Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Nieuwbouw Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

17 december 2012 Nieuwbouw Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

Update: met antwoord van het college (15 januari 2013)
Nieuwsbrief Dagelijkse Standaard 

Geacht College, Onlangs vernamen wij dat de nieuwbouw van de Islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad, gelegen aan de Frankrijkstraat ernstige vertraging heeft opgelopen. In 2008 werden de eerste plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd. Het huidige gebouw zou volledig worden gesloopt en er zou een nieuw schoolgebouw verrijzen met daarbij o.a. een spilcentrum. Door diverse omstandigheden is de nieuwbouw 5 jaar later nog steeds niet gestart. De welstand commissie heeft de plannen van de nieuwbouw afgekeurd en de buurt maakt zich ongerust over de komst van het ontmoetingscentrum i.v.m. eventuele parkeerproblemen. Inmiddels is de school opgesplitst.

Een deel van de leerlingen verblijft in de oude locatie aan de Frankrijkstraat, een ander deel in een dependance aan de Alard du Hamelstraat. Beide gebouwen verkeren in een verouderde staat. Het gebouw op de hoofdlocatie aan de Frankrijkstraat is in een dermate slechte conditie dat de urinegeur tot in de klaslokalen reikt. In de dependance aan de Alard du Hamelstraat is een tijd geleden ook een geringe hoeveelheid asbest aangetroffen. Omdat wij van mening zijn dat iedere leerling recht heeft op goed onderwijs in een daarvoor geschikt gebouw dat aan alle eisen voldoet hebben wij de volgende vragen voor u: 1. Wanneer worden de plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd en wordt de buurt dan voldoende geïnformeerd? 2. Wat waren de bezwaren van de welstandscommissie waardoor de oude plannen voor de nieuwbouw geen goedkeuring heeft gekregen? 3. Bent u het ermee eens dat de nieuwbouw veel te lang op zich laat wachten waardoor het een belemmering vormt voor het geven van goed onderwijs? 4. Is er een mogelijkheid om deze leerlingen in leegstaande schoolgebouwen of op andere scholen onder te brengen wat ook de integratie bevorderd? 5. Hoeveel subsidie verstrekt het college voor de nieuwbouw en bestaat de mogelijkheid dat door de vertraging meer subsidie moet worden gegeven en om welk bedrag gaat het dan? 6. Kunt u ons verzekeren dat de gebouwen waar de lessen nu worden gegeven aan alle eisen voldoet, zodat er geen risico op gezondheidsproblemen zijn voor de leerlingen en de leerkrachten? Lijst Pim Fortuyn
Tjerk Langman
Rudy Reker

Antwoord van burgemeester en wethouders Vanwege de samenhang tussen de vragen, allereerst de volgende inleiding. Voor Spil Kronehoef op de hoek Frankrijkstraat - Robbenstraat, waarin de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad, zijn tussen 2007 en 2009 plannen gemaakt. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) stemde uiteindelijk in met het ontwerp. Eind 2009 zijn de procedures voor bouw- en sloopvergunningen gestart en zijn de bouw en sloopvergunning verleend. In die procedure is door omwonenden bezwaar aangetekend, met name tegen de sloop van het schoolgebouw aan de Frankrijkstraat. De Commissie voor bezwaarschriften constateerde dat het ontwerp voor de
nieuwbouw niet geheel voldeed aan het bestemmingsplan vanwege de goothoogte. Het advies was om de bouwaanvraag opnieuw in behandeling te nemen. De sloopvergunningen voor de buiten gebruik gestelde gymzaal aan de Robbenstraat en voor het schoolgebouw aan de Frankrijkstraat zijn in stand gebleven. De gymzaal is in mei 2012 na overleg met de schooldirectie alvast gesloopt, omdat zich daar onveilige situaties voordeden. Inmiddels vonden alle partijen dat het ontwerp ook niet meer aan de programmatische en financiële kaders voldeed. Uiteindelijk is in de loop van 2011
met het bestuur van de islamitische basisscholen afgesproken om een nieuwe start te maken. Bij de onderzoeken die sindsdien zijn gedaan, gaat het vooral over het programma voor SPIL Kronehoef (welke functies moeten er in) en de betaalbaarheid daarvan. De beschikking uit 2007 is inmiddels aangepast, omdat de leerlingenprognose is veranderd en omdat er niet meer in lokalen maar in vierkante meters wordt geteld. Het budget bedraagt € 3.172.175,53 incl. BTW (prijspeil 2012). Dit is geen subsidie, maar een beschikking die voorvloeit uit de wettelijke plicht van de gemeente om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. De afgelopen maanden heeft de portefeuillehouder intensief contact gehad met het bestuur en de directie van de islamitische basisschool, vooral over het programma. Het schoolbestuur wil een nieuwe poging doen om van SPIL Kronehoef een netwerk van voorzieningen in en rond de school te maken, met onderwijs religie, welzijn, sport en zorg rond kind en gezin. Daartoe gaan zij in gesprek met maatschappelijk partners die mede invulling kunnen geven aan de visie van het schoolbestuur. En dat alles binnen de financiële kaders van de beschikking. Het schoolbestuur verwacht haar verkenningen in het voorjaar van 2013 af te ronden.

Met de conclusies uit die verkenningen moet een definitief programma worden opgemaakt, waarna er een nieuw ontwerp gemaakt kan worden. Op welke termijn dat zal resulteren in nieuwe huisvesting voor Spil Kronehoef is nu niet met enige zekerheid aan te geven. Als de plannen meer vorm hebben, zullen zij met de buurt worden gedeeld. Momenteel is de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad gehuisvest in het schoolgebouw aan de Frankrijkstraat 79 en deels in een bruikleengebouw aan de Alard du Hamelstraat 31. Beide gebouwen zijn vooroorlogs, maar voldoen aan de eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid. In het bruikleengebouw aan de Alard du Hamelstraat is afgelopen zomer inderdaad asbest aangetroffen. Er is gesaneerd en er is een vrijgavemeting. In het contact tussen het schoolbestuur en de portefeuillehouder is ook gesproken over een vervroegde verhuizing van de leerlingen aan de Frankrijkstraat 79 naar een bruikleengebouw aan de Barrierweg 180. De mogelijkheden worden nu onderzocht. Het schoolbestuur heeft daarmee onder meer voor ogen om op die lokatie alvast een samenwerking aan te gaan met de maatschappelijke partners, waarmee SPIL Kronehoef ingevuld gaat worden. De beantwoording van de afzonderlijke vragen is daarmee als volgt. 1. Wanneer worden de plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd en wordt de buurt dan voldoende geïnformeerd?

De plannen kunnen worden gepresenteerd zodra er met het schoolbestuur overeenstemming is over het programma voor Spil Kronehoef en een ontwerp dat binnen het budget gerealiseerd kan worden. De buurt wordt daarna meteen geïnformeerd. 2. Wat waren de bezwaren van de welstandscommissie waardoor de oude plannen voor de nieuwbouw geen goedkeuring heeft gekregen?

De commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand) heeft destijds uiteindelijk met deplannen ingestemd. De Commissie voor bezwaarschriften constateerde dat het ontwerp niet aan het bestemmingsplan voldeed (goothoogte) Uiteindelijk heeft dat geleid tot een nieuw planvormingstraject. 3. Bent u het ermee eens dat de nieuwbouw veel te lang op zich laat wachten waardoor het een belemmering vormt voor het geven van goed onderwijs?

Nee. 4. Is er een mogelijkheid om deze leerlingen in leegstaande schoolgebouwen of op andere scholen onder te brengen wat ook de integratie bevorderd?
De mogelijkheid om deze leerlingen in leegstaande gebouwen onder te brengen wordt onderzocht.
5. Hoeveel subsidie verstrekt het college voor de nieuwbouw en bestaat de mogelijkheid dat door de vertraging meer subsidie moet worden gegeven en om welk bedrag gaat het dan?
Het budget bedraagt € 3.172.175,53 incl. BTW (prijspeil 2012). Dit is geen subsidie, maar een beschikking die voorvloeit uit de wettelijke plicht van de gemeente om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. 6. Kunt u ons verzekeren dat de gebouwen waar de lessen nu worden gegeven aan alle eisen voldoet, zodat er geen risico op gezondheidsproblemen zijn voor de leerlingen en de leerkrachten?

Momenteel is de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad gehuisvest in het schoolgebouw aan de Frankrijkstraat en in een bruikleengebouw aan de Alard du Hamelstraat. Beide gebouwen zijn vooroorlogs, maar voldoen aan de eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Eindhoven, 15 januari 2013.

Laat reactieformulier zien