Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Onderzoek naar temperatuurverschillen in de stad


30 juli 2013 'Onnodig extern onderzoek is verspilling van belastinggeld en vragen naar de bekende weg' Update: Met antwoord van B&W Geacht college,

Het ED van woensdag 24 juli jl. besteedde bijna paginagroot aandacht aan een onderzoek naar temperatuurverschillen in onze stad. Dit naar aanleiding van de opdracht die het college aan adviesbureau Tauw had verstrekt om temperatuurverschillen in onze stad in kaart te brengen. Eerder had het college meerdere keren aan de raad beloofd om terughoudend te zijn met het inhuren van derden, omdat de kosten hiervoor fors uit de hand waren gelopen. Van 11.7 miljoen euro in 2006 tot ca. 55 miljoen euro in 2010. Onze fractie heeft voor deze jaarlijks stijgende uitgaven veelvuldig aandacht gevraagd, in 2008 met een motie.

http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/moties-amendementen/272-motie-vermindering-inhuur-externe-diensten De conclusie van dit verrichte onderzoek bracht voor menigeen  geen nieuwe ontdekkingen aan het licht. Het onderzoek door dit externe bedrijf  roept bij onze fractie dan ook de nodige vragen op.

1. Wat was de reden om dit onderzoek extern uit te besteden? 2. Hoe groot is het overeengekomen bedrag voor deze opdracht en is deze opdracht hiermee ten einde? 3. De komende tijd gaat de gemeente samen met Tauw bekijken welke maatregelen nodig zijn om de temperatuur in de stad omlaag te brengen. Zijn deze werkzaamheden in het overeengekomen bedrag inbegrepen? En zo nee, kan het college een inschatting maken wat dat voor een kostenpost met zich mee brengt? 4. Vindt het college deze opdracht en de daaraan verbonden kosten moreel verantwoord tijdens deze economische crisis.

Rudy Reker Studio 040 Antwoord van burgemeester en wethouders Dit betreft het onderzoek naar Hittestress gevoelige gebieden in de stad en wat we daar als gemeente aan willen en kunnen doen. Als een van de gevolgen van de klimaatverandering is de verwachting dat er meer warme perioden zullen optreden met hogere temperaturen. Een gevolg daarvan is dat er in stedelijke gebieden ''hitte-eilanden'' gaan ontstaan. Om daarop te anticiperen heeft de gemeente een onderzoek opgestart. In de kader van dat onderzoek is een nieuw type model ontwikkeld, uniek in Nederland en mogelijk wereldwijd. Met dit model kan worden berekend waar hittestressgevoelige gebieden in de stad liggen en vervolgens welke maatregelen welk effect zullen hebben. Op basis van de uitkomsten van het model kan door de gemeente een onderbouwde keuze worden gemaakt in de al dan niet te treffen maatregelen om de effecten van hittestress te beperken. Bij het project is de TU/e betrokken. Zij gaan een promovendus inzetten om een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen ter bestrijding van hittestress te bepalen. Daarnaast hebben enkele andere onderzoeksinstellingen aangegeven
interesse te hebben om aan het project deel te nemen. Alhoewel veel mensen de ervaring hebben dat een groene omgeving de temperatuur laat dalen en dat groen bij extreme warmte verkoelend en rustgevend werkt, wordt deze ervaring tot nu toe nog onvoldoende omgezet in gerichte acties. De uitkomst van het onderzoek kan nu al worden gebruikt als motivering/bewustwording. In de vervolgfase levert het concrete aanwijzingen op elke type
investeringen in gebouwen, bomen en water samen een gunstige invloed hebben. De gemeente kan daarmee gerichter adviseren naar derden en kan ten aanzien van eigen investeringen in de openbare ruimte bijdragen aan hittestress vermindering waar het echt nodig is en met middelen die het meeste effect hebben op temperatuur. Concreet als antwoord op uw vragen:

1. Wat was de reden om dit onderzoek extern uit te besteden?

Het gaat om een nieuw soort model voor het bepalen van de temperatuurverdeling over de stad en specialistische kennis die niet binnen de gemeente aanwezig is. 2. Hoe groot is het overeengekomen bedrag voor deze opdracht en is deze opdracht hiermee ten einde?

Het overeengekomen bedrag voor deze opdracht is € 8.690. Daarmee is het onderzoek en de opdracht niet ten einde. Belangrijk is om te weten welke maatregelen het meeste effect hebben op het reduceren van hitte. Doordat de TU/e pas sinds kort heeft aangegeven aan het onderzoek mee te willen doen, moeten de kosten voor de gemeente aan de vervolgstudie opnieuw worden geraamd. De komende tijd gaat de gemeente samen met Tauw bekijken welke maatregelen nodig zijn om de temperatuur in de stad omlaag te brengen. 3. Zijn deze werkzaamheden in het overeengekomen bedrag inbegrepen? En zo nee, kan het college een inschatting maken wat dat voor een kostenpost met zich mee brengt? Zoals bij de beantwoording van vraag 2 is aangegeven moet voor het vervolgonderzoek een nieuwe raming worden gemaakt. De verwachting is dat het om een bedrag tussen de €5.000 en €10.000 gaat. Op dit moment wordt ook bekeken of het onderzoek (deels) met subsidie kan worden uitgevoerd. 4. Vindt het college deze opdracht en de daaraan verbonden kosten moreel verantwoord tijdens deze economische crisis?.

Zeker in deze tijd is je afvragen wat de rol van de gemeente hierin is, zinvol. In dit geval is volgens ons het antwoord ja, omdat het er om gaat te onderzoeken waar de effectiefste en dus ook geringste inzet kan zijn om te voorkomen dat sommige gebieden in de stad, zoals de binnenstad niet meer bezocht kunnen worden, met name door mensen met een slechte gezondheid. Dit inzicht is van belang voor de samenleving als geheel. Zowel inhoudelijk als financieel. Zoals al vermeld is, doen in het vervolgproject ook andere partners, zoals de TU mee. Bij de uitvoering van goede oplossingen verwachten wij ook dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Eindhoven, 27 augustus 2013.

Laat reactieformulier zien