Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Jeugdoverlast Blixembosch


Een Ouverture met valse noten
Update: met antwoorden B&W
Een goed leider, wat een componist van een gerenommeerd orkest behoort te zijn, zal valse noten direct opvallen en daarvoor een juiste oplossing aandragen. Zo niet het gemeentebestuur van Eindhoven – met in het verlengde daarvan de wetsdienaren van deze stad – welke al geruime tijd op de hoogte zijn van de valse noten die overlast gevende jongeren veroorzaken op de Ouverture in het winkelcentrum Blixembosch, in Eindhoven Woensel Noord.

Tot nu toe zijn veel Eindhovenaren, die zich gedwongen voelden hun wijk te verlaten – al dan niet door de toenemende onleefbaarheid in hun vorige woonomgeving – bedrogen uitgekomen, omdat zij tevergeefs dachten hier in Blixembosch een rustige oude dag door te kunnen brengen. Aldus is mij zo meerdere keren ter ore gekomen. In dit onderhavige geval speelt deze overlast zich af in- en rondom het Winkelcentrum Blixembosch, welke overlast reeds vele maanden eerder door verschillende bewoners is gemeld. Dit zowel bij het Klanten Contact Centrum als bij de Hermandad, die erop toe moet zien dat de overlast binnen de perken en binnen de normen van fatsoen blijft. Behalve diverse ontvangstbevestigingen en brieven van Politie Eindhoven Woensel Noord, gebeurt er tot nu toe weinig tot niets. Jawel, lees en huiver, ik citeer slechts één regel uit een brief van 10 april 2008, die één van de bewoners vanuit dit voornoemd bureau heeft ontvangen: ‘U is medegedeeld dat vanwege de politie al projecten uitgevoerd worden ter beheersing van de overlast op de Ouverture en er vanwege de capaciteit de frequentie en intensiviteit daarvan niet verhoogd zullen worden’. Fijn, daar moet je het als Eindhovense belastingbetaler mee doen. Is er dan niets gebeurd? Jawel, dat zeggen de bewoners ook niet, want in de middaguren – op onjuiste tijdstippen – zagen zij enkele keren een politieauto door de straat rijden terwijl voornamelijk in de namiddag en avonduren de overlastgevende jongeren zich naar het Winkelcentrum Blixembosch begeven. Het lijkt erop of er een politiezender in de groep actief is, want telkens voor een bezoek van de politie verschuilen zij zich op een andere locatie, zodat er dan weinig tot niets is te constateren. Ook vanuit andere stadswijken weten diverse jongeren Blixembosch te vinden. Ik wil erbij vermelden dat de klagende bewoners – die allen ook jong zijn geweest – begrip tonen voor het feit dat de ouders hun kroost niet de hele dag en avond kunnen opsluiten, maar ook hier (weer!) worden grenzen overtreden. Maar het is vervelend en mijn fractie vindt het ontoelaatbaar dat indien de politie langs is geweest om toezicht uit te oefenen of een waarschuwing uit te delen de bewoners daarna weer worden uitgescholden. Op het plein proberen diverse jongeren met hun scooters indruk te maken op de andere aanwezigen, door hard en al dan niet met één wiel knetterend en ronkend over het plein te rijden. Dit geeft deze bewoners in Blixembosch meer geluidsoverlast dan vliegtuigen van Eindhoven Airport, laat dat duidelijk zijn. Maar ook door de snelheid van deze scooters op het plein, zijn deze hinderlijk en gevaarlijk voor ouderen en spelende kinderen. Ik ga dat niet verder toelichten. Een bewoner geeft aan meerdere keren gezien te hebben dat er kleine plastic zakjes van eigenaar verwisselen die sommige bezoekers onder uit hun scooterzadel toveren. Ook is het voorgekomen dat er auto’s het plein oprijden en nagenoeg dezelfde handelswijze erop nahielden als de scooterberijders, die ik zojuist heb aangehaald. Regelmatig – zeker bij koud en/of nat weer – staan deze jongelui onder het afdak van het Winkelcentrum