Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen over het kraken van het voormalig patronaatsgebouw De Ark


Legale anarchie toegestaan in Eindhoven 3 januari 2013 Update: met antwooden van het college
Foto: Eindhoven in Beeld
Geacht College, Enkele dagen geleden werd bekend dat het voormalig patronaatsgebouw De Ark weer is gekraakt. Weer, omdat De Ark ook in 2010 onrechtmatig door krakers in gebruik was genomen. Toen ging de gemeente c.q. de politie over tot ontruiming omdat de krakers overlast gaven en het gebouw vervuilden. Inmiddels is er een Anti-kraakwet waarin staat dat kraken illegaal is en krakers een celstraf kunnen krijgen. Deze straf is meer dan terecht omdat krakers het recht in eigen hand nemen door ongevraagd andermans bezittingen in beslag te nemen. Tevens is een tendens merkbaar dat kraakbewegingen verharden.

Verbaasd was onze fractie dan ook, toen zij uit de media vernam dat de politie en de Gemeente Eindhoven hebben toegezegd hier niet in te zullen grijpen. Door niet in te grijpen begeven wij ons op een hellend vlak, doordat de Gemeente Eindhoven toestaat dat krakers zich niet aan wetten hoeven te houden en zij dan ook geen overheidsgezag hoeven te erkennen. Volgens onze fractie is dit legale anarchie. De Anti-kraakwet behelst dat het eigendomsrecht van pandeigenaren voorop komt te staan. Ieder weldenkend mens zal het hiermee eens zijn, omdat  je niet ongevraagd andermans eigendommen in bezit mag nemen. De huidige krakers of de Occupy beweging zeggen De Ark nieuw leven in te willen blazen, door verschillende activiteiten aldaar onder te brengen en hoewel De Ark geen woonfunctie heeft zullen er toch maximaal 4 krakers gaan wonen. De realiteit, voor zover onze informatie van ingewijden juist is, zal straks anders blijken te zijn. Onze fractie wil het college eraan herinneren dat krakers in 2010 voor vele tonnen schade aan het HCZ pand tegenover het Philips Stadion hebben achtergelaten. Los van het feit dat het college door bij De Ark niet in te grijpen anarchie toestaat, kan het college door de rechtmatige eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die de krakers aanrichten, temeer omdat het college bekend is met het feit dat het pand is gekraakt en dit toestaat.

  1. Is het bericht juist dat de politie en het college niet gaan ingrijpen om zodoende een einde te maken aan het kraken van De Ark? Zo ja, wat is daarvoor de reden?
  2. Is het college voornemens het kraken te beëindigen en De Ark weer aan de rechtmatige eigenaar terug te geven? Zo nee, waarom niet?
  3. Worden de krakers aansprakelijk gesteld voor de schade die zij tot nu toe hebben aangericht en worden zij daarvoor vervolgd?
  4. Is het college het met de LPF eens dat éérst overeenstemming moet zijn met de rechtmatige eigenaar of diens gemachtigde alvorens het pand te betrekken i.p.v. te kraken?

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn

Zie ook:

Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad

Studio 040 

Eindhoven Dichtbij 

Antwoord van burgemeester en wethouders

De wet kraken en leegstand is een combinatie van wetten waarin enerzijds het kraken van andermans onroerend goed strafbaar is gesteld en waarin anderzijds de gemeente, bestuursrechtelijk, de bevoegdheid krijgt om door middel van een leegstandsverordening maatregelen te nemen om leegstand te voorkomen.

Het kraakverbod is onderdeel van het privaatrecht en daarmee is de handhaving op dit verbod een bevoegdheid van justitie. De eigenaar van een gekraakt pand zal dan ook aangifte moeten doen bij het OM om deze handhaving in gang te zetten. 

Om leegstand te bestrijden, bestaat voor een gemeente sinds 2010 de mogelijkheid om een leegstandsverordening vast te stellen op grond van de Wet kraken en leegstand. In een dergelijke verordening kunnen onder andere de volgende regels worden opgenomen:

b    meldingsplicht voor eigenaren op moment dat zij een leegstaand pand hebben;

b    het bijhouden van een leegstandsregister door de gemeente;

b    verplicht overleg door de gemeente met de eigenaar;

b    voordragen van een gebruiker door de gemeente aan de eigenaar;

b    opleggen van boetes bij gebrek aan medewerking van de zijde van de eigenaar.

