Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Het afschuiven van verantwoordelijkheid


'Bewoners in 'de Tempel' betalen wel

Eindhoven, 27 augustus 2012

Update: met antwoord van het college van B&W

Geacht college,

Op 2 januari 2007 heeft mijn fractie raadsvragen gesteld over het gevaar en de ernstige overlast die bomen in 'de Tempel' veroorzaken. Op 6 februari 2007 heeft u deze raadsvragen beantwoord. Bij het antwoord 7 schrijft u het volgende:Overlast veroorzaakt door blad, bloesem, beestjes, wortelgroei op ongewenste plaatsen, etc. is geen reden om bomen te rooien.Met wortelgroei op ongewenste plaatsen kan mijn fractie leven, mits dit op openbare grond gebeurt en niet onder huizen, in tuinen en rioleringen van bewoners, die veel te grote bomen voor de deur hebben staan.

Met de reconstructie van het westelijk deel van genoemde wijk, waarbij alle bomen zijn gerooid en vervangen door andere bomen, mochten de wijkbewoners in het oostelijk deel van de wijk verwachten dat volgens de toegezegde planning ook overlast gevende bomen in de Turnhoutlaan en Brussellaan gerooid zouden worden. Echter, behalve het opruimen van een omgewaaide boom en enkele bomen die al wel zijn gerooid, blijven de andere overlast gevende bomen gewoon staan. Ondertussen blijft de overlast aanhouden en met grote regelmaat, soms elke week, zie je stratenmakers- en rioleringsontstopingsbedrijven de ontstane problemen oplossen. Nu mag je denken dat de gemeente Eindhoven als eigenaar van de bomen, die door hun omvang inmiddels te dicht bij de erfafscheiding staan, de kosten hiervan voor haar rekening neemt. Maar nee, hoewel de totale kosten van het ontstoppingsbedrijf kunnen oplopen tot ver boven de 1.000 euro is de Gemeente Eindhoven slechts bereidt om hiervan 125 euro te betalen. Een bedrag wat volgens de fractie van de Lijst Pim Fortuyn niet in verhouding staat tot de werkelijke kosten. Temeer omdat de Gemeente Eindhoven willens en wetens, bewust deze overlast laat voortduren. Als je als gemeente bewust schade veroorzaakt aan eigendommen van Eindhovense burgers mag je verwachten en wellicht is eisen een beter woord, dat de Gemeente Eindhoven het gehele schadebedrag voor haar rekening neemt. Dat brengt mij tot de volgende vragen. 1. Is het college bekend met deze al jaren durende overlast?

2. Zo ja, waarom dan niet vooruitlopend op de reconstructie van dit deel van 'de Tempel', het rooien van deze bomen in de planning naar voren halen, waardoor de overlast voor de bewoners tot het verleden zal behoren en waarbij de Gemeente Eindhoven zich vele tienduizenden euro’s kan besparen?

3. De Gemeente Eindhoven laat bewust, willens en wetens deze overlast aanhouden. Is het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens dat de eigenaar van deze bomen, zijnde de Gemeente Eindhoven dan ook de totale schade aan particuliere eigendommen dient te vergoeden? Zo ja, waarom gebeurt dit dan niet? Zo nee, waarom niet en voelt het college ook geen morele verantwoording t.o.v. de gedupeerden?

4. Is het college bereidt om het verschil tussen de al uitgekeerde bedragen en de werkelijke al betaalde kosten van de bewoners met terugwerkende kracht alsnog binnen een redelijke termijn van 2 maanden na verzenddatum van deze raadsvragen te vergoeden?

5. Is het college in staat om de volgende vragen te beantwoorden:

a. Hoeveel bomen, in welke straten en in welk jaar zijn er vanaf het jaar 2000 in de Tempel omgevallen?

b. Wat is het per jaar uitgekeerde gespecificeerde schadebedrag, dat vanaf het jaar 2000 aan de gedupeerde bewoners is betaald?

c. Wat is het totale schadebedrag gespecificeerd vanaf het jaar 2000, dat de Gemeente Eindhoven heeft betaald aan diverse stratenmakers bedrijven?

d. Wat is het totale schadebedrag gespecificeerd vanaf het jaar 2000, dat de Gemeente Eindhoven heeft betaald aan diverse ontstoppingsbedrijven?

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn _________________________________________________________________

Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Is het college bekend met deze al jaren durende overlast? Bekend is dat er incidenteel sprake is van overlast ten gevolge van rioolverstoppingen. Bij de beantwoording van de volgende vragen wordt ingegaan hoe de gemeente daar mee om gaat. 2. Zo ja, waarom dan niet vooruitlopend op de reconstructie van dit deel van 'de Tempel', het rooien van deze bomen in de planning naar voren halen, waardoor de overlast voor de bewoners tot het verleden zal behoren en waarbij de Gemeente Eindhoven zich vele tienduizenden euro’s kan besparen?