dezelfde bravourestreken uit te halen. Uiteraard met veel herrie, waarbij het lawaai en de uitlaatgassen omhoog de appartementen en de winkels intrekt. Ook de rook van andere rookwaren trekt omhoog de woningen binnen, wat zeer onprettig is, dat kan ik u wel bekennen, want ik heb daar enkele uren de zaken af zitten kijken. Bij de ingang van ‘La Scala’ tijdens mijn vertrek daar – een vertrek wat meer dan een uur duurde – kwamen in totaal nog 4 andere bewoners naar mij toe – die mij klaarblijkelijk herkenden als raadslid – met hetzelfde verzoek of ik a.u.b. iets kon doen aan de zojuist beschreven overlast. Ik mag veronderstellen dat het college dit ongenoegen van deze bewoners wil begrijpen. Als bewoners naar de hangjongeren kijken of door het Winkelcentrum lopen wordt er provocerend afval langs de vuilnisbakken gegooid. Iemand die er iets van durft te zeggen word uitgescholden. Bewoners die bij deze jongelui klagen worden gepest en uitgescholden, waarbij een keer een brandende krant op het balkon van de eerste etage is gegooid. Dat aan de hiergenoemde overlast onmiddellijk een einde moet komen zal meer dan duidelijk zijn. Onlangs zagen de bewoners de ‘handhavers van het Stadsdeelteam’, bestaande uit 2 geüniformeerde personen gelijkelijk over beide seksen verdeeld en in bezit van een automobiel met een embleem van onze stad Eindhoven, de jongelui aanspreken en daarna weglopen. Ik wist overigens niet dat deze dienst bestond maar goed dat is mijn handicap. Dat weglopen ging met gejoel, lange neuzen trekkend van de jongelui richting deze handhavers en met het ander middelvingertje in de lucht. Mijn fractie hoopt dat het college kan begrijpen wat deze gebaren bij deze bewoners doen, die Normen en Waarden met de paplepel hebben binnengekregen. Ik hoop dat dit college het met de Lijst Pim Fortuyn eens kan zijn, dat deze voorgenoemde handelswijze reeds ontoelaatbare vormen heeft aangenomen en dringend vraagt om een hernieuwde introductie van Normen en Waarden in de stad Eindhoven. Tot nu toe ontbreekt de politieke moed om onze wetsdienaren op een juiste wijze aan te sturen en te voorzien van technische hulpmiddelen, zoals het plaatsen van voldoende camera’s, op locaties waar dit gewenst is, waarbij mijn fractie stelt dat het argument wat de politie op 10 april op papier heeft gezet te gek is voor woorden. Het is typerend voor de huidige situatie in onze stad Eindhoven, dat juist gisterenavond in de commissievergadering wethouder Mittendorff het slechte nieuws bekend maakte dat de situatie in Woensel-Zuid rond de overlast van probleemjongeren zodanig uit de hand is gelopen dat het Veiligheidshuis heeft moeten besluiten om repressieve middelen in te zetten. Het is maar dat we terdege beseffen dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Natuurlijk zijn er oplossingen aan te dragen om deze overlast te beëindigen. Een van de oplossingen begint om met deze jongeren indringend te communiceren. Jawel hier kunnen we het ‘gemeentelijk toverwoord’ communiceren weer gebruiken. Communiceren betekent ook luisteren naar hetgeen deze jongelui beweegt, het waarom en daar in goed overleg andere locaties voor zien te vinden waar zij hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Locaties die veilig zijn voor hen en niet storend voor omwonenden. Ook de uitgang van het appartementencomplex ‘La Scala’ wat direct op het plein uitkomt kan op diverse manieren veiliger gemaakt worden. Zoals het nu is, is het wachten op ongelukken. Natuurlijk zal er na gemaakte afspraken – zeker in de beginfase – strikt gehandhaafd moeten worden door meerdere wijkagenten die de jongelui en de buurt door en door kennen. Veel bewoners van Eindhoven zijn het met de Lijst Pim Fortuyn eens dat