Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 

Raadsvragen: Vuurwerkvrije zones in Eindhoven

 vuurwerk doe effe

 Eindhoven. 29 december 2013

  Eindoven Dichtbij  Studio 040  Eindhovens Dagblad

Update: Met antwoord van het college van B en W 20 januari 2014

Geacht college,

Voor zover bekend zijn er op dit moment twintig gemeentes de vuurwerkoverlast beu en hebben daarom zogenaamde vuurwerkvrije zones ingesteld. Dit betekent dat er in de buurt van bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen, scholen en winkels geen vuurwerk meer mag worden afgestoken om de overlast enigszins te beperken.

Vuurwerk zorgt ieder jaar naast veel plezier ook voor veel overlast en schade met een toenemend aantal zware lichamelijke letsels. Ook is er steeds meer illegaal en zwaar vuurwerk in omloop, hetgeen een verstoring vormt van de openbare orde. Uit onderzoek van het programma TweeVandaag blijkt dat 64% van de 20.000 ondervraagde personen een verbod voor particulieren wil om vuurwerk af te steken.

1. Is het bij u bekend dat diverse gemeentes vuurwerkvrije zones hebben ingesteld om de overlast te beperken?

2. Bent u bereid dit voorbeeld te volgen? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken en in welke gebieden wilt u dan een vuurwerkvrije zone instellen? Zo nee, waarom niet?

3. Wij willen een brede discussie opstarten, daarom vragen wij hoe u denkt over een algeheel vuurwerkverbod in Eindhoven?

Rudy Reker en Tjerk Langman Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het bij u bekend dat diverse gemeentes vuurwerkvrije zones hebben ingesteld om de overlast te beperken?

Ja.

2. Bent u bereid dit voorbeeld te volgen? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken en in welke gebieden wilt u dan een vuurwerkvrije zone instellen? Zo nee, waarom niet?

In Eindhoven is het overal verboden om consumentenvuurwerk te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken (artikel 2.6.3 lid 2 APV 2012). Dit maakt het mogelijk flexibel op te treden tegen het bezigen van consumentenvuurwerk in bijvoorbeeld een bepaald gebied, promenade, passage, portiek e.d. Daarnaast (lid 1 Raadsnummer 14R5712 van datzelfde artikel) is het mogelijk dat wij ter voorkoming van gevaar, schade of overlast vooraf een plaats aanwijzen waar een totaalverbod geldt. Hiervoor moeten dan wel concrete redengevende feiten en omstandigheden bestaan. Zoals bijvoorbeeld enige jaren geleden bij de Ouverture het geval was. Bij de introductie van deze regels is desgevraagd toegezegd dat wij hier terughoudend mee zullen omgaan (zie het commissieadvies d.d. 23 november 2010, nr.10R4056). De politie heeft voor de jaarwisseling al laten weten dat zij door de stad surveilleert. De bekende hotspots, waar overlastgevende jeugd zich ophoudt, worden extra gecontroleerd. Naar aanleiding van meldingen over excessen (zwaar, mogelijk illegaal vuurwerk) wordt door de surveillerende agenten opgetreden. De politie (vuurwerkproject) heeft een instructie gekregen in het herkennen van illegaal vuurwerk. Indien er dus meldingen komen van afsteken van vuurwerk nabij seniorencomplexen, ziekenhuizen, winkelcentra etc. handelt de politie die meldingen af als zijnde het veroorzaken van overlast. Het college is graag bereid om in april/mei met de raad een gedachtewisseling te hebben om na te gaan op welke manier de raad wenst om te gaan met het vuurwerkbeleid in Eindhoven.

3. Wij willen een brede discussie opstarten, daarom vragen wij u hoe u denkt over een algeheel vuurwerkverbod in Eindhoven?

Een algeheel vuurwerkverbod in Eindhoven kan alleen aan de orde zijn als de landelijke wetgever daarvoor de ruimte biedt. Het gebruik van bepaald particulier vuurwerk is namelijk in een tijdspanne rond de jaarwisseling landelijk toegestaan in de Wet milieubeheer en het Vuurwerkbesluit. Hiervan mag een gemeente als lagere regelgever geen totaalverbod maken.

Eindhoven, 17 januari 2014.

 

Laat reactieformulier zien