Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Halve waarheden en hele leugens inzake Turkse feestlocatie

 
2 juni 2013
Omstreden besluit van Eindhovens college
2 juli 2013
Update: met antwoord van het college van B&W

Al is de leugen nog zo snel .......
Geacht college, Over het op 8 januari jl. door het college genomen besluit om op het kleine industrieterrein de Tempel (aan drie kanten omsloten door een woonwijk) een tweede grote Turkse feestlocatie toe te staan is al veel gezegd, geschreven en gelogen. De wijkbewoners, gesteund door het Leefbaarheidsteam de Tempel zijn naar de mening van de Lijst Pim Fortuyn hier terecht tegen in opstand gekomen. Mijn fractie heeft n.a.v. de onrust in de wijk dit onderwerp op de agenda laten plaatsen.

De tijd leerde mij dat de ambtelijke organisatie en het college van de Gemeente Eindhoven in het onderhavige geval, veelvuldig niet de waarheid tegen mij heeft gesproken. Ondanks dat ik hen confronteerde met mijn uit zeer betrouwbare bron verkregen informatie, bleef het college erbij dat er geen enkel negatief advies was afgegeven. Mijn vraag om inzage te krijgen in de onderliggende stukken bleek ook niet mogelijk omdat er volgens het college geen onderliggende stukken in dit dossier waren. Ook waren er geen notulen en gespreksverslagen gemaakt. Op zich vreemd voor een ambtelijke organisatie, waarvan ik heb gezegd er niets van te geloven. Met de gemeentewet in de hand en een schriftelijk verzoek op 10 april jl. duurde het nog ruim 5 weken voordat de door mij gevraagde onderliggende documenten wél beschikbaar waren. Onder geheimhouding heb ik deze stukken op 17 mei mogen lezen. Ik constateer derhalve dat er door een ambtenaar en het college niet de waarheid tegen mij is gesproken. Dat is een zeer ernstig feit en dat trek ik mij als raadslid en als vertegenwoordiger van Eindhovense burgers persoonlijk aan. Op mijn vraag of deze onderliggende geheime documenten ook ter beschikking gesteld konden worden aan de commissie Beroep en Bezwaar, die op 30 mei inzake dit onderwerp bijeen zou komen, werd bevestigend geantwoord. Op donderdag 30 mei mochten betrokken partijen verschijnen voor de commissie Beroep en Bezwaar, waar zij hun zienswijzen mochten toelichten. De belanghebbende partijen die aanwezig waren: de bewoners uit de Bruggelaan, een vertegenwoordiger van het leefbaarheidsteam de Tempel, de huidige eigenaar van de bestaande skatehal (de beoogde tweede feestlocatie van ca. 1.000 personen) en de eigenaar van de reeds gevestigde Turkse feestzaal Nassar (ca. 800 personen), die ook tegen een tweede locatie is. Dit niet zoals hij aangeeft vanwege zijn concurrentiepositie, maar omdat hij door 10 jaar ervaring weet dat de leefbaarheid zowel op het industrieterreintje als in de wijk met de komst van een tweede grote feestlocatie niet meer gehandhaafd en gegarandeerd kan worden. Inzet van deze hoorzitting was het ondoordachte en in de opinie van de wijkbewoners het zeer onrechtvaardige besluit van het college van 8 januari 2013. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met het grote tekort aan parkeerplaatsen voor de ca. 1.800 gasten, die nagenoeg allemaal met eigen vervoer komen. De verwachte ernstige verkeers- en parkeeroverlast voor de daar gevestigde bedrijven en buurtbewoners alsmede de negatieve bedenkingen/adviezen die eerder door de gemeentelijke wijkcoordinator en de buurtbrigadier van de politie zijn gedaan, zijn rücksichtslos door het college terzijde gelegd. (Dit is informatie dat in mijn betoog van 2 en 9 april jl. al is genoemd, dus ver vóór het lezen van de geheime stukken).  De eerste vraag die de vertegenwoordiger van het leefbaarheidsteam de Tempel aan de commissie Beroep en Bezwaar stelde, was natuurlijk of de commissie in het bezit was gesteld van deze geheime documenten. De commissievoorzitter moest het antwoord schuldig blijven. Nadien werd het ontbreken van de geheime- doch noodzakelijke documenten voor de commissie, door een ambtenaar van de gemeente bevestigd, omdat deze ambtenaar daar op in ging. Ook ik was daar als toehoorder met verbijstering aanwezig. Met ‘stoom’ uit mijn oren heb ik zitten luisteren hoe door de gemeenteambtenaar de inhoud van de geheime documenten werd verdraaid en samengevat tot een onbenullig vod nietszeggend papier. De adviescommissie van Beroep en Bezwaar is dus ook informatie onthouden. De Lijst Pim Fortuyn vindt ook dit een uiterst kwalijke zaak. Dit brengt mij tot de volgende vragen. 

 1. Waarom en zo ja, in wiens opdracht is er door een ambtenaar, ondanks dat ik hem meermalen confronteerde met mijn uit zeer betrouwbare bron verkregen informatie, tegen mij gelogen?
 2. Waarom heeft het college in de commissievergadering van 2 april jl. ontkennend geantwoord op mijn vragen en gezegd dat er überhaupt geen negatieve informatie binnen was gekomen?
 3. Waarom gaat het college tegen verkregen bedenkingen/adviezen in, die door de LPF in de cie. vergadering van 2 april en in de raadsvergadering van 9 april middels een mondelinge toelichting en in een actuele motie naar voren zijn gebracht?
   
