Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Inzet psycholance

                                                                         

Raadsvragen, 14 februari 2014
Het inzetten van een ambulance voor psychiatrische patiënten is onnodig en bovendien erg kostbaar. Dat kan ook met een psycholance.
UPDATE: Met antwoord van het college
Geacht college,

Met ingang van 1 mei 2014 gaat in Amsterdam de zogenaamde ‘psycholance’ rijden. Dat is een speciale ambulance bedoeld voor acute hulp aan verwarde mensen op straat. Maar ook voor patiënten die naar een andere instelling moeten worden vervoerd. Deze ‘psycholance’ wordt bemand met ervaren psychiatrische verpleegkundigen. Het idee is overgewaaid uit Noorwegen en moet de druk op politieagenten verminderen.

In veel gevallen gaat het om uitbehandelde psychiatrische patiënten. Door het verkeerd of helemaal niet meer innemen van medicijnen belanden ze in verwarde toestand op straat, of omdat de patiënt een IBS (in bewaringstelling) of RM (rechterlijke machtiging) heeft omdat ze een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Hierdoor kan er agressie of onrust ontstaan bij de patiënt, waardoor de politie tijdens de rit moet assisteren om alles veilig te laten verlopen. Dit alles zorgt voor een flinke belasting van het reguliere ambulancevervoer. Bovendien is dit vervoer met een normale ambulance erg kostbaar. Daarom zou het een goede zaak zijn om een 'psycholance’ in te zetten en deze los te koppelen van het reguliere ambulancevervoer.

Daar komt bij dat de meeste ambulancemedewerkers weinig ervaring hebben met psychiatrische patiënten omdat ze uit een andere setting binnen de gezondheidszorg komen. Meestal hebben ze gewerkt op een spoedeisende hulp of IC voordat ze gingen werken op de ambulance. Ook neemt het vervoer van psychiatrische patiënten veel tijd in beslag.

Wij hebben hierover de volgende vragen. 1.Bent u het met ons eens dat de inzet van zo'n ‘psycholance’ de druk bij de reguliere ambulancezorg en de politie kan wegnemen? 2.Bent u bereid om in overleg te gaan met de ambulancezorg en de GGZE om in de toekomst ook zo'n proef te starten? Zo nee, waarom dan niet? 3.Hoeveel mensen met een psychiatrische achtergrond zwerven er in Eindhoven over straat? 4.Hoeveel psychiatrieritten worden er nu jaarlijks verreden met een reguliere ambulance?

Rudy Reker en Tjerk Langman

Fractie Lijst Pim Fortuyn Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Bent u het met ons eens dat de inzet van zo'n ‘psycholance’ de druk bij de reguliere ambulancezorg en de politie kan wegnemen? Dat is nog niet duidelijk. Amsterdam start het pilotproject psycholance wel met het doel om de druk op de politie te verminderen. Uit de uitkomsten van de pilot zal blijken of de druk bij ambulancezorg en politie daadwerkelijk minder wordt. De resultaten zullen dus afgewacht moeten worden. Benadrukt moet worden dat in Amsterdam de schaalgrootte en de mate van problematiek groter zijn dan in Eindhoven. Het gaat in Amsterdam om duizenden ritten per jaar (2013: 6421 verwarde mensen aangetroffen op straat). Een psycholance is een 24-uurs voorziening en de bemensing hiervan is een grote kostenpost. In Eindhoven wordt het vervoer door de reguliere ambulancezorg en de politie uitgevoerd. Er worden momenteel geen knelpunten ervaren. 2. Bent u bereid om in overleg te gaan met de ambulancezorg en de GGZE om in de toekomst ook zo'n proef te starten? Zo nee, waarom dan niet? Op dit moment is er geen aanleiding om een proef met de psycholance in Eindhoven te starten. Er zijn goede afspraken tussen politie, de ambulancevoorziening en de GGzE over het vervoer van verwarde mensen naar de spoedeisende onderzoeksruimte van de GGzE. Er bestaat een samenwerkingsprotocol en afstemmingsoverleg Acute Hulpverlening bij Crisis (AHC) in Eindhoven en omstreken. Wij zijn reeds op regelmatige basis met elkaar in overleg. 3. Hoeveel mensen met een psychiatrische achtergrond zwerven er in Eindhoven over straat? Het komt voor dat mensen met een psychiatrische achtergrond in Eindhoven op straat zwerven/rondlopen. Dit kunnen gewone burgers zijn die regulier wonen, maar vanwege hun psychiatrische achtergrond soms op straat vreemd of afwijkend gedrag vertonen. Hierover zijn geen aantallen bekend. Indien met ‘zwerven’ in bovenstaande vraag gedoeld wordt op daklozen met een psychiatrische achtergrond dan vallen deze onder de aanpak van het Stedelijk Kompas (plan van aanpak maatschappelijke opvang). Het Stedelijk Kompas heeft juist het doel om te voorkomen dat daklozen (al dan niet met een psychiatrische achtergrond) op straat zwerven of leven. Het komt op dit moment sporadisch voor dat daklozen met een psychiatrische achtergrond daadwerkelijk op straat leven. Om dit te voorkomen is er een ondersteunend netwerk ingericht (politie, zorginstellingen, crisisdiensten, bemoeizorg, klankbord groep Dak- en thuislozen) die
deze mensen signaleren en ze toeleiden naar zorg en opvang. Het overgrote deel van de daklozen heeft een traject waarin de zorg en ondersteuning op alle leefgebieden geborgd is. 4. Hoeveel psychiatrieritten worden er nu jaarlijks verreden met een reguliere ambulance? In 2013 zijn er door de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Zuidoost 124 ritten met een zogenaamde ‘IBS (inbewaringstelling) indicatie’ gereden. Daarnaast rijdt ook de Politie in een aantal situaties (aantal is onbekend) rechtstreeks naar de Spoedeisende onderzoeksruimte van de GGzE. De Politie heeft dan al bemoeienis en de inzet van een ambulance zou dan vertragend werken (contra indicatie ambulance vervoer). Eindhoven, 11 maart 2014.

 

Laat reactieformulier zien