De gemeente Eindhoven heeft er voor gekozen (zie ook kantorennota 2012: Raadsnummer 12R4947) om geen leegstandsverordening op te stellen.

De redenen om géén leegstandsverordening in te voeren zijn:

b    leegstand concentreert zich in Eindhoven niet op probleemlocaties;

b    vanuit de markt ontstaan al relatief veel ‘spontane’ initiatieven om leegstand te bestrijden;

b    invoering vergt veel administratieve inspanning (dus : menskracht) op het gebied van controle / handhaving.

De leegstandsverordening sluit niet aan bij het eerder genoemde uitgangspunt dat de gemeente Eindhoven een stimulerende c.q. faciliterende houding aanneemt naar marktpartijen waar het gaat om leegstandsbestrijding. Tot nu toe werpt deze houding zijn vruchten af. Het is zeer de vraag of het invoeren van een leegstandsverordening extra bijdraagt aan de tot nu toe geboekte resultaten. Het is wél zeker dat de invoering veel ambtelijke inzet kost. Ook vanuit praktisch oogpunt is het momenteel dus niet gewenst om in Eindhoven een leegstandsverordening in te voeren.

1.       Is het bericht juist dat de politie en het college niet gaan ingrijpen om zodoende een einde te maken aan het kraken van De Ark? Zo ja, wat is daarvoor de reden?

2.    Is het college voornemens het kraken te beëindigen en De Ark weer aan de rechtmatige eigenaar terug te geven? Zo nee, waarom niet?

Het is juist dat er op dit moment niet handhavend wordt opgetreden tegen de krakers van De Ark omdat hiertoe geen aanleiding is.

Er is namelijk door de eigenaar van het pand nog geen aangifte gedaan tegen de krakers; de eigenaar is met de krakers in onderhandeling over een tijdelijke gebruiksovereenkomst voor het pand. Hieruit blijkt dat de eigenaar er voor kiest om het tijdelijk gebruik door de krakers toe te staan. De situatie kan wijzigen op het moment dat geen overeenstemming wordt bereikt over de gebruiksovereenstemming. Dan is het openbaar ministerie aan zet.

Bestuursrechtelijk heeft de gemeente ook geen reden om handhavend op te treden. Wel is het pand bezocht en zijn er afspraken gemaakt over voorzieningen die moeten worden getroffen om het pand veilig te kunnen gebruiken. We richten ons hierbij op de veiligheid voor gebruikers en de omgeving. Tot alle voorzieningen zijn getroffen wordt per gewenste activiteit bekeken of hier toestemming voor gegeven kan worden. De gemeente houdt dus wel nadrukkelijk een vinger aan de pols met betrekking tot hetgeen in het pand gebeurd.

3.    Worden de krakers aansprakelijk gesteld voor de schade die zij tot nu toe hebben aangericht en worden zij daarvoor vervolgd?

Het is aan de eigenaar van het pand om eventueel aangifte te doen van het aanbrengen van schade, dan wel de krakers voor deze schade aansprakelijk te stellen. De eigenaar heeft dit niet gedaan en het lijkt er op dat er geen noemenswaardige schade aan het pand is ontstaan door het kraken. De krakers zijn op dit moment, in overleg met de eigenaar, zelfs verbeteringen aan het pand aan het aanbrengen.

 4.    Is het college het met de LPF eens dat éérst overeenstemming moet zijn met de rechtmatige eigenaar of diens gemachtigde alvorens het pand te betrekken i.p.v. te kraken?

Het college deelt uw mening dat men zich aan wet- en regelgeving dient te houden. Het is dus inderdaad zo dat men eerst toestemming dient te vragen aan de eigenaar van een pand alvorens het, in welke vorm dan ook, in gebruik te nemen.

Het college juicht het overigens wel toe dat De Ark, in afwachting van de nog lopende bezwaar en beroeps procedure omtrent de plannen van de eigenaar,  tijdelijk in gebruik wordt genomen ten dienste van de buurt. Het pand wordt nu bijvoorbeeld gebruikt door de lokale schaakclub.

Eindhoven, 22 februari 2013.

 

 

Laat reactieformulier zien