Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Is wateroverlast in Eindhoven acceptabel?

15 augustus 2014
UPDATE: Met antwoord van het college 12 september 2014
Archieffoto Geacht college,

Deze zomer heeft Nederland te maken met forse neerslag in de vorm van hoosbuien waarbij de infrastructuur in korte tijd enorme hoeveelheden water te verwerken heeft gekregen met de nodige wateroverlast tot gevolg. Ook Eindhoven heeft hiermee te maken. Vooral de Boschdijktunnel bij de Mediamarkt en bij het station zijn diverse malen afgesloten geweest omdat ze onder water stonden. Ook de Willemstraat en de Wal hebben korte tijd onder water gestaan.

De voornoemde tunnels stonden een aantal jaren geleden bij een forse regenval bijna traditioneel onder water. Dit veranderde nadat de pompen bij de tunnels ca. 10 jaar geleden werden aangepast. Hierdoor bleven de tunnels bij zware regenval jarenlang droog.

Nu het weer in ons land steeds extremer lijkt te worden waardoor zeker in de zomermaanden veel regen in korte tijd valt, rijst bij onze fractie de vraag of de infrastructuur van onze binnenstad en met name de genoemde tunnels hier afdoende tegen bestand zijn.

Daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

1.  Leeft bij het college ook de zorg over toename van extreem weer waardoor er sneller wateroverlast ontstaat in onze stad, met name in de genoemde tunnels?

2.  Zijn er op dit moment plannen om de waterafvoer in de tunnels binnen afzienbare aan te passen zodat zij de komende jaren bestand zijn tegen de forse regenval? Zo ja, hoe gaat u dat doen?

3.  Volgens onze fractie is de Gemeente Eindhoven bezig om nieuwe stedelijke waterstructuren in de stad aan te brengen, zoals het riviertje De Gender bovengronds te brengen. Hierdoor zou het hemelwater beter en sneller kunnen worden afgevoerd. Heeft u een idee wanneer dit gaat gebeuren?

Fractie Lijst Pim Fortuyn, Rudy Reker, Tjerk Langman

Studio040

Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Leeft bij het college ook de zorg over toename van extreem weer waardoor er sneller wateroverlast ontstaat in onze stad, met name in de genoemde tunnels? Ja, in het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan (GRP 2015-2018), dat dit jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden, wordt speciale aandacht besteed aan de klimaatverandering (toename extreem weer). Bij voortzetting van de trend van meer extreme neerslag is het reëel dat de mate van en de frequentie van optreden van water op de straat zal toenemen. Het GRP Eindhoven anticipeert hierop door het ingezette afkoppelbeleid en het herstel van het watersysteem door de aanleg van waterstructuren. De meest wateroverlastgevoelige locaties zijn geïdentificeerd op basis van klachten en signalen van inwoners en met behulp van de hydraulische berekeningen. Voor deze locaties zijn vervolgens maatregelen bedacht, die in het GRP zijn opgenomen. Voor minder wateroverlastgevoelige locaties zijn (externe) ontwikkelingen bedacht om “slimme” gebiedsgerichte oplossingen uit te voeren om de overlast te beperken. Deze oplossingen zijn:
- het “groen” lager aanleggen dan de verharding (waterberging in het groen)
- het aanbrengen van trottoirbanden (waterberging op straat)
- het aanbrengen van een oppervlakkig afstromingsprofiel naar locaties waar water tijdelijk kan worden geborgen, bijvoorbeeld laag gelegen plantsoenen, pleinen
- het “ontharden” van de stad bijvoorbeeld door het toepassen van groene daken of het actief verwijderen van overbodige verharding. In de planperiode zal aan een integraal klimaatadaptatieplan worden gewerkt om de stad weerbaarder te maken tegen de extremere weersomstandigheden. Hiermee wordt Eindhoven zo veel als redelijkerwijs mogelijk is klimaatbestendig en waterrobuust. Dit plan zal deel uitmaken van de Roadmap Water waarin het lange termijn perspectief wordt geschetst voor een gezonde, duurzame stad met voldoende ruimte voor water en groen. Deze roadmap zal integraal en in samenwerking met het waterschap worden opgesteld. 2. Zijn er op dit moment plannen om de waterafvoer in de tunnels binnen afzienbare aan te passen zodat zij de komende jaren bestand zijn tegen de forse regenval? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Het functioneren van de waterhuishouding van de tunnels is de laatste jaren al verbeterd ten opzichte van het verleden. De oorzaken van de wateroverlast en aanpak om wateroverlast in extremere situaties te voorkomen is per tunnel verschillend. Op dit moment wordt al gewerkt aan een robuuster watersysteem bij verschillende tunnels waardoor de kans op wateroverlast wordt verminderd. Voorbeelden zijn de aanleg van de Gender en de afvoer van de Insulindetunnel. Sommige aanpassingen zijn ingrijpend, vragen veel afstemming en hebben daardoor een langdurige planperiode. Overigens blijven de laag gelegen tunnels altijd gevoelig voor wateroverlast in geval van zeer extreme neerslag. 3. Volgens onze fractie is de Gemeente Eindhoven bezig om nieuwe stedelijke waterstructuren in de stad aan te brengen, zoals het riviertje De Gender bovengronds te brengen. Hierdoor zou het hemelwater beter en sneller kunnen worden afgevoerd. Heeft u een idee wanneer dit gaat gebeuren? Het klopt inderdaad dat de gemeente bezig is om nieuwe waterstructuren aan te leggen. Deze waterstructuren zijn zowel bedoeld om het water sneller af te voeren als ook de capaciteit en het bergend vermogen van het watersysteem te vergroten en daarmee het watersysteem robuuster te maken. Op dit moment worden verschillende watersystemen aangelegd. Zo is de waterstructuur De Burgh nagenoeg gereed en zijn andere watersystemen in verschillende stadia van aanleg. In de komende planperiode van het GRP zullen deze waterstructuren worden afgerond waarbij voor de Nieuwe Gender dit nog onzeker is. De Nieuwe Gender is namelijk de meest complexe uitdaging in het meest hoogstedelijke deel van de stad. Voor de Nieuwe Gender zijn al verschillende werkzaamheden (grotendeels ondergronds) uitgevoerd. De planning van het voltooien van de Nieuwe Gender hangt nauw samen mede met andere ontwikkelingen in de stad (ter plaatse van het Emmasingelkwadrant en de Stationsweg), waardoor een “harde” planning niet is te geven. Eindhoven, 26 augustus 2014.

Laat reactieformulier zien