Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Waarom openstelling van sportparken als deze niet hufterproef zijn?

8 augustus 2014
Vernielingen en op Sportpark Woensel-Noord
UPDATE: Met antwoorde van het college
Jammer dat de reg. media niet benoemd dat er bij WODAN sportclub, antisemitische leuzen zijn gespoten op reclameborden Meer foto's onderaan dit artikel
Geacht college,

In 2011 zijn de voetbalclubs ESV en WVVZ gefuseerd tot één club onder de naam WODAN. Deze club speelt op Sportpark Woensel-Noord. Met ruim 1.300 leden is Wodan de grootste voetbalclub in onze stad. De gemeente Eindhoven heeft na de fusie vele miljoenen euro’s van Eindhovens belastinggeld in het voormalige WVVZ sportpark geïnvesteerd, waardoor nu het hagelnieuwe WODAN-sportpark met trots tot een van de best geoutilleerde sportaccommodaties van Eindhoven gerekend mag worden. Studio 040 11/8

Zo zijn alle velden opnieuw ingezaaid,  zijn er twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd en een overdekte tribune gebouwd. Ook is er een nieuw clubgebouw gerealiseerd waarin voldoende kleedlokalen aanwezig zijn alsmede vergaderruimten en een ruime kantine. Zelfs de omheining is vervangen en de ruime parkeerplaats wordt evenals de toegangsweg naar deze accommodatie,  mede als gevolg van  de realisatie van een nieuw VMBO schoolgebouw, op dit moment geheel vernieuwd.

Onlangs heeft onze fractie vernomen en inmiddels ook zelf geconstateerd, dat de toegang tot deze eigentijdse accommodatie 7 dagen en 24 uur per dag voor iedereen vrij toegankelijk is om op de kunstgrasvelden een balletje te kunnen trappen. Buiten de gespeelde wedstijden maar ook in de vakanties en tijdens de zomer- en winterstop is er geen enkel toezicht. Volgens de beheerder trekt de vrije toegankelijkheid ook jeugd aan uit omliggende gemeenten.

Waar deze situatie toe heeft geleid (geen toezicht en altijd voor iedereen vrij toegankelijk) heeft de beheerder van dit WODAN Sportpark en de vele vrijwilligers van de club nu ondervonden. Zij zijn er kapot van. Niet alleen is er met spuitbussen op meerdere, financieel gezien noodzakelijke reclameborden grote pro-Palestina, pro-Gaza leuzen en anti Israël teksten gespoten maar ook op een van de tribunes heeft het gajes zich over de volle breedte uitgeleefd. Verder ziet men alleen maar kapotte netten en afgebroken stangen bij meerdere doelen. Ook zijn deurklinken door inbraakpogingen verbogen en de deurmatten buiten moedwillig geruïneerd. Gezien de beschadiging van het kunstgras en de achtergelaten rommel kun je denken aan een grote barbecue, een kampvuur en/of afgestoken vuurwerk. Hoewel er voldoende zichtbare afvalcontainers staan liggen de velden bezaaid met plastic flessen, bedorven etenswaren en andere rommel die niet op een sportveld thuishoren.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Wat is de achterliggende reden dat deze sportvelden 7 dagen en 24 uur per dag voor iedereen vrij toegankelijk is? 2. Waarom is de gemeenteraad daarvan niet in kennis gesteld? 3. Heeft het college de gevolgen van deze vrije toegankelijkheid niet gruwelijk onderschat? Want je weet, met een beetje gezond nadenken vooraf, dat je zonder toezicht en/of camerabewaking dit in 2014 in Eindhoven niet meer ongestraft kunt doen. 4. Wie draait er op voor de kosten van het schoonmaken en/of het vervangen van reclameborden, het repareren en/of vervangen van doelnetten, doelstangen en deurklinken? 5. Kunt u zich voorstellen dat zowel de beheerder als de vrijwilligers maar ook leden en ouders van voetballers hier doodongelukkig van zijn geworden? 6. Wat gaat het college vervolgens doen om herhaling van dit misbruik te voorkomen? 7. Wat gaat het college doen om de daders te achterhalen zodat zij of hun ouders/verzorgers voor alle te maken kosten aansprakelijk gesteld kunnen worden? 8. Hoever wil het college hierin gaan? Is het college bereid om hier tipgeld voor beschikbaar te stellen om de pakkans te vergroten en dit tipgeld met alle te maken kosten ook op de daders of hun ouders/verzorgers te verhalen?

