Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 

Raadsvragen: (Schijn)Veiligheid Eindhoven


27 november 2011
Studio 040
Geacht college, In diverse commissievergaderingen en door de media hebben wij vernomen dat de veiligheid in Eindhoven is toegenomen. Onze stad staat nu niet meer met stip bovenaan in de AD misdaadmeter maar is gezakt naar de zesde plaats. Deze zesde plaats betekent echter nog niet dat veel Eindhovense burgers zich in hun eigen woonomgeving ook veilig voelen.

Het zijn niet alleen geweldsdelicten en gewapende roofovervallen in bedrijven en particuliere woningen die veel voorkomen. Ook medewerkers van supermarkten worden belaagd als zij een opmerking durven te maken. Dan is er ook nog de overlast van groepen hangjongeren die, om het maar netjes te zeggen, nog steeds in meerdere Eindhovense stadswijken niet onder controle is. Door de regelmatige vernielingen bij jongerencentrum ‘De Vaart’ en de overlast van hangjongeren in het Amandelpark, heeft de Lijst Pim Fortuyn een enquête gehouden bij de seniorenflat de ‘Amandelpoort’ in de wijk Vaartbroek. De bewoners hebben al jarenlang last van groepen jongeren, die zich voornamelijk ophouden, bij de ingang van hun appartementencomplex. Van de 114 formulieren die zijn verspreid zijn er 44 retour gekomen. De respons van 38,6% geeft een redelijk representatief beeld van de mening van de bewoners. - Op 38 geretourneerde formulieren werd aangegeven dat de overlast rond de ‘Amandelpoort’ steeds meer toeneemt. - Op 33 formulieren werd aangegeven dat men wegens een onveilig gevoel, vooral bij invallende duisternis, niet meer buiten durft te komen. Ook niet naar het nabij gelegen winkelcentrum. - Op 33 formulieren werd aangegeven dat men door de geluidsoverlast van hangjongeren ’s nachts slecht kan slapen. - Op 39 formulieren werd aangegeven dat de vernielingen bij jongerencentrum ‘De Vaart’ voor meer onrust zorgt. - Op 33 formulieren lezen wij dat de bewoners vinden dat de politie te weinig doet om deze overlast tegen te gaan. - Op 38 formulieren lezen wij dat de bewoners ook vinden dat de gemeente te weinig actie onderneemt om overlast van deze hangjongeren tegen te gaan. Namens de bewoners stellen wij als fractie Lijst Pim Fortuyn slechts 1 vraag. - Is het college c.q. de politie bereid en in staat een eind te maken aan deze al langdurende overlast in het Amandelpark en bij de ingang van de “Amandelpoort’ zodat de bewoners met een veilig gevoel naar buiten kunnen en met hetzelfde veilige gevoel weer naar huis terug kunnen keren? Fractie Lijst Pim Fortuyn Rudy Reker Tjerk Langman _______________________________________________________________________