De reconstructie van de Brussellaan en Turnhoutlaan staat geprogrammeerd voor 2013 / 2014. De door u aangehaalde problemen zijn op zich niet exclusief voor deze wijk en zijn voor de gemeente geen aanleiding om ruim voordat een project tot uitvoering komt, over te gaan tot het rooien van bomen. Overigens zal bij de voorbereiding van het project nader worden bepaald hoe definitief met de bomen wordt omgegaan. Het nu kappen van de bomen zal gedurende een lange periode een onaantrekkelijk beeld van de openbare ruimte opleveren. 3. De Gemeente Eindhoven laat bewust, willens en wetens deze overlast aanhouden. Is het college het met de Lijst Pim Fortuyn eens dat de eigenaar van deze bomen, zijnde de Gemeente Eindhoven dan ook de totale schade aan particuliere eigendommen dient te vergoeden? Zo ja, waarom gebeurt dit dan niet? Zo nee, waarom niet en voelt het college ook geen morele verantwoording t.o.v. de gedupeerden? Indien er schade aan het particuliere deel van de riolering is ontstaan door de wortels van een gemeentelijke boom is de particulier hiervoor zelf verantwoordelijk. Op grond van artikel 5:44, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere particulier het recht de wortels van bomen, voor zover die op eigen terrein doorschieten, weg te halen en toe te eigenen1. Uiteraard dient hierbij niet de boom dusdanig te worden beschadigd dat deze instabiel wordt of aangetast wordt in zijn vitaliteit.  Op de gemeentelijke website staat de beleidsregel ‘Procedure bij rioolontstopping’. Daarin staan de beleidsregels inzake rioolontstopping, vastgesteld op 26 mei 2011 door het college van B&W van de gemeente Eindhoven. De riolering is deels eigendom van de gemeente en deels van de eigenaar van het pand. Tot aan de perceelgrens is het riool eigendom van de pandeigenaar. Die is verantwoordelijk voor het gebruik van de gehele huisaansluiting. Vanaf de perceelgrens tot en met het hoofdriool is de gemeente eigenaar. Bij problemen met de afvoer dient de particulier eerst zelf een ontstoppingbedrijf in te schakelen. Het gaat immers vaak om een verstopping door verkeerd gebruik van het riool of door een kapot riool op eigen terrein. Als blijkt dat de verstopping zich in het particuliere deel van de riolering bevindt, zijn de kosten voor de eigenaar van het pand. Als blijkt dat de verstopping is veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gemeentelijke deel van de riolering, kunnen de ontstoppingskosten bij de gemeente worden teruggevraagd. De gemeente vergoedt daarbij maximaal € 125,-.

(Op 1 juli 2008 (zaaknummer 201335 CV EXPL 07-3644), heeft de rechtbank in Roermond een uitspraak gedaan in een vergelijkbare kwestie. Daarin is bepaald dat dit artikel uit het Burgerlijk Wetboek schadevergoeding, geleden door doorgeschoten wortels, uitsluit. De reden daarvoor is dat, als de (grond)eigenaar deze wortels tijdig had weggehaald, de schade niet zou zijn ontstaan.)

Als de werkzaamheden in het weekend of op een feestdag zijn uitgevoerd, bedraagt de vergoeding maximaal € 200,-. De hoogte van het bedrag is dusdanig, dat het de kosten voor het opzoeken en doorspuiten van het ontstoppingsstuk en de huisaansluiting normaal gesproken dekt. Als bij deze werkzaamheden blijkt, dat er meer aan de hand is met het riool van de gemeente, wordt na melding via de gemeente opdracht gegeven om voor herstel van het gemeentelijk riool te zorgen. Deze procedure is gecommuniceerd naar zowel burgers als naar alle bekende ontstoppingsbedrijven die in Eindhoven werkzaam zijn. Ook staat dit beleid op de gemeentelijke website, zijn er folders opgesteld die worden uitgegeven bij in ieder geval elke reactie op aanvraag vergoeding kosten en wordt op de procedure gewezen bij telefonisch contact hierover met burgers.

4. Is het college bereid om het verschil tussen de al uitgekeerde bedragen en de werkelijke al betaalde kosten van de bewoners met terugwerkende kracht alsnog binnen een redelijke termijn van 2 maanden na verzenddatum van deze raadsvragen te vergoeden?

 

Zoals uit de beantwoording van vraag 3 is te lezen, is de gemeente niet de verantwoordelijke partij om deze kosten te dragen. 5. Is het college in staat om de volgende vragen te beantwoorden:

a. Hoeveel bomen, in welke straten en in welk jaar zijn er vanaf het jaar 2000 in de Tempel omgevallen?

b. Wat is het per jaar uitgekeerde gespecificeerde schadebedrag, dat vanaf het jaar 2000 aan de gedupeerde bewoners is betaald?

c. Wat is het totale schadebedrag gespecificeerd vanaf het jaar 2000, dat de Gemeente Eindhoven heeft betaald aan diverse stratenmakersbedrijven?

d. Wat is het totale schadebedrag gespecificeerd vanaf het jaar 2000, dat de Gemeente Eindhoven heeft betaald aan diverse ontstoppingsbedrijven?