Fractie Lijst Pim Fortuyn Rudy Reker Eindhovens Dagblad 8/8 Omroep Brabant 8/8 Studio 040 8/8 Met reactie van een Studio040 bezoeker:

'Jammer, want er komen daar ook jongeren voetballen die het wel netjes houden! Hang er camera's op! Helaas zie je dit soort vandalisme niet alleen bij Wodan, maar neem bijv. ook eens vaker een kijkje in het HD park! Daar komt de wietgeur je tegemoet, zo nu en dan komt er weer een 'leuke' tekst voorbij op de kiosk of op de stalen buizen en de lege (sterke) drank flessen, bbq resten en pizzadozen lopen vanzelf het park uit...'

Studio 040 9/8 

Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Wat is de achterliggende reden dat deze sportvelden 7 dagen en 24 uur per dag voor iedereen vrij toegankelijk is? Met uitzondering van de sportvelden zoals de Cruyff Courts en de zgn. openbare trapveldjes in de wijken, zijn de gemeentelijke sportvelden niet vrij toegankelijk. Het gebruik van en de toegang tot de sportvelden is in principe alleen toegestaan voor de vereniging/organisatie die op basis van een huurovereenkomst met de gemeente daartoe gerechtigd is. 2. Waarom is de gemeenteraad daarvan niet in kennis gesteld? Het gemeentelijk beleid ten aan zien van de openstelling van sportaccommodaties is niet gewijzigd. Vanaf 2007 is er wel sprake van een partiële wijziging van de inzet en gebruik van kunstgrasvelden op de gemeentelijke sportaccommodaties. Die wijziging heeft er inmiddels toe geleid dat op nagenoeg alle sportparken van Eindhoven een of 2 meerdere kunstgras korfbal-, hockey- of voetbalvelden liggen. Middels de Raadsinformatiebrieven 07R2296.001 en 08R2455.001is de raad daarover geïnformeerd. Voor deze beleidswijziging is destijds onder meer gekozen vanwege de fors hogere bespeelcapaciteit van kunstgras in vergelijking met die van natuurgras. Een deel van onze sportvelden werden op deze wijze ook inzetbaar voor allerlei vormen van bewegen in het kader van een gezonde leefstijl buiten de tijden dat de sportverenigingen er gebruik van maken. Overdag voor onderwijsdoeleinden en in vakantieperiodes voor buurt- en wijkactiviteiten. Wij juichen het toe dat met name tijdens zomervakanties kinderen/jongeren uit de directe omgeving op het kunstgras spelen/sporten. Deze gedragslijn heeft de raad destijds min of meer als voorwaarde meegegeven bij het beschikbaar stellen van het krediet voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden. Bij normaal gedrag en gebruik doet spontaan gebruik door buurt- en wijkbewoners overigens geen afbreuk aan de kwaliteit van de kunstgrasvelden. 3. Heeft het college de gevolgen van deze vrije toegankelijkheid niet gruwelijk onderschat? Want je weet, met een beetje gezond nadenken vooraf, dat je zonder toezicht en/of camerabewaking dit in 2014 in Eindhoven niet meer ongestraft kunt doen. Zoals al bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, is er in principe geen sprake van vrij gebruik en vrije toegankelijkheid van onze omheinde sportvelden. Dat er desondanks ongeoorloofd gebruik van de( kunst)grasvelden wordt gemaakt, is ons bekend. Met name het gebruik van kunstgrasvelden voor niet sportgerelateerde activiteiten heeft ons enigermate verrast. Blijkbaar heeft kunstgras een grotere aantrekkingskracht dan openbaar groen wat verspreid over de stad in Eindhoven in ruime mate aanwezig is. Enkel het gebruik van kunstgras voor niet sportgerelateerde activiteiten baart ons zorgen. Uitgangspunt is dat onze sportaccommodaties buiten de tijden dat er reguliere sportactiviteiten of anderszins (georganiseerde) activiteiten plaatsvinden, zijn afgesloten. Voor de min of meer solitaire kleinere sportparken is dat doorgaans ook geen probleem. In de sportconcentratiegebieden zoals Genneper Parken en Sportcomplex Eindhoven Noord ligt dat beheersmatig vele malen moeilijker. Door de multidisciplinaire inzet van de gebieden voor onderwijs, kantoren, commerciële sportaanbieders, etc. is het logistiek vaak niet mogelijk noch wenselijk om de gebieden hermetisch af te sluiten. De functionaliteit van de gebieden zou daarmee bovendien sterk worden ingeperkt. Door de ligging, multidisciplinaire samenstelling en omvang van onze sportaccommodaties slaagt men er eigenlijk helaas altijd wel in om zich op enigerlei wijze toegang tot een accommodatie te verschaffen. De ervaring leert dat volledige afsluiting, zo al mogelijk, geforceerde toegang in de hand werkt en veel vandalisme en schade genereert. Met de wijze waarop we er tot nu mee om zijn gegaan, hebben we naar onze mening de juiste balans gevonden in het dilemma tussen volledige afsluiting en vrije toegankelijkheid. 