Antwoord van burgemeester en wethouders

In november 2010 is het actieplan risicojeugd gepresenteerd voor onder andere de buurt Vaartbroek. Eén van de doelen van deze aanpak is het terugdringen van de overlast van jeugd(groepen) naar een aanvaardbaar niveau. De aanpak was zowel gericht op veroorzaker, zijn omgeving en de buurt. Het speciaal hiervoor geformeerde interventieteam (samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen zoals politie, Woonbedrijf, Wooninc, Lumens en diverse gemeentelijke sectoren) in deze buurt heeft inmiddels geconstateerd, mede op basis van de veelvuldige aanwezigheid in de buurt, dat er sedert drie maanden geen sprake meer is van overlast. De oorspronkelijke jeugdgroepen bestaan niet meer of zijn uiteen gevallen. Dit wordt gestaafd door een duidelijke dalende tendens in de aard en de omvang van de meldingen. Omdat de vorming van jeugdgroepen een dynamisch proces is worden deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. De specifieke situatie rondom het complex Amandelpoort maakt onderdeel uit van bovengenoemde aanpak. De eigenaar van het complex, Woonbedrijf, heeft in samenwerking met de gemeente Eindhoven, politie en het jongerenwerk diverse maatregelen genomen om het leefcomfort in deze omgeving te verbeteren. In juni 2011 hebben de gezamenlijke partners alle bewoners van Amandelpoort uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij de eerste resultaten van de aanpak risicojeugd werden teruggekoppeld. Daarna is het gesprek met de aanwezigen gevoerd over de persoonlijke beleving van de directe woon- en leefomgeving. Hierbij is ook ruimte geboden om ervaringen te delen. De bewoners zijn tijdens deze sessie, onder andere door de buurtbrigadiers opgeroepen om ervaringen en overlast te, blijven, melden. Om dit nogmaals te benadrukken is, direct na de bijeenkomst, in het complex een schriftelijk overzicht verspreid met hierop de belangrijkste instanties waar zaken en misstanden, ook anoniem, gemeld kunnen worden. Het aanpakken van overlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij alle partners, inclusief de bewoners, een rol hebben.  Op basis van dit gesprek en het onderliggende meldingenpatroon herkennen we ons niet in de uitkomsten van uw enquête. Verder heeft Woonbedrijf in samenwerking met de gemeente ook extra fysieke maatregelen genomen nabij en onder het complex. Eén van de uitgangspunten van dit project is het verder onaantrekkelijk maken voor jongeren om hier te gaan ‘hangen’. Deze maatregelen zijn in december 2011 opgeleverd en bestaan onder andere uit het plaatsen van extra verlichting en het onaantrekkelijk maken de “hanghoeken”. Gezien het feit dat deze maatregelen pas recent zijn opgeleverd is het effect nu nog niet meetbaar.

In het recente verleden is voor, en in samenspraak met, jongeren een andere hangplek gerealiseerd verderop in Amandelpark in de vorm van een zogenaamde jongeren ontmoetingsplek (JOP). Indien jongeren gesignaleerd worden bij Amandelpoort worden ze verwezen naar de JOP. Woonbedrijf heeft het afgelopen jaar drie meldingen vanuit het complex met 114 zelfstandige wooneenheden ontvangen in verband met jeugdoverlast. Hiervan komen er twee van dezelfde melder. Op basis hiervan zijn er direct extra fysieke maatregel genomen, het plaatsen van een extra hekwerk en het aanbrengen van tijdelijke verlichting, waarna de melder heeft teruggekoppeld dat de overlast hierdoor is verdwenen. De politie heeft in het complete jaar 2011 in totaal 6 meldingen ontvangen in verband met (jeugd)overlast, met name in de maanden mei en juni, voorafgaand dus aan de maatregelen en de bovengenoemde bijeenkomst. Daarna is er nog slechts één melding geweest in oktober. De samenwerkingsafspraken (Woonbedrijf, politie, gemeente, jongerenwerk en vadercomité) en de fysieke maatregelen hebben ons inziens hieraan bijgedragen. De gezamenlijke aanpak in Vaartbroek betekent ook dat de professionals goed aanspreekbaar zijn voor buurtbewoners. Voorbeeld hiervan is het wekelijkse spreekuur in de buurt. Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur zijn politie (buurtbrigadier), woonbedrijf (senior klant beheerder) en de gemeente (wijkcoördinator) aanwezig rondom het spreekuur aan de Sonseweg. Ons college neemt de signalen uit de wijk zeer serieus en handelt daar ook naar zoals blijkt uit de antwoorden. De genomen maatregelen hebben ook het beoogd resultaat desalniettemin houdt het college de vinger aan de pols. Ons beeld is afwijkend ten aanzien van uw enquêteresultaten. Derhalve hebben we goed laten kijken naar de manier waarop de LPF de vragen in de enquête heeft opgesteld. Wij merken hierbij op dat de vraagstelling erg sturend is en haast niet anders dan kan leiden tot de uitkomsten die er nu liggen. Een meer open en neutrale opstelling van de vragen had tot andere uitkomsten kunnen leiden. Voor het opstellen van representatieve steekproeven en/of enquêtes is, zoals bekend, bemiddeling via de griffie en ondersteuning van hiervoor gekwalificeerde gemeentelijke medewerkers mogelijk. Eindhoven, 10 januari 2012
Eindhovens Dagblad 12 januari

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina