Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvraag: Design Eindhoven een bodemloze put?


Kosten voor Design lopen onder wethouder Mary-Ann Schreurs uit de hand 1 februari 2013 Update: met antwooden van het college
Laatste Nieuws / ED 

Studio040

Eindhovens Dagblad Studio 040 Geacht College, In 2007 is het college voor een periode van vijf jaar een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Designhuis voor het pand Stadhuisplein 3, de voormalige rechtbank. In 2009 heeft het college ruim 300.000 euro extra bij moeten leggen omdat het college het Designhuis wars van alle realiteit open wilde houden, waarbij de stichting niet bij machte was om uit eigen middelen de huurachterstand te voldoen. Het Designhuis moest dan wel flink saneren in de kosten, zo was de afspraak met het college.

In 2010 werd een tussenoplossing gevonden, door de organisatie Yksi het beheer van het pand in handen te geven. Vanaf het jaar 2011 worden de activiteiten in het pand geprogrammeerd door Design Coöperatie Brainport(Capital D). In drie jaar tijd is echter een tekort  bij Capital D ontstaan van 945.000 euro. De Designkoepel heeft de afgelopen drie jaar gewerkt met een budget van circa 7 à 8 miljoen euro. In 2011 was al een bankkrediet van 250.000 euro noodzakelijk om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De gemeente Eindhoven (of was het ‘het college’?) stelde zich borg voor 200.000 euro. Ondertussen kampt de huurder Stichting Designhuis nog met een huurschuld van 210.000 euro. Tot onze verbijstering vernamen wij dat de gemeente Eindhoven ook dit bedrag wil kwijtschelden teneinde het Designhuis Eindhoven niet gespeend van gezond verstand open te houden. Wat voor boodschap geeft u hiermee af aan de Eindhovense burgers? Of aan bedrijven die mede door de economische crisis failliet zijn gegaan? Is dit het ‘maatwerk’ dat het college zo hoog in het vaandel heeft staan? Het Designhuis wordt nu beschikbaar gesteld aan ‘Premsela’, het sectorinstituut voor design en mode. Capital D gaat het beheer verzorgen, maar Capital D organiseert ook de jaarlijkse Dutch design week en verkeert in grote financiële problemen. Onlangs heeft het college besloten om een deel van de subsidie aan Capital D vervroegd te verstrekken, omdat de organisatie met een uit de hand gelopen geldnood heeft te kampen (945.000 euro). Door een reorganisatie en bijstelling van het beleid hoopt Capital D voor maart 2013 de tekorten te hebben weggewerkt. U zult begrijpen dat deze vorm van beleid ons zeer achterdochtig heeft gemaakt. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college: 

  1. Kunt u begrijpen dat de ondernemers in de regio Eindhoven die onlangs mede door de financiële crisis failliet zijn gegaan een bittere smaak in de mond krijgen van uw ‘reddingsplannen’?
  2. Tot hoever bent u bereid te gaan om het gevoerde designbeleid in stand te houden?
  3. Vindt het college het geen onevenredig hoog risico om Capital D het beheer te geven van het Designhuis, terwijl juist deze organisatie in staat was om in 2012 acht ton verlies onder de rode streep bij te schrijven?
  4. Kan het college ons vertellen wat deze financiële tegenslagen voor effect hebben op het toekomstig designbeleid?
  5. Kan het college het ermee eens zijn dat haar geloofwaardigheid m.b.t. design op het spel staat?

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Rudy Reker

Tjerk Langman

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Kunt u begrijpen dat de ondernemers in de regio Eindhoven die onlangs mede door de financiële crisis failliet zijn gegaan een bittere smaak in de mond krijgen van uw ‘reddingsplannen’?

Nee. Het betreffende besluit is geen ‘reddingsplan’. In de vorige coalitieperiode werd het designhuis geëxploiteerd door de (voormalige) Stichting Designhuis waarbij, door achterblijvende co-financiering van derden, de gemeente de (enige) financier was. Wij hebben met ingang van 2010 gekozen voor een andere aanpak. Als gemeente zorgen wij dat de gebouwgebonden kosten zijn afgedekt. Anderen zorgen voor de (financiering van de) inhoud en exploitatie. Zo is door Capital D Design Coöperatie Brainport een tentoonstelling ingekocht bij Vitra (“Hidden heroes” )in de periode oktober 2010-mei 2011. Sinds de zomer van 2011 wordt samengewerkt met het sectorinstituut voor Design en Mode, Premsela. Hierbij zorgt Premsela voor de (financiering van de) tentoonstellingen en randprogrammering en Capital D voor het aansturen van de vrijwilligers e.d.

Zoals gezegd is dus geen sprake van een ‘reddingsplan’ maar van het ordentelijk verwerken van een oninbare vordering uit het verleden in de gemeentelijke administratie. Deze oninbare vordering heeft niets te maken met de huidige situatie waarin Capital D verkeert.

2. Tot hoever bent u bereid te gaan om het gevoerde designbeleid in stand te houden?

Zoals aangegeven in de door uw raad vastgestelde Designvisie ‘Creating a Caring Society’ is design een voor Eindhoven belangrijke economische bedrijfstak en een krachtig instrument voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Wij geven binnen de door de raad gestelde financiële kaders met partners uitvoering aan deze visie. Het verwerken van de openstaande vordering uit het verleden geeft geen aanleiding tot beleidswijziging.

3. Vindt het college het geen onevenredig hoog risico om Capital D het beheer te geven van het Designhuis, terwijl juist deze organisatie in staat was om in 2012 acht ton verlies onder de rode streep bij te schrijven?

Onder het “Beheer van het Designhuis” verstaan wij de operationele dagelijkse gang van zaken in het Designhuis (zoals openen en sluiten van het gebouw, ontvangst van groepen, aansturen van de vrijwilligers,…). Dit is een risicoloze activiteit.

4. Kan het college ons vertellen wat deze financiële tegenslagen voor effect hebben op het toekomstig designbeleid?

Zoals vermeld in de raadsinformatiebrief is de resterende huurschuld van de voormalige Stichting Designhuis ten laste gebracht van de voorziening dubieuze debiteuren en wordt deze voorziening de komende jaren met hetzelfde bedrag aangevuld vanuit het budget Design. Door de aanvulling te spreiden over een periode van drie jaar is het effect op de voor het designbeleid beschikbare middelen relatief beperkt.

5. Kan het college het ermee eens zijn dat haar geloofwaardigheid m.b.t. design op het spel staat?

Nee. Zie voorgaande antwoorden.

Eindhoven, 26 februari 2013.

 

Laat reactieformulier zien