de wijkagent van weleer weer terug moet op straat. Niet om de paar maanden vervangen door een andere wijkagent, maar deze functie opwaarderen omdat hier dicht op de bewoners van deze stad het toekomstig kwaad in de kiem gesmoord kan worden. ‘De kraan dichtdraaien werkt beter en op de duur voordeliger dan blijven dweilen met de kraan open’. Mochten er toch nog gasten tussen zitten die denken zich aan gemaakte afspraken te kunnen onttrekken, zullen zij de sterke arm van de Hermandad moeten voelen en indien waarschuwingen, boetes en/of inbeslagname van scooters niet afdoende helpen zal er door deze gasten in het ‘spinnenhok op water en brood’ overnacht moeten worden. Het is de hoogste tijd dat de politie weer respect gaat afdwingen door daadkracht te tonen, want zoals het met de ‘handhavers van het Stadsdeelteam’ is gegaan mag men in Eindhoven niet accepteren. Al eerder heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn – op 31 januari 2008 – in ‘Raadsvragen naar aanleiding overlast door een groep jongeren in het Winkelcentrum Woensel’ onze ongerustheid uitgesproken en duidelijk kenbaar gemaakt, dat er een kentering dient te komen in het softe overheidsbeleid in deze stad, waar verschillende lieden van profiteren, maar waar andere inwoners van Eindhoven de dupe van zijn. Zo vindt onze fractie het onbegrijpelijk dat graffiti in deze stad tot kunst is verheven. ‘Kunst’ die op andermans eigendommen worden aangebracht. Tegenstrijdiger kan het niet. Een onlangs door de Lijst Pim Fortuyn ingediende motie ter bestrijding van graffiti kon slechts rekenen op steun van de plaatselijke partijen. De landelijke partijen lieten het afweten! Waar moet het naar toe met dit land! Maar goed; hieronder een citaat uit het betreffende artikel, met daaronder een link, indien u het hele verhaal nog een keer wilt lezen. ‘Mijn fractie vindt dat de Hermandad samen met de (landelijke) politiek op uiterst korte termijn een adequate oplossing moet zoeken, zoals die in de vijftiger- en zestigerjaren zoden aan de dijk zette. Lik op stuk, fel op de huid zitten, schades en vernielingen onherroepelijk verhalen op hen of op de ouders en een zero–tolerance beleid. Dusdanig dat men zich de volgende keer wel twee keer bedenkt voordat men opnieuw in de fout gaat, indien men deze kans al mocht krijgen. De ouderen in het Eindhovense en in het politiekorps kunnen hierbij terugdenken aan de politiemannen van weleer, zoals Raap Sr., wijkagenten De Groot, Van Vught, Jan Hoek, Wouters, Klaassen, Van de Wiel, Jan Sanders en vele anderen. Als deze mannen de schoffies te pakken hadden, voerden zij het vonnis zelf uit met hun grote handen. Zij dwongen met hun beleid respect af. Iedereen had er dan ook ontzag voor, terwijl zij dat ontzag zelf hadden afgedwongen. Maar het werkte wel! Natuurlijk leven wij nu in een andere periode, maar lijdzaam toezien hoe een deel van deze raddraaiers steeds verder afglijdt en wij als burgers noodgedwongen steeds verder onze grenzen verleggen en achter de feiten aanlopen, is de omgekeerde wereld. Zeg maar rustig de wereld op zijn kop’. http://www.lijstpimfortuyneindhoven.nl/index.php?active=2&locationID=1&newsID=1774 Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Is het College bekend met de overlast op de Ouverture in Winkelcentrum Blixembosch? Zo ja, wat denkt het college er daadwerkelijk aan te doen, zonder de zaak ‘voor gezien’ door te schuiven naar de politie? 2. Is het college inhoudelijk bekend met het aangehaalde schrijven, wat de Politie Eindhoven Woensel Noord heeft gestuurd naar een van de bewoners die terecht geklaagd heeft over de overlast? 