Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen over het ‘(ver)wonder van Eindhoven’

19 februari 2013 Zouden deze verpauperde panden in het centrum van onze stad ook deel uitmaken van 'het wonder van Eindhoven'?
Update 18 april 2013 Met antwoord van het college van B&W
 Foto: uitzicht vanuit de Pathé bioscoop op de vervallen panden. Eindhovens Dagblad Geacht College, Op de Vestdijk nummer 17-19/21 staan leegstaande panden: het voormalige hotel Corso en daarnaast het voormalige Bureau voor Rechtshulp. Deze panden staan al geruime tijd leeg en verkeren in een vervallen staat. De dichtgespijkerde panden worden gebruikt door verslaafden en daklozen. De muren zijn bedekt met graffiti en het omliggende terrein is bezaaid met afval. Je kunt terecht spreken van een heuse vuilnisbelt, dat midden in het centrum van onze stad. Dat is (ver)wonderlijk.

Het geheel is een doorn in het oog van de omliggende ondernemers, zoals de Pathé bioscoop. Door de onveilige situatie in het steegje achter de panden waar Pathé aan grenst, maakt de bioscoop geen gebruik meer van de zijingang. Dit omdat daar vaak verslaafden over het hekwerk klimmen om de vervallen panden te betreden. Ook worden daar veel fietsen gestolen. De bezoekers van de bioscoop kijken uit op de dichtgespijkerde panden. Maar ook de voor- en zijpanden zijn niet echt een visitekaartje voor de stad Eindhoven. Integendeel, onze fractie schaamt zich diep voor deze al te langdurende situatie.  U begrijpt dat dit voor onze stad een onwenselijke situatie is en dat snelle actie is geboden. Dit om de betrokken ondernemers tevreden te stellen en deze plek  op een toplocatie in Eindhoven weer het gewenste aanzien terug te geven. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u: 1. Bent u op de hoogte van de vervallen staat van deze panden?

2. Bent u op de hoogte dat de omliggende ondernemers (zoals de Pathé bioscoop) hier erg veel last van hebben?

3. Bent u het ermee eens dat er snel verandering moet komen in deze situatie, mede omdat deze panden grote aantrekkingskracht hebben op verslaafden en daklozen?

4. Wat bent u van plan hier aan te gaan doen, en in welk tijdsbestek?

5. Is het in de tussentijd mogelijk dat de achterzijde van de beide panden worden afgeschermd, zodat bezoekers van Pathé niet het zicht hebben op de vervallen panden?

6. Is het college bereidt om de voor- en zijpanden tijdelijk een fatsoenlijke uitstraling te geven?

7. Is het mogelijk dat er meer gesurveilleerd wordt door politie of stadswachten in het steegje achter deze panden, om daar de criminaliteit te beëindigen?

8. Wat is de (her)bestemming van deze panden? Rudy Reker

Tjerk Langman

Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u op de hoogte van de vervallen staat van deze panden?

Ja de staat van deze panden is ons college bekend.

2. Bent u op de hoogte dat de omliggende ondernemers (zoals de Pathé bioscoop) hier erg veel last van hebben?

Er zijn meldingen geweest van overlast en aan de hand van opnames zijn onrechtmatigheden geconstateerd.

3. Bent u het ermee eens dat er snel verandering moet komen in deze situatie, mede omdat deze panden grote aantrekkingskracht hebben op verslaafden en daklozen?

Ja, ons college heeft daartoe een aantal maatregelen genomen en is in overleg met eigenaren en beheerders om de situatie beheersbaar te houden en zo mogelijk hieraan een eind te maken.