 

Het curatief meldingensysteem van de gemeente Eindhoven registreert de meldingen op onder andere locatie en gegevens van de melder. De locatie wordt vastgelegd op straatnaam en indien bekend een huisnummer. Meldingen worden dus niet geregistreerd op wijkniveau en analyse van de locaties naar wijkniveau is op dit moment niet eenvoudig mogelijk. Om toch een beeld te creëren en de vraag efficiënt te beantwoorden hebben we drie straten uit ‘’De Tempel’’ gekozen die representatief zijn voor de gehele wijk. Hiervoor zijn de Antwerpenlaan, Brussellaan en de Leuvenlaan gekozen.
Ad a .omgevallen bomen.

In het meldingensysteem zijn er drie meldingen bekend. Zie onderstaande gegevens.

b Antwerpenlaan  geen meldingen -

b Brussellaan 1 melding 15-07-2010

b Leuvenlaan 60 1 melding 16-04-2006

b Leuvenlaan 64 1 melding 19-01-2007

Ad b uitgekeerd schadebedrag

Uit onze gegevens is niets bekend van schadeclaims ten gevolge van omgevallen bomen. In enkele uitzonderlijke gevallen is er een schadevergoeding betaald. Het schadebedrag is hieronder gespecificeerd. Het betreft kosten die zijn vergoed door de afdeling Verzekeringen van de gemeente Eindhoven. Het betreft hier 2 betaalde schadeclaims veroorzaakt door gemeentelijke bomen.

- Brussellaan schade 2008.0204: (€ 436,31)

- Brussellaan schade 2003.0119: (bedrag niet meer te achterhalen)
De bedragen die de gemeente de afgelopen drie jaar heeft terugbetaald aan particulieren voor ontstoppingen zijn hieronder aangegeven. Ook hiervoor zijn de Antwerpenlaan, Brussellaan en de Leuvenlaan gebruikt.

b Antwerpenlaan geen meldingen -

b Brussellaan 14 € 86,- 14-10-2009

b Brussellaan 19 € 97,- 27-10-2011

b Brussellaan 33 € 85,- 15-04-2009

b Brussellaan 62 € 99,96 12-04-2011

b Brussellaan 39 € 100,- 22-03-2012

b Brussellaan 39 € 655,- 14-06-2012

b Brussellaan 55 € 135,- 19-10-2010

b Leuvenlaan geen meldingen Bij de Brussellaan 39 is meer betaald dan volgens de beleidsregels omdat er sprake was van meerkosten ten gevolge van gemeentelijke kabels en leidingen op particulier terrein.
Ad c schadebedrag betaald aan diverse stratenmakersbedrijven Per straat is gekeken naar de opdrachten die zijn toegewezen aan de diverse stratenmakersbedrijven. Dit zijn opdrachten naar aanleiding van meldingen die zijn binnengekomen over wortelopdruk in diverse verhardingen. In onderstaande tabel staat per jaar, per straat het aantal opdrachten weergegeven, met een gemiddeld bedrag van €632,- per opdracht. Dit omdat van oudere opdrachten de kosten niet meer exact zijn te achterhalen. Het bedrag van €632,- is berekend op basis van het gemiddelde van 2010. Kosten Gemeente Eindhoven herstelwerkzaamheden verhardingen in de 3 genoemde straten 71.416 euro
Ad d bedrag betaald aan de diverse ontstoppingsbedrijven

Per straat is gekeken naar de opdrachten die zijn toegewezen aan de diverse ontstoppingsbedrijven. Dit zijn opdrachten naar aanleiding van meldingen die zijn binnengekomen over wortelgroei in het riool. In onderstaande tabel staat per jaar, per straat het aantal opdrachten weergegeven, met een gemiddeld bedrag van €427,- per opdracht. Opdrachten van vóór 2003 zijn, door wijziging werkwijze, niet meer exact te achterhalen. Het bedrag van €427,- is bepaald op basis van het gemiddelde van 2010. Kosten Gemeente Eindhoven herstelwerkzaamheden ontstoppingsbedrijven in de 3 genoemde straten 24.766 euro Overkoepelend kan worden gesteld dat het jaarlijks een beperkt aantal meldingen en een beperkt bedrag betreft. Daarnaast staat de reconstructie van de Brussellaan en Turnhoutlaan geprogrammeerd voor 2013 / 2014. Bij deze reconstructie zullen de huis- en kolkaansluitingen (op openbaar terrein) worden vervangen. Eindhoven, 25 september 2012 Noot redactie
Na aanleiding van de beantwoording van deze raadsvragen zijn er vervolgvragen gesteld, omdat bewijsbaar is dat het college verkeerde cijfers hanteert. Dat is verwerpelijk!

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina