Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Waarom is de drempel naar permanent cameratoezicht voor dit college zo hoog?

Naar aanleiding van de onrust die de onophoudelijke stroom gewapende overvallen in Eindhoven teistert, heeft de LPF fractie wederom raadsvragen gesteld en verzocht om permanent cameratoezicht in winkelcentra, winkelstrips en op bedrijven- en industrieterreinen, etc. Eindhoven Dichtbij UPDATE: Met antwoord van het college Eindhoven, 6 april 2014

Geacht college,

De fractie van de Lijst Pim Fortuyn maakt zich grote zorgen over het aantal gewapende en gewelddadige overvallen, die al in een reeks van jaren niet alleen in onze regio maar ook in onze stad plaatsvindt. Wij pleiten dan ook al vanaf 2006, zolang als LPF-fractie in de gemeenteraad vertegenwoordigd is, voor meer cameratoezicht op locaties waar je deze vorm van zware criminaliteit kunt verwachten. Zoals in winkelcentra, op winkelstrips en op bedrijven- en industrieterreinen. Maar ook op die locaties waar (drugs)criminelen het op hebben voorzien, mogen niet worden vergeten.

Om deze ongewenste en vaak ingrijpende gebeurtenissen voor slachtoffers maar ook voor getuigen  een halt toe te roepen (zoals deze nog op 11 maart jl. in de Kruisstraat hebben plaatsgevonden) hebben wij als Lijst Pim Fortuyn meerdere keren gepleit voor de inzet van meer eigentijdse middelen. [1]

De LPF-fractie heeft in februari 2010 raadsvragen gesteld om cameratoezicht in de Kruisstraat en de Woenselse Markt in te voeren. [2]

Ook de Winkeliersvereniging Oud Woensel (WOW) heeft hier al meerdere keren nadrukkelijk om verzocht. Uiteindelijk is het college daarin meegegaan door tijdelijk cameratoezicht in de Kruisstraat in te voeren. In die betreffende periode heeft zich in dat gebied geen overval voorgedaan. [3] In maart 2012 heeft burgemeester van Gijzel besloten om het tijdelijk cameratoezicht in de Kruisstraat te beëindigen omdat de ernstige overlast volgens de misdaadcijfers zou zijn  afgenomen. Ja, met cameratoezicht spreekt dat voor zich. Nu 2 jaar later hebben er weer ernstige delicten aldaar plaatsgevonden. Zoals op 11 maart jl. de overval bij Golden Image Juweliers. Vorig jaar vond er ook een plofkraak plaats op de geldautomaat van de ABN-AMRO in de Kruisstraat en diverse ramkraken. [4] [5]   

Daarom is onze conclusie dat het beëindigen van het tijdelijk cameratoezicht in de Kruisstraat in maart 2012 geen goed besluit is geweest. De uitzending van EENVANDAAG van maandag 31 maart jl. maakt pijnlijk duidelijk dat de ondernemers in deze straat zich alles behalve veilig voelen. Sommige ondernemers zijn op van de zenuwen en overwegen hun bedrijf te sluiten. Dat bleek niet alleen uit de genoemde reportage, maar ook in gesprekken van ondergetekende met meerdere ondernemers. [6]

Al met al is de huidige onveilige reputatie van de Kruisstraat geen reclame voor onze stad en dat vraagt om een daadkrachtige aanpak en geen zalvende woorden als dat de aanpak van overvallen een van de negen speerpunten is van het Beleidskader Integrale Veiligheid. Daar slaap je als ondernemer en burger van Eindhoven beslist niet rustiger door. [7] 

Wij hebben daarom de volgende vragen voor u:

1.  Is het college het met de LPF-fractie eens dat de huidige situatie zonder cameratoezicht in de Kruisstraat onveilig is voor de ondernemers en het winkelend publiek?

2.  Kunt u ons een overzicht van de misdaadcijfers geven van de Kruisstraat en de Woenselse Markt vanaf 2006? Dus vóór, tijdens en na de periode van cameratoezicht in de Kruisstraat?

3.  Bent u bereid om per direct permanent cameratoezicht in de Kruisstraat en op de Woenselse markt in te voeren? Zo nee, waarom dan niet?

4.  Wat weegt voor dit college zwaarder, de privacy van de daders of de veiligheid van ondernemers en het winkelend publiek?

5.  Is het college bereid om met de winkeliersvereniging WOW aan tafel te gaan zitten om in goed overleg een plan van aanpak te realiseren waardoor de ondernemers zich serieus genomen voelen en de veiligheid wordt verbeterd?

Tot slot nog het volgende. In maart 2010 heeft onze fractie gepleit voor cameratoezicht op blinde vlekken in de stad, zoals op de hoek van de Jan van Lieshoutstraat en het Catharinaplein. Het heeft echter 4 jaar geduurd voordat, nu op verzoek van de politie het college zich onlangs bereid heeft verklaard hieraan gevolg te geven. Onze fractie spreekt de hoop uit dat het positieve besluit over de Kruisstraat geen 4 jaar hoeft te duren. [8] Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, commissielid 

[1] http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/nieuws/817-cie-financien-en-bestuur-veiligheid

[2] http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/component/content/article/64-archiefzondercommentaar/578-preventief-cameratoezicht

[3] http://www.ed.nl/extra/dossiers/diverse/kruisstraat-wil-actie-na-overvallen-1.2182471

[4] http://www.ed.nl/regio/eindhoven/plofkraak-op-geldautomaat-kruisstraat-eindhoven-1.3720542#content

[5]http://www.ed.nl/regio/eindhoven/ramkraak-bij-juwelier-in-kruisstraat-1.2061847#content

[6] http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1408071

[7] http://www.ed.nl/extra/misdaad/maand-vol-grof-geweld-in-zuidoost-brabant-1.4296625