4. Wie draait er op voor de kosten van het schoonmaken en/of het vervangen van reclameborden, het repareren en/of vervangen van doelnetten, doelstangen en deurklinken? De kosten komen voor rekening van de eigenaar van de voorzieningen/materialen waar schade aan is toegebracht. Waar mogelijk wordt de schade verhaald op de degene die deze veroorzaakt. Uitgangspunt is dat de ‘vervuiler’ betaalt. Zie ook antwoord op vraag 7. 5. Kunt u zich voorstellen dat zowel de beheerder als de vrijwilligers maar ook leden en ouders van voetballers hier doodongelukkig van zijn geworden? Net als de verenigingen betreuren wij het gebruik van onze sportvelden wat niet gericht is sportbeoefening, afbreuk doet aan de kwaliteit van de velden en gepaard gaat met schade aan de eigendommen van gemeente en verenigingen. 6. Wat gaat het college vervolgens doen om herhaling van dit misbruik te voorkomen? Vanwege het aantal en de spreiding van de sportaccommodaties is het niet haalbaar om permanent toezicht te houden. Waar gebruik van de (kunst)grasvelden wordt geconstateerd wat niet past binnen de daartoe gestelde kaders, wordt handelend opgetreden. Mede naar aanleiding van het voorval bij voetbalvereniging WODAN hebben onze stadswachten opdracht gekregen om in vakantieperiodes en op tijden dat de sportverenigingen geen gebruik maken van de sportvelden, in hun rondgang door de wijken extra aandacht te besteden aan de sportaccommodaties. Wanneer zij sportende kinderen/jongeren aantreffen, zullen zij hen de toegang niet verbieden. Er zal hen op gewezen worden dat gebruik voor sport en spel is toegestaan mits er geen sprake is van vandalisme en het veld netjes en schoon wordt achter gelaten. Bij constatering van niet sportgerelateerde activiteiten en afwijkend speel- en sportgedrag, zullen zij handelend optreden voor zover hun bevoegdheden daartoe de ruimte bieden. We hebben ook de politie verzocht om tijdens surveillances op gelijke wijze op het gebruik van onze sportvelden toe te zien. Daarnaast zien we in de aanpak een rol weggelegd voor onze verenigingondersteuners van Sportbedrijf De Karpen die nagenoeg dagelijks op of rondom onze sportaccommodaties werkzaam zijn. In afstemming met de betrokken sportverenigingen hebben zij een belangrijke signaalfunctie voor de monitoring van de aard en omvang van de problematiek.
Gezien het aantal meldingen van vernieling c.q. zaakbeschadiging in 2014 t.o.v. 2013 van 2 naar 4 is gegaan, is gezien het absolute aantal en de grootte van het gebied niet direct sprake van een alarmerende situatie. Ook vanuit de gebiedsgerichte aanpak Jeugd in Beeld zijn geen concrete signalen ontvangen dat er sprake is van een overlastgevende jeugdgroep die zich structureel in dit gebied begeeft. 7. Wat gaat het college doen om de daders te achterhalen zodat zij of hun ouders/verzorgers voor alle te maken kosten aansprakelijk gesteld kunnen worden? In algemene zin is onze beleidslijn dat, afhankelijk van de aard en omvang van de schade aan gemeentelijk eigendom, er aangifte gedaan wordt bij de politie. Het opsporingsonderzoek zal vervolgens uit moeten wijzen of de daders achterhaald kunnen worden. Mocht komen vast te staan wie de daders zijn, zullen we zo mogelijk de schade verhalen. In deze specifieke situatie hebben wij geen aangifte gedaan omdat er geen schade is toegebracht aan eigendommen van de gemeente. 8. Hoever wil het college hierin gaan? Is het college bereid om hier tipgeld voor beschikbaar te stellen om de pakkans te vergroten en dit tipgeld met alle te maken kosten ook op de daders of hun ouders/verzorgers te verhalen? Tipgeld is door de gemeente Eindhoven tot nu toe niet ingezet als instrument. Wij menen dat hier terughoudend mee moet worden omgegaan. In elk geval laten wij de opsporing in eerste instantie aan de politie die in dat verband ook getuigen zal zoeken indien dat wenselijk is. Eindhoven, 19 september 2014.
               

             

                     

Laat reactieformulier zien