Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Seniorencomplex voor Turkse ouderen in de Bennekel

willaertplein
2 mei 2013
Huidige buurtbewoners zijn woedend over dit plan
4 juli 2013
Update: met antwoord van het college van B&W

 
Geacht college, Onlangs vernam onze fractie dat woningcorporatie Trudo van plan is aan het Willaertplein in de krachtwijk de Bennekel een seniorencomplex te realiseren, exclusief voor ouderen met een Turkse achtergrond. De reden die men hiervoor opgeeft is dat bejaarden met een Turkse/islamitische achtergrond zich ongemakkelijk zouden voelen in bestaande complexen waar ook mensen van autochtone afkomst wonen. Onze fractie is onaangenaam verrast over deze gang van zaken.

De inwoners van de wijk de Bennekel zijn tegen dit plan in actie gekomen door handtekeningen te verzamelen tegen de bouw van dit seniorencomplex. Het is niet zo dat de buurtbewoners geen seniorencomplex willen - integendeel zelfs - maar wel dat iedereen zich daar moet kunnen inschrijven ongeacht hun etnische/religieuze achtergrond. Hetgeen zeker zou moeten gelden voor de mensen die al meer dan 50 jaar in de Bennekel wonen. Dit geplande seniorencomplex zal absoluut niet bijdragen aan de integratie van mensen van Turkse afkomst. Het opent weer de weg naar verzuiling en doelgroepenbeleid of wel het werkt segregatie in de hand. Het plan is extra wrang omdat het beleid van het huidige kabinet ervoor wil zorgen dat veel verzorgings- en verpleegtehuizen hun deuren moeten sluiten door ze weg te  bezuinigen. Daarom staat het plan om een nieuw seniorencomplex te realiseren exclusief voor mensen met een Turkse achtergrond haaks op dit beleid, te meer omdat dit plan ook nog eens uitgebreid wordt gesubsidieerd. Omdat wij onze zorgen hebben over het plan voor dit seniorencomplex, hebben wij de volgende vragen voor u.

  1.  Is het college op de hoogte van het plan van woningcorporatie Trudo om een seniorencomplex exclusief voor mensen met een Turkse achtergrond te realiseren op het braakliggende terrein aan het Willaertplein?
  2. Is het college het met onze fractie eens dat de realisatie van dit project integratie niet bevorderd en we weer terug bij af zijn waar het verzuiling en doelgroepenbeleid betreft? Zo niet, waarom dan niet?
  3. Welke partijen participeren in dit project en hoeveel subsidiegeld van zowel Gemeente Eindhoven als van de Provincie Noord-Brabant  is hiermee gemoeid? 
  4. Als er een seniorencomplex komt (al dan niet exclusief voor één bevolkingsgroep) wat zijn dan de gevolgen voor de parkeerproblematiek rond het Willaertplein? 
  5. Op welke manier heeft u de inwoners van de wijk de Bennekel geïnformeerd over de komst van het seniorencomplex?

Fractie Lijst Pim Fortuyn Omroep Brabant

Studio 040

Eindhoven Dichtbij

YouTube Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Is het college op de hoogte van het plan van woningcorporatie Trudo om een seniorencomplex exclusief voor mensen met een Turkse achtergrond te realiseren op het braakliggende terrein aan het Willaertplein?

Ja. De afgelopen jaren is, middels de jaarlijkse convenant afspraken met corporaties, opgenomen om voor specifieke doelgroepen huisvesting te realiseren. Dit ook op vraag van deze groep ouderen. In Gestel is een actieve groep Turkse senioren, welke ook participeren in het aldaar functionerende Seniorenplatform. De buurtfunctie in het complex, door Trudo mogelijk gemaakt, worden algemene buurtvoorzieningen voor iedereen, zoals een wijkrestaurant en ruimte voor de buurtinfowinkel. Deze ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren ook opgenomen in de buurtcontracten van de Bennekel. 2. Is het college het met onze fractie eens dat de realisatie van dit project integratie niet bevorderd en weer terug bij af zijn waar het verzuiling en doelgroepenbeleid betreft? Zo niet, waarom dan niet?

Er zijn redenen dat met name een eerste generatie ouderen van allochtone komaf, behoefte hebben om gezamenlijk te wonen. De redenen zijn onder andere dat deze generatie graag in hun eigen woonbuurt, waar sommigen al meer dan 30 jaar wonen, oud willen worden en zolang mogelijk, zelfstandig, bij elkaar wonen, zodat ze elkaar gemakkelijk kunnen helpen en voor elkaar kunnen zorgen. In Eindhoven kennen we ook voorbeelden van gerealiseerde wooncomplexen voor Chinese en Surinaamse ouderen. Er zijn de afgelopen jaren ook oriënterende gesprekken gevoerd met senioren huisvesters om in bestaande complexen een voorziening te realiseren. Dit heeft niet geleid tot een passende oplossing voor de specifieke woonwensen. Daarna heeft Trudo dit opgepakt. 3. Welke partijen participeren in dit project en hoeveel subsidiegeld van zowel Gemeente Eindhoven als van de provincie Noord-Brabant is hiermee gemoeid?

Woningcorporatie Trudo is de ontwikkelaar. In een eerder stadium heeft de gemeente Eindhoven, de toenmalige stichting Palet opdracht gegeven om een woonbehoefte onderzoek te doen onder allochtone senioren inwoners van Gestel. Dit onderzoek is betaald door de opdrachtgever, in dit geval de gemeente. Er is geen sprake van subsidie. 4. Als er een seniorencomplex komt (al dan niet exclusief voor één bevolkingsgroep) wat zijn dan de gevolgen voor de parkeerproblematiek rond het Willaertplein?

De parkeerbehoefte van de voorgenomen ontwikkeling kan niet volledig op eigen terrein worden opgelost. Daarom zal er ontheffing worden verleend voor maximaal 10 parkeerplaatsen. In de openbare ruimte is voldoende ruimte beschikbaar om deze parkeerbehoefte op te vangen, op basis van uitgevoerde parkeertellingen. De feitelijke parkeertoets wordt pas gedaan in het kader van de afgifte van de omgevingsvergunning. In die procedure zal ook de ontheffing van de parkeernormen worden geëffectueerd. 5. Op welke manier heeft u de inwoners van de wijk de Bennekel geïnformeerd over de komst van het seniorencomplex?

In het kader van samenspraak/inspraak hebben Trudo en de gemeente Eindhoven een informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd op 24 april, van 16.00 uur tot 19.00 uur. Bewoners konden op deze bijeenkomst kennis nemen van de voorgestelde plannen met betrekking tot het seniorencomplex, het wijkrestaurant en buurtinfowinkel. Eindhoven, 4 juli 2013.

Laat reactieformulier zien