[8]http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/nieuws/589-cameratoezicht

http://www.omroepbrabant.nl/goldies  
Antwoord van burgemeester en wethouders Het plaatsen en verwijderen van openbare orde camera’s in Eindhoven vindt plaats aan de hand van het door de raad vastgestelde beleid ‘Cameratoezicht 151c Gemeentewet en bedrijventerreinen 2010’. Ieder voornemen tot het plaatsen en verwijderen van camera’s bespreekt de burgemeester van tevoren in de commissie FB. Zo ook de plaatsing en het verwijderen van de camera’s in de Kruisstraat. In september 2010 zijn de tijdelijke camera’s voor zes maanden geplaatst. In maart 2011 is de aanwijzing verlengd met zes maanden en op 30 augustus 2011 wederom met zes maanden. In februari 2012 heeft de burgemeester u eïnformeerd voornemens te zijn om de tijdelijke camera’s te verwijderen. Er waren door winkeliers en gemeenten diverse maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten en de veiligheidscijfers waren aanzienlijk verbeterd. Er was op dat moment geen bewijs - gekeken naar de registratie ‘achter de schermen’ - dat de camera’s nog een aantoonbaar positief effect hebben op de veiligheidcijfers. Daarnaast geeft de politie aan dat openbare orde camera’s in het publieke domein slechts zeer beperkt preventieve werking hebben bij overvallen. In overleg met de commissie FB zijn de camera’s daarom verwijderd. Daarbij heeft de burgemeester twee valuatiemomenten toegezegd: voor de zomervakantie en voor de zogenaamde donkere dagen. U bent toen geïnformeerd over de politiecijfers zakkenrollen, overlast drugs, fietsendiefstallen, diefstallen uit auto, vernielingen, overvallen en berovingen (zeven indicatoren). De cijfers lieten geen bijzonderheden zien die cameratoezicht rechtvaardigden. 1.Is het college het met de LPF-fractie eens dat de huidige situatie zonder cameratoezicht in de Kruisstraat onveilig is voor de ondernemers en het winkelend publiek? Voor de beantwoording van de vragen word gekeken naar de zeven indicatoren die hiervoor zijn gemeld. Het totale aantal aangiften voor de Kruisstraat en Woenselse Markt in de jaren 2012 en 2013 ligt onder de trend van de jaren daarvoor. De veiligheidssituatie is derhalve structureel verbeterd. Kijken we specifiek naar de periode januari tot en met maart over de verschillende jaren dan zien we in 2014 een toename van het aantal fietsendiefstallen en zakkenrollen ten opzichte van 2013. Dit is een stedelijke ontwikkeling waartegen, zoals in de commissie is gemeld, maatregelen worden getroffen in de vorm van een pilot veelvoorkomende
criminaliteit. Daarnaast is in het buurtcontract Oud Woensel door de kwaliteitskring ingespeeld op de stijgende cijfers met betrekking tot fietsendiefstal en zakkenrollen. Dit jaar worden er extra acties gevoerd worden rondom dit thema. Het aantal diefstallen uit auto’s en vernielingen is afgenomen. Het aantal straatroven is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. Wel is sprake van één overval (en in april - maar dat is niet opgenomen in de cijfers tot en met maart - nog één). Dat er door de overval gevoelens van onrust zijn bij de ondernemers is begrijpelijk, maar het college vind het nog te vroeg om tot cameratoezicht te moeten concluderen. Een en ander zal moeten worden bezien in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen dat nu voor de Kruisstraat wordt ingevoerd (vraag 5). 2.Kunt u ons een overzicht van de misdaadcijfers geven van de Kruisstraat en de Woenselse Markt vanaf 2006? Dus vóór, tijdens en na de periode van cameratoezicht in de Kruisstraat? Ja, zie bijlage. De cijfers van voor 2009 zijn niet opgenomen, omdat de politie toen met een ander registratiesysteem werkte, daarom zijn deze cijfers niet vergelijkbaar. 3.Bent u bereid om per direct permanent cameratoezicht in de Kruisstraat en op de Woenselse markt in te voeren? Zo nee, waarom dan niet? Zie het antwoord op vraag 1. 4. Wat weegt voor dit college zwaarder, de privacy van de daders of de veiligheid van ondernemers en het winkelend publiek? Het gaat hier niet om de vraag of de privacy van daders in het geding is, maar over de vraag wat kosteneffectief is, efficiënt, organiseerbaar en echt werkt. De privacyregels beletten niet de mogelijkheid om cameratoezicht op grond van 151c Gemeentewet toe te staan. 5.Is het college bereid om met de winkeliersvereniging WOW aan tafel te gaan zitten om in goed overleg een plan van aanpak te realiseren waardoor de ondernemers zich serieus genomen voelen en de veiligheid wordt verbeterd? De gemeente is structureel in overleg met de winkeliersvereniging. De afgelopen jaren zijn samen diverse maatregelen getroffen om de veiligheid en leefbaarheid in de Kruisstraat te vergroten. Daarbij is niet alleen de gemeente aan zet, ook ondernemers moeten afdoende maatregelen treffen. Met betrekking tot veiligheidsmaatregelen aan en in het pand zelf, zijn de ondernemers als eerste aan zet. Tot voor kort was er binnen de WOW onvoldoende draagvlak om een Keurmerk Veilig Ondernemen op te zetten. Inmiddels is dat draagvlak er wel. Ondernemers, gemeente, politie en bewoners gaan met elkaar aan de slag om een plan van aanpak op te stellen om de veiligheid en leefbaarheid in de Kruisstraat te vergroten. Eindhoven, 6 mei 2014.

Laat reactieformulier zien