3. Vindt het college het toelaatbaar dat de politie zich er in dit geval met een ‘Jantje van Leiden’ afmaakt? Zo ja, waarom? Zo nee, wat denkt het college er aan te doen? En hoeveel tijd denkt het college daarvoor nodig te hebben. 4. Mocht het college c.q. de burgemeester – die uiteindelijk openbare orde in zijn portefeuille heeft – in overleg met de politie om deze overlast te beëindigen besluiten tot het plaatsen van een of meerdere camera’s, kan dit dan via een spoedprocedure, zodat er geen jaren en verdeelde besluitvorming aan vooraf gaan? Apparatuur hiervoor is bij leveranciers voldoende beschikbaar en deze camera’s kunnen binnen één week in gebruik zijn. Dat zijn concrete daden, waar de burgers van de Ouverture op zitten te wachten. Als ik in het college zou zitten zou ik deze uitdaging aangaan. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 28 augustus 2008


Antwoord van burgemeester en wethouders 1 Is het college bekend met de overlast op de Ouverture in Winkelcentrum Blixembosch? Zo ja, wat denkt het college er daadwerkelijk aan te doen, zonder de zaak ‘voor gezien’ door te schuiven naar de politie? Ja, wij zijn bekend met deze overlast. Zaken met betrekking tot overlast en veiligheid worden structureel besproken tussen politie, gemeente, Welzijn Eindhoven, winkeliersvereniging en bewonersverenigingen. Ook worden hierbij afspraken gemaakt welke aanpak er moet plaatsvinden en door wie. Dat is zeker niet alleen de politie die hierbij inzet pleegt c.q. moet plegen. In samenspraak met elkaar wordt nagenoeg wekelijks de stand van zaken besproken en wie wat moet doen. Hierbij moet u denken aan specifieke (extra) inzet van politiemensen om extra druk te zetten op groepen of onderdelen hieruit, overleg tussen Lumens en politie over individuele gevallen, sportactiviteiten en inloop organiseren in Blixems, verbetering relatie jong en oud. Helaas is het een hardnekkig probleem, het gaat hierover grote groepen jongeren circa drie groepen van circa 30 jongeren en een aantal losse kleinere groepen, waarvoor er nog geen volledige oplossing voorhanden is.

2 Is het college inhoudelijk bekend met het aangehaalde schrijven, wat de Politie Eindhoven Woensel Noord heeft gestuurd naar een van de bewoners die terecht geklaagd heeft over de overlast? Ja, het schrijven en de inhoud is bekend en is besproken in het bovengenoemde overleg. 3 Vindt het college het toelaatbaar dat de politie zich er in dit geval met een ‘Jantje van Leiden’ afmaakt? Zo ja, waarom? Zo nee, wat denkt het college er aan te doen? En hoeveel tijd denkt het college daarvoor nodig te hebben? Wij onderschrijven dit niet. De inzet van politie in Blixembosch is meer dan gemiddeld ten opzichte van andere delen in Woensel-Noord. In het periodieke overleg wordt telkenmale besproken wat de beste aanpak is en wie er moet opschalen in haar inzet. Dat kan net zo goed bij politie, stadstoezicht, Welzijn Eindhoven of gemeente zijn. In ieder geval altijd in samenhang en complementair aan elkaar. De huidige knelpunten moeten dan ook binnen deze werkmethodiek worden opgelost.

4 Mocht het college c.q. de burgemeester - die uiteindelijk openbare orde in zijn portefeuille heeft - in overleg met de politie om deze overlast te beëindigen besluiten tot het plaatsen van een of meerdere camera’s, kan dit dan via een spoedprocedure, zodat er geen jaren en verdeelde besluitvorming aan vooraf gaan? Indien besloten zou worden dat hier camera’s geplaatst zouden gaan worden zal de gebruikelijke procedure worden doorlopen.

Eindhoven, 23 september 2008. Voor een foto-impressie van de gevolgen van deze overlast - gemaakt door buurtbewoners - kunt u de volgende link aanklikken: http://eindhoven.jongefortuynisten.nl/hangjeugd.zip Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 9 oktober 2008
Laat reactieformulier zien