Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

‘Polenhotel’ in voormalig Grafisch Lyceum onzeker?


14 maart 2014 Raadsvragen over het langdurig stilleggen van werkzaamheden aan de voormalige Grafische School
14 april 2014 UPDATE: Met antwoord van het college


Geacht college,

In maart 2013 hebben wij in de commissie Ruimte en Vastgoed gesproken over de huisvesting van MOE-landers in het voormalig Grafisch Lyceum in de wijk Gestel. Dat schoolgebouw zou worden verbouwd om huisvesting te realiseren voor 60 MOE-landers. De eerste bewoners zouden in september 2013 hun intrek in het voormalig schoolgebouw nemen. Nu heeft onze fractie vernomen dat dit nog steeds niet het geval is. Al 113 buurtbewoners van de wijk Blaarthem hebben inmiddels op diverse manieren bezwaar aangetekend tegen dit plan.

Tot op heden is er dus geen vooruitgang geboekt in de uitvoering van de plannen. De vraag rijst dan ook of dit plan nog wel doorgang zal vinden evenals het plan van de gemeente om op andere plekken in de stad meerdere ‘Polenhotels’ te realiseren.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1.  Wat is de huidige status van dit omstreden project?

2.  Waarom is de raad sinds maart 2013 niet meer geïnformeerd over de voortgang van dit project, en hebben wij van de buurtbewoners moeten vernemen dat het project vertraagd is?

Het project was bedoeld om MOE-landers gedegen huisvesting te geven om overlast in de woonwijken door huisjesmelkers tegen te gaan.

3.  Waar zijn de MOE-landers die in het Grafisch Lyceum zouden komen wonen op dit moment gehuisvest? Of zijn ze nog niet naar Nederland gekomen? Hoe is dat met de stichting Srada afgestemd?

De buurtbewoners geven aan dat ze zich ernstige zorgen maken over de leegstaande gebouwen van de voormalige Internationale School die naast het Grafisch Lyceum zijn gevestigd. Zij zijn bang dat hier op den duur ook MOE-landers worden gehuisvest.

4.  Wat zijn de plannen met de leegstaande gebouwen van de voormalige Internationale School?

5.  Kunt u ons en de bewoners van de wijk garanderen dat deze gebouwen niet worden gebruikt voor de huisvesting van MOE-landers?

6.  Hoeveel MOE-landers hebben er sinds januari 2014 een Burgerservicenummer (BSN) in Eindhoven aangevraagd?

Rudy Reker, Mari Nijs en Tjerk Langman, Lijst Pim Fortuyn fractie ____________________________________________________

 Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Wat is de huidige status van dit omstreden project? De huidige status van het project is dat de het college op 13 december 2013 een omgevingvergunning heeft verleend voor de verbouw van het Grafisch Lyceum. Binnen de termijn van beroep zijn een tweetal beroepsschriften hiertegen ingediend bij de rechtbank in Den Bosch. De gemeente dient te wachten op de uitnodiging van de rechtbank om ter zitting verweer te bieden op deze bezwaren. Een datum hiervoor is nog niet bekend. 2. Waarom is de raad sinds maart 2013 niet meer geïnformeerd over de voortgang van dit project, en hebben wij van de buurtbewoners moeten vernemen dat het project vertraagd is? Er hebben zich geen zaken voorgedaan welke aanleiding gaven om de raad hierover te informeren. Het project was bedoeld om MOE-landers gedegen huisvesting te geven om overlast in de woonwijken door huisjesmelkers tegen te gaan. Bovenstaande is juist, de mogelijkheid voor goede huisvesting moet een alternatief bieden. Dit is ook mede de reden om specifieke huisvesting voor deze groep te gaan ontwikkelen in deze stad. 3. Waar zijn de MOE-landers die in het Grafisch Lyceum zouden komen wonen op dit moment gehuisvest? Of zijn ze nog niet naar Nederland gekomen? Hoe is dat met de
stichting Srada afgestemd? De toekomstige bewoners worden via Woonbedrijf geworven. Hiervoor heeft Woonbedrijf contact met uitzendorganisaties. Zij weten niet of deze mensen nu al in Nederland zijn. Srada is nauw betrokken bij deze ontwikkeling, zowel op stedelijk niveau als in deze specifieke situatie. De buurtbewoners geven aan dat ze zich ernstige zorgen maken over de leegstaande gebouwen van de voormalige Internationale School die naast het Grafisch Lyceum zijn gevestigd. Zij zijn bang dat hier op den duur ook MOE-landers worden gehuisvest. Het pand wordt momenteel in voorbereiding meegenomen als tijdelijke wissellocatie voor de uitrol van primair onderwijs/Spil-beleid voor een maximium van twee wissels: naar verwachting vanaf zomervakantie 2014 met een maximum van vijf jaar. 4. Wat zijn de plannen met de leegstaande gebouwen van de voormalige Internationale School? Zie de vorige vraag en antwoord. 5. Kunt u ons en de bewoners van de wijk garanderen dat deze gebouwen niet worden gebruikt voor de huisvesting van MOE-landers? Wat er met de gebouwen en locatie van de voormalige Internationale School op de langere termijn gaat gebeuren is niet bekend. Het is niet wenselijk om meerdere van dezelfde voorzieningen voor MOE-landers naast elkaar te huisvesten. Hieraan zal de gemeente dan ook geen medewerking aan willen verlenen, zolang het Grafisch Lyceum in deze functie voorziet. 6. Hoeveel MOE-landers hebben er sinds januari 2014 een Burgerservicenummer (BSN) in Eindhoven aangevraagd? Sinds januari 2014 hebben 167 MOE-landers een Burgerservicenummer (BSN) gekregen doordat ze zich hebben ingeschreven (gevestigd) in de gemeente Eindhoven. Zij zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA). Daarnaast hebben niet-ingezetenen, waaronder MOE-landers, een BSN gekregen via inschrijving in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Wie zich van deze nietingezetenen in Eindhoven gaan vestigen en welke nationaliteit ze hebben, is voor Eindhoven niet bekend. In de RNI wordt niet vastgelegd in welke gemeente de nietingezetene zich (tijdelijk) gaat vestigen en alleen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikt over detailinformatie over de landen van herkomst van de niet-ingezetenen. Als "regio loket" heeft de gemeente Eindhoven tot en met medio maart jl. 1184 niet-ingezetenen ingeschreven in de RNI en een BSN verstrekt. Zeer recent hebben we besloten om deel te nemen aan de landelijke pilot REVA, waarbij er eveneens een registratie plaatsvindt van het eerste verblijfsadres. Hiervan zijn nog geen resultaten bekend. Eindhoven, 15 april 2014.

Laat reactieformulier zien