Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Overschrijdingen van wettelijke termijnen

glascontainer web


16 september 2014


De Gemeente Eindhoven houdt haar inwoners aan het bekende lijntje zodat deze moedeloos worden en stoppen met het vechten tegen ambtelijke molens.UPDATE: Met antwoord van het college
(ontvangen 17 oktober 2014) Geacht college,

Zonder voorafgaand overleg met de bewoners in de Tartinistraat is daar in 2007 een ondergrondse glascontainer geplaatst. Dit tot groot ongenoegen van de bewoners, die al sinds die tijd tegen de plaatsing van de container aan het protesteren zijn. ‘Het is vechten tegen de bierkaai’ en ‘treiteren tot het uiterste’ zeggen de bewoners, die door de glascontainer geluidsoverlast ondervinden. Op 23 februari 2011 zijn er twee handtekeninglijsten (2009 en 2011) met argumenten hierover aan het college overhandigd.

 Op 25 juni 2013 werd door de Gemeente Eindhoven met een ontwerpplan voorgesteld om de ondergrondse glascontainer uit de Tartinistraat te verwijderen en op het Franz Leharplein te plaatsen. De bewoners van de Tartinistraat, waar geen winkels zijn, konden zich hierin vinden. Tijdens een bewonersavond op 10 september 2013 zag de Gemeente daar weer vanaf omdat een bewoner, die wél tussen en boven winkels woont, daar tegen protesteerde.

In december 2013 hebben buurtbewoners uiteindelijk maar de commissie Beroep en Bezwaar (CBB) aangeschreven. Naar aanleiding van de zitting op 15 mei 2014 komt de CBB tot een vernietigend oordeel over de handelwijze van het college. De betreffende brief van deze commissie is gedateerd op 2 juni 2014. Echter het advies dat de CBB in deze brief geeft, wordt door het college aan haar laars gelapt. Maar het wordt nog erger. Het college blijft namelijk keer op keer in gebreke om de bezwaarmakers binnen de wettelijke termijn van 6 weken te beantwoorden.

Op 21 juli 2014 (Let op: 14 weken na het indienen van het bezwaarschrift en 7 weken na het schrijven van de CBB) meldt het college in een brief dat zij ‘vanwege de aanwezige werkvoorraad en beschikbare capaciteit niet binnen de wettelijke termijn een beslissing op bezwaar kan nemen’. Daarom zal de beslistermijn éénmalig met zes weken worden verlengd. Deze zaak loopt nu al meer dan zeven jaar dus die zes weken kunnen er nog wel bij. Dan mag je wél verwachten dat het college zich aan deze wettelijke termijn houdt.

Ondanks het schrijven dat bezwaarmakers op 9 augustus jl. nogmaals naar de Gemeente Eindhoven hebben verstuurd, hebben zij tot op de dag van vandaag niets van de Gemeente vernomen. Wederom overschrijdt de Gemeente Eindhoven hierdoor haar eigen wettelijke termijn met twee weken.

Dat brengt mij tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze zaak waarbij de bewoners uit de Tartinistraat al meer dan zeven jaar aan het lijntje worden gehouden? Zo ja, waarom moet dat dan zo lang duren? 2. Is het college op de hoogte van het advies van de commissie Beroep en Bezwaar zoals geschreven in haar brief van 2 juni 2014? 3. Is het college bekend met de twee forse overschrijdingen van de wettelijke termijnen? 4. Is het college bekend met meerdere gelijksoortige problemen die spelen omtrent ondergrondse afvalcontainers? Zo nee, dan ben ik bereidt deze alsnog aan u kenbaar maken. 5. Is het juist dat als het college haar eigen wettelijke termijnen met meerdere weken overschrijdt de bezwaarmakers van rechtswege haar vordering en/of het gelijk krijgen toegewezen? 6. Als punt 5. van toepassing is, betekent dit dan dat de ondergrondse glascontainer in de Tartinistraat wordt weggehaald?

Lijst Pim Fortuyn Rudy Reker

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bekend met deze zaak waarbij de bewoners uit de Tartinistraat al meer dan zeven jaar aan het lijntje worden gehouden? Zo ja, waarom moet dat dan zo lang duren? Vanaf begin 2009 is de situatie rond de glascontainer meermalen besproken met bezwaarmakers. Aan hen is meerdere keren uitgelegd (o.a. bij brief van 18 april 2011) dat de plek van de ondergrondse glascontainer past in het beleid van de gemeente om in de aanlooproute naar een winkelcentrum het winkelend publiek de gelegenheid te bieden hierin hun glasafval te kunnen deponeren.

Ook is de bezwaarmakers verteld dat, om het geluid van het inwerpen van glasafval tot een aanvaardbaar minimum te beperken, de gemeente Eindhoven steeds meer over gaat tot het plaatsen van ondergrondse glascontainers. Bij de herinrichting van het winkelgebied Franz Leharplein is de locatie Tartinistraat als een plek voor een ondergrondse glascontainer zorgvuldig afgewogen. Gelet op zowel het aantal potentiële gebruikers in het achterliggende gebied (o.a. het seniorencomplex aan Sibeliuslaan) als de looproute van het winkelend publiek naar het Franz Leharplein, bleek dit een voor de hand liggende plaats te zijn. In een gesprek tussen de toenmalige wethouder op 8 december 2011 is een en ander nog een keer aan de bezwaarmakers toegelicht. Zij hebben echter van meet af aan te kennen gegeven zich niet te kunnen vinden in de afwegingen en het besluit van het college resp. de portefeuillehouder.

2. Is het college op de hoogte van het advies van de commissie Beroep en Bezwaar zoals geschreven in haar brief van 2 juni 2014?

Het advies van de commissie Beroep en Bezwaar wordt gelijktijdig met het besluit op bezwaar (BOB) aan het college voorgelegd. Het besluit op bezwaar is recentelijk aan het college voorgelegd en daarop is besloten.

3. Is het college bekend met de twee forse overschrijdingen van wettelijke termijnen?

Het college is in algemene termen geïnformeerd over termijnoverschrijdingen. In deze casus bleek dit uit het voorgelegde dossier, waarbij de overschrijding mede het gevolg is van het gevoerde overleg voor het zoeken naar mogelijke oplossingen.

4 Is het college bekend met meerdere gelijksoortige problemen die spelen omtrent ondergrondse afvalcontainers? Zo nee, dan ben ik bereidt deze alsnog aan u kenbaar maken.

Het college kent geen gelijksoortige probleemgevallen.

5 Is het juist dat als het college haar eigen wettelijke termijnen met meerdere weken overschrijdt de bezwaarmakers van rechtswegen haar vordering en / of het gelijk krijgen toegewezen?

Nee, dit is niet juist. Bij een bezwaar- of beroepsprocedure kent ons rechtssysteem geen van rechtswege toekenning van de vordering.

6. Als punt 5. van toepassing is, betekent dit dan dat de ondergrondse glascontainer in de Tartinistraat wordt weggehaald?

Zie antwoord onder 5.

Eindhoven, 7 oktober 2014.

Laat reactieformulier zien