 4. Waarom en met welke reden heeft de ambtenaar in de commissie Beroep en Bezwaar de inhoud van de geheime documenten samengevat tot een onbenullig vod nietszeggend papier?
 5. Wat zijn de sancties die het college tegen meerdere ambtenaren kan opleggen indien zij, al dan niet in opdracht van een hogere ambtenaar, de waarheid naar burgers en een raadslid bewust verzwijgen?
   
 6. Voelt het college zich door deze onverkwikkelijke zaak aangesproken en welke lessen trekt het college uit dit voorval?
   
 7. Mag de Lijst Pim Fortuyn het zo formuleren dat het college voornemens is de onrechtmatige vergunningverlening voor een tweede grote Turkse feestlocatie op industrieterrein de Tempel per omgaande in te trekken?

 Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn
Antwoord van burgemeester en wethouders
1. Waarom en zo ja, in wiens opdracht is er door een ambtenaar, ondanks dat ik hem meermalen confronteerde met mijn uit zeer betrouwbare bron verkregen informatie, tegen mij gelogen?

Gelet op uw toelichting op uw vragen doelt u waarschijnlijk op een negatief advies dat zou zijn gegeven voorafgaand aan het collegevoorstel. Zoals reeds eerder gemeld is er geen negatief advies afgegeven voor het
collegebesluit van 8 januari jl. Er is dan ook door niemand opdracht gegeven te liegen, welke suggestie wij ook met kracht verwerpen. 2. Waarom heeft het college in de commissievergadering van 2 april jl. ontkennend geantwoord op mijn vragen en gezegd dat er überhaupt geen negatieve informatie binnen was gekomen?

Er is voor het moment dat het collegebesluit werd genomen geen negatief advies gegeven tegen het verlenen van de vergunning. In de periode voorafgaand aan het collegebesluit zijn kritische signalen uit de buurt
verwoord in ambtelijke mailcorrespondentie, inclusief het verzoek deze te betrekken in de collegebesluitvorming. Dat is vervolgens ook gebeurd in de besluitvorming, wat overigens ook niet is ontkend. Deze correspondentie is op 8 mei 2013 onder geheimhouding aan u ter beschikking gesteld. 3. Waarom gaat het college tegen verkregen bedenkingen/adviezen in, die door de LPF in de cie. vergadering van 2 april en in de raadsvergadering van 9 april middels een mondelinge toelichting en in een actuele motie naar voren zijn gebracht?

Het collegebesluit dateert van 8 januari jl.; de commissievergadering en de raadsvergadering vonden drie maanden later plaats. Zoals ook uit de vragen blijkt, zijn er in de gebruikelijke bezwaarprocedure bezwaren ingediend naar aanleiding van het collegebesluit. Het is nu aan het college om een beslissing op bezwaar te nemen op advies van de commissie voor bezwaarschriften. Het college is op dit moment in afwachting van dit advies.
Zoals eerder aan u toegezegd, wordt de gemeenteraad geïnformeerd op het moment dat het college een beslissing op bezwaar heeft genomen. 4. Waarom en met welke reden heeft de ambtenaar in de commissie Beroep en Bezwaar de inhoud van de geheime documenten samengevat tot een onbenullig vod nietszeggend papier?

Het college neemt afstand van de kwalificaties zoals die zijn geuit in deze vraag. De medewerker van de gemeente heeft zo goed als mogelijk en naar eer en geweten aangegeven op welke wijze het college een besluit heeft genomen. 5. Wat zijn de sancties die het college tegen meerdere ambtenaren kan opleggen indien zij, al dan niet in opdracht van een hogere ambtenaar, de waarheid naar burgers en een raadslid bewust verzwijgen? Het college kan na onderzoek van Bureau Integriteit en beoordeling van de melding van het Meldpunt Integriteit een disciplinaire maatregel opleggen die evenredig is aan de uitkomsten van het onderzoek. De maatregelen
staan in de gedragscode voor ambtenaren. 6. Voelt het college zich door deze onverkwikkelijke zaak aangesproken en welke lessen trekt het college uit dit voorval? Allereerst, het college herkent zich niet in de kwalificatie dat dit een onverkwikkelijke zaak betreft. Het college dient evenwel nog een beargumenteerde beslissing op bezwaar te nemen in deze casus. Het is daarom niet opportuun op de uitkomst vooruit te lopen. 7. Mag de Lijst Pim Fortuyn het zo formuleren dat het college voornemens is de onrechtmatige vergunningverlening voor een tweede grote Turkse feestlocatie op industrieterrein de Tempel per omgaande in te trekken?

Nee. Ten eerste is er geen sprake van onrechtmatige vergunningverlening daar het college een gebruikelijke procedure heeft gevolgd. Het college volgt ook in het verdere proces de reguliere procedure. Daarom zal
vooruitlopend op de beslissing op bezwaar niet worden overgegaan tot intrekking van de vergunning, maar wordt met inachtneming van alle betrokkenen binnenkort een beslissing op bezwaar genomen. Zoals eerder toegezegd wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit besluit. Eindhoven, 2 juli 2013 Studio 040

Laat reactieformulier zien