Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Forse toename terugkerende Jihadreizigers

Raadsvragen: Nederlandse Jihadreizigers
15 maart 2013
Update 18 april Met antwoorden van het college van B&W Lees daarna: Jihadstrijders naar Syrië? Welnee joh
Geacht College, De afgelopen tijd heeft de AIVD en de NCTV alarmerende berichten naar buiten gebracht over de toename van Jihadreizigers vanuit Nederland naar Syrië en Afrika. Daarom is het dreigingsniveau in ons land verhoogd van beperkt naar substantieel. Vooral de terugkeer van de ongeveer 100 Jihadstrijders wordt gevreesd. Dit omdat deze groep sterk radicaliseert en mogelijk bereid is tot het plegen van aanslagen bij terugkeer in ons land (rapport NCTV).

Omdat in het verleden Eindhoven wel vaker in het nieuws is geweest i.v.m. terreurdreiging en het ronselen van Jihadreizigers baart dit nieuws onze fractie zorgen. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u: 1. Zijn er signalen ontvangen dat er in Eindhoven ook mensen worden geronseld om als Jihadstrijders te gaan vechten? Zo ja, hebt u dan een indicatie om hoeveel personen het gaat? 2. Als er in Eindhoven Jihadreizigers worden geronseld, zijn er dan ook gevestigde instanties of organisaties bij betrokken? Zo ja, welke zijn dit dan en wat zijn de maatregelen die getroffen worden? 3. Is er door de burgemeester met de lokale driehoek een plan van aanpak gemaakt hoe te handelen mochten er Jihadreizigers vanuit Eindhoven naar diverse landen in de wereld gaan om daar te strijden? Zo ja, wat houden die afspraken in? 4. De NCTV oppert in hun rapport om Jihadreizigers bij terugkomst hun verblijfsvergunning in te trekken. Volgt het college deze suggestie van de NCTV als er Eindhovense Jihadreizigers terugkomen? 5. De Eindhovense Al-Fourqaan moskee is bezig met een inzamelingsproject voor Syrië. Kunt u ons garanderen dat dit geld alleen wordt gebruikt voor humanitaire doeleinden en niet voor terroristische acties in Syrië? Rudy Reker

Tjerk Langman
Informatieverstrekking: Rapport NCTV De Volkskrant RTLnieuws

Studio 040

Antwoord van burgemeester en wethouders

Wij merken op dat de vragen zijn gesteld door een lid van de raad en een lid van een raadscommissie. Gelet op de ter zake geldende regelgeving richt ons antwoord zich formeel tot het vragenstellend raadslid. Op 13 maart 2013 is het landelijk dreigingsniveau aangepast van beperkt (kans op een aanslag gering maar niet uit te sluiten) naar substantieel (reële kans op een aanslag). Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was de voornaamste dreiging voorheen ook jihadistisch. De reden voor de aanpassing is niet alleen stijging van het aantal jihadreizigers. Maar ook radicalisering van groepjes jongeren en de geopolitieke situatie (Mali, Egypte). Landelijk zou het om enkele tientallen mensen gaan. Het probleem van jihadreizigers ligt voor de NCTV in het buitenland (westerse belangen daar en het aansporen van anderen om over te komen) en op één punt in het binnenland. Namelijk dat men terugkeert met
expertise en ervaring en een aanslag pleegt. De NCTV merkt op dat niet alle terugkeerders een dreiging zijn en houdt rekening met enkelingen. 1. Zijn er signalen ontvangen dat er in Eindhoven ook mensen worden geronseld om als jihadstrijders te gaan vechten? Zo ja, hebt u dan een indicatie om hoeveel personen het gaat? 2. Als er in Eindhoven jihadreizigers worden geronseld, zijn er dan ook gevestigde instanties of organisaties bij betrokken? Zo ja, welke zijn dit dan en wat zijn de maatregelen die getroffen worden?

Wij hebben geen signalen dat in Eindhoven mensen worden geronseld om als jihadstrijders te vechten. Hiertoe is navraag gedaan bij de politie, die de kwestie monitort en in voorkomend geval via een landelijke procedure meldt, alsmede bij ambtenaren en relevante partners die actief zijn in de wijken. Ook uit regulier bestuurlijk en ambtelijk contact met moskeebesturen zijn geen bijzonderheden naar boven gekomen. Volgens de Minister van Veiligheid en Justitie, in antwoord op een vraag uit de Kamer, is landelijk ook geen mobiliserende werking zichtbaar vanuit moskeeën op jihadgang. 3. Is er door de burgemeester met de lokale driehoek een plan van aanpak gemaakt hoe te handelen mochten er jihadreizigers vanuit Eindhoven naar diverse landen in de wereld gaan om daar te strijden? Zo ja, wat houden die afspraken in?

De burgemeester en de districtschef van de politie hebben wekelijks contact. In de driehoek (burgemeester, officier van justitie en districtschef) is terugkoppeling vanuit de AIVD/NCTV ook een vast agendapunt. Op dit moment is dit in Eindhoven niet aan de orde (zie antwoord vragen 1 en 2). In voorkomend geval zal sprake zijn van maatwerk en daarom is er niet ‘een plan van aanpak’. In de driehoek zou dan worden besloten tot een specifieke aanpak om dreiging te verminderen, waarvan bestuurlijke maatregelen een onderdeel kunnen zijn (denk aan maatregelen i.v.m. werk, scholing, zorg en inkomen en de openbare ordebevoegdheden van de burgemeester). 4. De NCTV oppert in zijn rapport om van jihadreizigers bij terugkomst hun verblijfsvergunning in te trekken. Volgt het college deze suggestie van de NCTV als er Eindhovense jihadreizigers terugkomen?

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kan een verblijfsvergunning intrekken. Dit is dus niet aan ons. De personen die uitreizen hebben volgens de Minister van Veiligheid en Justitie overigens vaak (mede) de Nederlandse nationaliteit. 5. De Eindhovense Al-Fourqaan moskee is bezig met een inzamelingsproject voor Syrië. Kunt u ons garanderen dat dit geld alleen wordt gebruikt voor humanitaire doeleinden en niet voor terroristische acties in Syrië? Navraag bij de moskeewoordvoerder leert dat geld is ingezameld voor Syrië. Men werkt daarbij naar zijn zeggen samen met de Stichting Islamic Appeal. Hij benadrukt dat het ingezamelde geld alleen een humanitair doel heeft (medicijnen en voedsel). Volgens de Minister van Veiligheid en Justitie, in antwoord op een vraag uit de Kamer, is landelijk geen faciliterende werking zichtbaar vanuit moskeeën op jihadgang. De politie is op de hoogte van de inzameling. Zouden er aanwijzingen zijn dat terrorisme wordt gefinancierd, dan zou het aan de officier van justitie zijn naar bevind van zaken strafrechtelijk op te treden. Overigens is er ook een Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme met landelijke toezichthouders en handhavers. Eindhoven, 16 april 2013.

Studio040

 

Laat reactieformulier zien