4. Wat bent u van plan hier aan te gaan doen, en in welk tijdsbestek?

Onlangs is het Bestuurlijk Interventieteam betrokken geweest bij maatregelen om het pand Vestdijk 17 vrij van illegaal gebruik te maken en de situatie beheersbaar te houden. De eigenaar van het pand Vestdijk 17 onderzoekt de mogelijkheden om het pand opnieuw in gebruik te kunnen nemen. In het verleden is ook afgedwongen dat de panden Vestdijk 19 en 21 ontoegankelijk gemaakt worden en blijven. In de praktijk blijkt het moeilijk illegaal gebruik tegen te gaan. Daarom is er overlegd met de eigenaren over betere oplossingen. De eigenaren van de panden Vestdijk 19 en 21 zijn voornemens de panden te slopen en het terrein tijdelijk in te richten als verhuurd parkeerterrein, en vervolgens nieuwbouw te realiseren. Het ligt niet in de bedoeling het terrein onbebouwd te laten. Inrichting als tijdelijk parkeerterrein past in de vigerende bestemming maar niet in de bestemming die opgenomen is in het ontwerp-bestemmingsplan Binnenstad dat vanaf 28 maart 2013 ter visie ligt. Ingeval de opstallen al vóór het inwerking treden van het nieuwe bestemmingsplan zijn gesloopt en de (vrijgekomen) grond ook daarvóór al feitelijk in gebruik is genomen voor parkeren, dan mag dit gebruik (op grond van het overgangsrecht) worden gecontinueerd, ondanks het feit dat een dergelijk gebruik zich niet verdraagt met de nieuwe bestemming. Wij hebben op zaterdag 13 april met de eigenaren gesproken om te bezien welke mogelijkheden er nog zijn om het pand te behouden. Naar aanleiding van dat gesprek, en in afspraak met de eigenaren, hebben wij een taxatie laten maken van de investeringen die nodig zijn om het pand weer in gebruik te kunnen nemen. Gebleken is dat vanwege de bouwkundige staat van zowel de binnen- als buitenkant een volledige casco restauratie nodig is om het pand voor toekomstig gebruik mogelijk te maken. Dit wordt veroorzaakt door: verzakkingen in de constructie, de slechte constructieve integriteit van de dakconstructie , het ontbreken van installaties en (veronderstelde) gebrekkige fundering. Een investering van enkele miljoenen euros blijkt noodzakelijk te zijn. Dit betekent dat een zodanige afboeking op het pand plaats dient te vinden dat dit financieel niet verantwoord is. Naar onze verwachting zullen de eigenaren het pand daarom op zeer korte termijn gaan slopen. Wij hebben tevens met de eigenaren afgesproken dat wij in overleg gaan over een zo groen mogelijke inpassing van het tijdelijke parkeerterrein dat zij willen gaan realiseren. De huidige drie bomen zullen daarbij als uitgangspunt worden genomen. Zoals boven ook al aangegeven willen de eigenaren op termijn weer een pand realiseren op deze lokatie.

5. Is het in de tussentijd mogelijk dat de achterzijde van de beide panden worden afgeschermd, zodat bezoekers van Pathé niet het zicht hebben op de vervallen panden?

De gemeente kan handhaven op die zaken waarbij openbare orde en veiligheid in het geding is, maar niet op de door u bedoelde esthetische aspecten.

6. Is het college bereidt om de voor- en zijpanden tijdelijk een fatsoenlijke uitstraling te geven?

In overleg met de eigenaar wordt getracht hierover afspraken te maken. Maatregelen m.b.t. uitstraling van het vastgoed zijn in deze gevallen nauwelijks bindend op te leggen, vandaar dat hierover overleg plaatsvindt. 7. Is het mogelijk dat er meer gesurveilleerd wordt door politie of stadswachten in het steegje achter deze panden, om daar de criminaliteit te beëindigen?

In het genoemde steegje was inderdaad sprake van overlast o.a. door illegale praktijken die in de openbare ruimte plaatsvonden. Om die overlast te bestrijden is aan een aantal personen een gebiedsverbod opgelegd, waarop gehandhaafd wordt. Vanaf het van kracht worden van dit verbod is de situatie weer beheersbaar en geeft die geen aanleiding tot extra surveillance. Uiteraard blijven  wij de leefbaarheid van deze locatie wel onder de aandacht houden. 8. Wat is de (her)bestemming van deze panden?

De huidige bestemming is Centrumdoeleinden. In het ter visie gelegde ontwerp wordt er ‘als bestaand’ bestemd en blijft de bestemming in meer of mindere mate vergelijkbaar met die van het nu nog geldende bestemmingsplan Eindhoven binnen de Ring, waarmee de situatie in feite ongewijzigd blijft.

Eindhoven, 16 april 2013

Eindhovens Dagblad Studio040

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina