geeft aan te werken met ervaren centralisten (zij beschikken over een afgeronde beroepsopleiding verpleegkundige of verzorgende op minimaal kwalificatieniveau 3) en medewerkers die opgeleid en gekwalificeerd zijn voor een verantwoorde uitoefening van hun taak. De feitelijke zorg ter plekke bij de cliënten wordt uitgevoerd door nachtzorgmedewerkers verpleegkundigen en agogisch geschoolde niveau

3 en 4. De kwaliteit van dienstverlening wordt 24/7 gemonitord en Centrale24 zegt volledig te voldoen aan alle normen van de branche-vereniging voor woonzorg technologie WDTM (Wonen Dienst Techniek voor Mensen). Het afgelopen najaar heeft Centrale24 het ketenkeurmerk personenalarmering behaald.

3. Kan de Centrale24 nog wel functioneren zonder directe maatregelen? Is dat nog wel verantwoord en uit te leggen aan de cliënten en de familieleden?

Zie ook de beantwoording van vraag 2. Het gaat hier om verantwoorde zorg, de veiligheid van cliënten en de kwaliteit van zorg is, voor zover wij kunnen overzien, niet in het geding.

4. Vindt u ook dat de inspectie gezondheidszorg moet worden ingeschakeld en dat er een onafhankelijk onderzoek moet worden ingesteld ipv een intern onderzoek zodat in een gedegen rapport zwart op wit de problemen en de verbeterpunten kunnen worden beschreven? Graag uw reactie. 

Het is niet aan het college om te zeggen of de inspectie gezondheidszorg ingeschakeld moet worden. Wij hebben geen klachten ontvangen van de zorgaanbieders waar de gemeente Eindhoven een contract mee heeft en die gebruik maken van Centrale24.

5. Of is het college van mening dat er gezien deze erbarmelijke situatie direct een crisismanager moet worden aangesteldt?

Dit is niet aan het college.

6. Hoe is het mogelijk dat er heel vaak personeel ingezet wordt zonder verpleegkundige of verzorgende beroepsopleiding (BIG geregistreerd), dit is toch vragen om problemen?

Centrale24 geeft op navraag hierover het volgende aan. Alle medewerkers zijn opgeleid en gekwalificeerd voor een verantwoorde uitoefening van hun taak. Centrale24 werkt met ervaren centralisten. Zij beschikken over een afgeronde beroepsopleiding verpleegkundige of verzorgende op minimaal kwalificatieniveau 3. Het is een misvatting dat deze medewerkers ook BIG geregistreerd zouden moeten zijn. De BIG registratie is nodig om voorbehouden handelingen uit te mogen voeren. Deze handelingen worden niet uitgevoerd door de medewerkers van Centrale24. Per dienst werkt er maximaal 1 medewerker uit de flexpool die niet verpleegkundig of agogisch is geschoold. Deze medewerker kan aan de telefoon snel en adequaat een inschatting maken of er meteen geschakeld moet worden met een medewerker van de centrale met zorginhoudelijke kennis.

De feitelijke zorg ter plekke bij de cliënten wordt niet uitgevoerd door medewerkers van Centrale24 maar door nachtzorgmedewerkers van betrokken zorgorganisaties (verpleegkundigen en agogisch geschoolde niveau 3 en 4).

7. Hoe kan het zijn dat de ondernemingsraad van Lunet Zorg en de familievereniging Lunet Zorg al veel langer op de hoogte zijn van alle problemen bij Centrale24 maar dat er nog steeds geen adequate actie is ondernomen?

De organisatie geeft aan regelmatig gesprekken te voeren met de reguliere medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad, Centrale cliëntenraad en Centrale cliëntvertegenwoordigersraad) over de onderwerpen die medewerkers en klanttevredenheid betreffen. Daarnaast wordt aangegeven dat de ‘Familievereniging Lunet zorg’ geen regulier medezeggenschapsorgaan is.

8. Hoe gaat de klachtenafhandeling van cliënten in zijn werk en hoeveel klachten zijn er het afgelopen jaar bij Centrale24 binnengekomen?

Navraag bij Centrale24 levert op dat Centrale24 service-afspraken heeft met aangesloten zorgorganisaties. Klachtafhandeling van cliënten loopt via de aangesloten zorgorganisaties. Die hebben daar allen een eigen regeling voor, een klachtenfunctionaris en een cliëntvertrouwenspersoon. Over Centrale24 zijn geen klachten gemeld is ons medegedeeld.

9. In april verhuist de Centrale24 van het universiteitsterrein naar de High Tech Campus. Wat voor impact heeft dat op de zorgverlening, de cliënten en het personeel?

Centrale24 geeft aan voornemens te zijn in het voorjaar van 2020 te verhuizen. Voor het personeel zal daar een prettiger werkomgeving worden gerealiseerd. Verder heeft het voor cliënten en zorgverlening geen consequenties.

Eindhoven, 3 maart 2020

Laat reactieformulier zien